Προκηρύχθηκαν πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ - Πότε θα πραγματοποιηθούν

Την Τρίτη 11 Ιουνίου ορίστηκαν να γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη πρύτανη και τεσσάρων αντιπρυτάνεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η θητεία των νέων πρυτανικών αρχών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2022. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, σε χώρους που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την προκήρυξη πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους, μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας με κάλπη για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω
ηλεκτρονικής ψήφου σε ημερομηνία που θα ορισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών.

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις (4) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους μεταξύ των ισοψηφούντων.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. του ΑΠΘ, πρώτης βαθμίδας για τη θέση του Πρύτανη και πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή για τη θέση του αντιπρύτανη, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα, ούτε να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του πρύτανη και του αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. 

Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος και οι εκλεγέντες δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η υποψηφιότητα για το αξίωμα του πρύτανη ή αντιπρύτανη υποβάλλεται στον πρύτανη του Ιδρύματος μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 15:30.
Ο πρύτανης και οι τέσσερις αντιπρυτάνεις εκλέγονται από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδαεκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίθετα δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και οι διοικητικοί υπάλληλοι (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τον ορισμό της.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, την καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ενώπιον της οικείαςεφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Η εκλογή του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους αντιπρυτάνεις στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, δίπλα από το όνομά του.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr