ΑΠΘ: Θέσεις εργασίας για φοιτητές στα κυλικεία του πανεπιστημίου (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ενημερώνουν τους φοιτητές του ΑΠΘ πως η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου να δηλώσουν την επιθυμία τους για εργασία, για την κάλυψη πιθανών αναγκών που θα προκύψουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά παρακάτω η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δυνατότητα υποβολής έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν ενεργή φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Σε συνέντευξη θα κληθούν, κατά προτεραιότητα, όσοι έχουν εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια/μαθήματα σε ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (HACCP, ΕΦΕΤ, παρασκευή ροφημάτων/τροφίμων κ.α.).

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων θα διαμορφωθεί λίστα κατάταξης, από την οποία οι υποψήφιοι θα καλούνται για εργασία ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και βάσει της διαθεσιμότητας που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πρόσληψης των τελικώς επιλεγέντων αποτελεί η προσκόμιση, πριν την υπογραφή της συμβάσεως εργασίας, πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ (κάρτα υγείας σε ισχύ) καθώς και βεβαίωσης φοίτησης από το Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ.

Οι υποψήφιοι δια της υποβολής της αιτήσεως τους δηλώνουν ότι παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους, για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email,) τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέσω της συμμετοχής τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος/διαγωνισμό ή με άλλον τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ,για τους σκοπούς της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:

Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΑΠΘ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr