Ίδρυση τριών Κέντρων από το ΑΠΘ για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Ίδρυση τριών Κέντρων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με την ίδρυση τριών Κέντρων απαντά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στη σύνδεση με την κοινωνία, με ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ)

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) της Νομικής Σχολής ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τις τάσεις αποδόμησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το γεγονός ότι οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνονται συχνά ότι δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ενωσιακών δικαιικών κανόνων και δεν συμπροσδιορίζουν την ασκούμενη μέσω αυτών πολιτική.

Το ΚΕΝοΠ επιδιώκει τη διευκόλυνση της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των σκοπών του Κέντρου είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στις 17.30, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια δράση του ΚΕΝοΠ: «Η Ευρώπη εκ των έσω» είναι ο τίτλος της επιστημονικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) αποτελεί μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ελεγχόμενη από τη Σύγκλητο. Είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και στεγάζεται σε χώρο που του έχει παραχωρηθεί στο Κτίριο της Σχολής. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επικουρείται, σε ό,τι αφορά την επιστημονική και λοιπή δράση του, από πολυμελές, διεπιστημονικά συγκροτημένο, Επιστημονικό Συμβούλιο. Είναι κατά βάση αυτοχρηματοδοτούμενο, αντλώντας πόρους από ερευνητικά προγράμματα εντός ή εκτός της ΕΕ, από επιχορηγήσεις, από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αξιολόγησης, από τις πωλήσεις δημοσιευμάτων έντυπης ή ψηφιακής μορφής καθώς και από δίδακτρα στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης ή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Σκοποί και δράσεις

Σκοποί του Κέντρου είναι:

(α) Η διεπιστημονικού, διεθνικού και διαχρονικού χαρακτήρα έρευνα ζητημάτων που άπτονται του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών, που (πρέπει να) αποτελούν, ταυτόχρονα και τα θεμέλια του ενωσιακού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών, μεταξύ άλλων σε σχέση και με τάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, καθώς και η σύνταξη δικαιοσυγκριτικών μελετών, για ζητήματα για τα οποία επιδιώκεται η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τα οποία ισχύει ήδη ενωσιακό δίκαιο, με απώτερο στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του ενωσιακού δικαίου και την αύξηση της εγγύτητας των διαδικασιών του και της φιλικότητάς του προς τον πολίτη. 
(γ) Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων κυρίως στην κοινωνία των πολιτών, για το ενωσιακό δίκαιο καθώς και για δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αυτού. 
(δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων ή διδακτικών εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση Ελλήνων και αλλοδαπών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών και υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την επιστημονική κατάρτιση ειδικών ερευνητών σε ζητήματα του ενωσιακού και ευρωπαϊκού δικαίου και, γενικότερα, του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.
(ε) Η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με το ίδιο ως άνω υπό δ αναφερόμενο αντικείμενο.
(στ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα σε «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», σύμφωνα με τον κανονισμό 211/2011 της ΕΕ, ή να αναπτύξουν συναφείς πρωτοβουλίες. 
(ζ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ακαδημαϊκούς φορείς ή/και σε φορείς της κοινωνίας πολιτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς προστασίας ενωσιακών δικαιωμάτων («κλινικές δικαιωμάτων»). 
(η) Η διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του Κέντρου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και δημοσιεύσεις. 
(θ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, για την αυτοδύναμη οικονομικά λειτουργία του Κέντρου, μέσω, μεταξύ άλλων, της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων και δημόσιων χρηματοδοτήσεων, της αποδοχής χορηγιών και κληροδοτημάτων, της υλοποίησης έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και της διεξαγωγής ερευνών, της κατάρτισης μελετών, της οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή της παροχής εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 
(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση «Δικτύου Νομικών Σχολών της Ευρώπης για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», στο πλαίσιο του οποίου το Κέντρο θα επιδιώκει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών. 
(ια) Η διεπιστημονική και διεθνική συγκριτική έρευνα της σχέσης του ενωσιακού δικαίου και του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού με άλλα δίκαια και άλλους νομικούς πολιτισμούς.  (ιβ) Η ανάληψη κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών καθώς του γενικού σκοπού του άρθρου 1 Β.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του το Κέντρο:
(α) Αναπτύσσει συνεργασίες με Σχολές και Τμήματα του Α.Π.Θ. ή άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών, ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διμερών ή πολυμερών διακρατικών μορφωτικών συμβάσεων επιστημονικών ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο κάθε φορά κανονιστικό κείμενο.
(β) Αναπτύσσει συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρους όργανα και οργανισμούς της, με τα Υπουργεία, με φορείς της Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, καθώς και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, περιφερειακούς οργανισμούς και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
(γ) Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Κέντρου.
(δ) Αναπτύσσει συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους και προβαίνει σε έντυπες ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων των δράσεών του ή σε επιμέλεια συναφών επιστημονικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων και έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών. 
(ε) Αναπτύσσει δίκτυο πηγών δεδομένων και βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, όπου συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση των σκοπών του.  (στ) Δημιουργεί βιβλιοθήκη, τόσο συμβατική, όσο και ψηφιακή, που περιλαμβάνει τα επιστημονικά έργα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του.
(ζ) Προβάλλει τις δράσεις του με κάθε πρόσφορο μέσο.
(η) Προκηρύσσει υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας. 
(θ) Διεκδικεί ερευνητικά προγράμματα και εθνικές ή ενωσιακές χρηματοδοτήσεις για τις δράσεις του, αποδέχεται χορηγίες και κληροδοτήματα και συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργου ή άλλες συμβάσεις για αντικείμενα που εμπίπτουν στους σκοπούς του. 
(ι) Κάνει χρήση κάθε άλλου μέσου που κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:

  • Καθηγητής Πέτρος Στάγκος, Τμήμα Νομικής, Πρόεδρος
  • Καθηγήτρια Ευγενία Σαχπεκίδου, Τμήμα Νομικής, Αντιπρόεδρος
  • Αναπλ. Καθηγήτρια Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, Τμήμα Νομικής, Γραμματέας
  • Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαγεωργίου, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Ταμίας
  • Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, Μέλος
  • Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη, Πρόεδρος Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Μέλος
  • Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Μέλος

Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής - ΚΕΑΓΡΟ 

Tο Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής - ΚΕΑΓΡΟ ιδρύθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, την επιστημονική υποστήριξη, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση τεχνολογιών, πρακτικών και γνώσεων παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα μας και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έχουν κομβική θέση για την αγροτική παραγωγή. Το ΚΕΑΓΡΟ έχει σκοπό να αναδείξει το ρόλο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας στο σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον του αγροδιατροφικού τομέα.

Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕΒΙΕΕ)

Η ίδρυση του Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕΒΙΕΕ), με ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, στοχεύει στην αποτελεσματική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών, στην παροχή δηλαδή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Για την πραγμάτωση του σκοπού του, το ΚΕΒΙΕΕ θα αναπτύξει τις παρακάτω τρεις Μονάδες:

1. Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας, με στόχο τον μετασχηματισμό των δεδομένων της βασικής έρευνας σε νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών

2. Μονάδα Κλινικών Ερευνών, που θα διεξάγει κλινικές μελέτες φάσης Ι, μελέτες βιοϊσοδυναμίας ή/και θεραπευτικής ισοδυναμίας και μελέτες φαρμακοεπαγρύπνησης - φαρμακοεπιδημιολογίας.

3. Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας, η οποία αποσκοπεί στην εντόπιση της προδιάθεσης για την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης νόσου και την αποτελεσματική εντόπιση, αν η νόσος έχει εκδηλωθεί.

Πολλαπλά αναμένεται να είναι τα οφέλη από τη λειτουργία του Κέντρου τόσο για το ΑΠΘ όσο και για την τοπική και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, σε διάφορους τομείς, ενώ η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει, σε περίπτωση που το περιβάλλον είναι ευνοϊκό, στη δημιουργία spin-off και start-up επιχειρήσεων από τους ερευνητές του Κέντρου, συντελώντας έτσι στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας και στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr