ΑΠΘ: Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών - Το ΨΗΦΙΣΜΑ του Τμήματος

Πορεία στους δρόμους της πόλης πραγματοποίησαν σήμερα οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το νέο σχέδιο νόμου που, όπως υποστηρίζουν, τους πλήττει καίρια.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο δίνει μεν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ, αλλά ταυτόχρονα τους πλήττει καίρια, καθώς εξομοιώνει την πανεπιστημιακή τους κατάρτιση με τη δευτεροβάθμια ή μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πτυχίο ΑΕΙ, «πυροδοτεί» εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι φοιτητές ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου

Νωρίτερα πραγματοποήθηκε Γενική Συνέλευση  ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Σερρών με τους καθηγητές να υποστηρίζουν τον αγώνα των φοιτητών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ

της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου 

«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού-Προπονητές και εκπαιδευτές-Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων-Δημοκρατικός εκσυγχρονισμός ομοσπονδιών και άλλες διατάξεις»

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών συντάσσονται ομόφωνα με το ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Α.Π.Θ. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η προσπάθεια που γίνεται στο παρόν σχέδιο νόμου για εξυγίανση, αφενός του επαγγελματικού χώρου του προπονητή και αφετέρου της άσκησης, είναι αναγκαία και προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο εκτιμάται - έχοντας ως δεδομένο και το ότι η εν λόγω προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας, έρχεται για πρώτη φορά να ανταποκριθεί στα χρόνια αιτήματα του ακαδημαϊκού κόσμου των επιστημών αθλητισμού - πως το παρόν σχέδιο νόμου χρήζει τροποποιήσεων/βελτιώσεων και γενικότερα εποικοδομητικών «ζυμώσεων» μέσα από το διάλογο με τα θεσμικά πρόσωπα του αθλητικού ακαδημαϊκού κόσμου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι τα μοναδικά Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα, τα οποία υπηρετούν τα γνωστικά αντικείμενα της προπόνησης και της άσκησης, είναι τα ΤΕΦΑΑ των τεσσάρων ΣΕΦΑΑ της χώρας. Επίσης, πρέπει να τονιστεί και ότι οι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων καταλαμβάνουν πολύ υψηλή θέση στη διεθνή λίστα έρευνας και καινοτομίας (Shanghai University Rankings), γεγονός που απεικονίζει το επίπεδο της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που διασφαλίζεται μέσω των προγραμμάτων σπουδών των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ στους αποφοίτους τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνέλευση του Τμήματός μας, προτείνει επί του νομοσχεδίου τα κάτωθι:

1. Η «Επιτροπή Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Προπονητών – Εκπαιδευτών» - η σύσταση της οποίας ορίζεται στο άρθρο 45 - να συναπαρτίζεται από τους νόμιμα εκλεγμένους κοσμήτορες και προέδρους των τεσσάρων (4) ΣΕΦΑΑ και των πέντε (5) ΤΕΦΑΑ (αντίστοιχα) της χώρας, και όχι μόνο από τρία μέλη ΔΕΠ των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής.

2. Να γίνει μετονομασία των προπονητών Γ’ Επιπέδου - όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 30 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, και οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή αλλοδαπής - σε «Βοηθοί Προπονητών». Ο βοηθός προπονητή, μετά από διετή κατάρτιση επιπέδου (που θα είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 30, §5β) θα έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 31 §3, του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

3. Να γίνει διαχωρισμός των εκπαιδευτών - όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 38 του προτεινόμενου νομοσχεδίου - σε «Εκπαιδευτές» και «Βοηθοί Εκπαιδευτών». (Και προκειμένου να συνταχτούμε με την ευρέως αποδεκτή ορολογία, καλό είναι αντί του όρου «εκπαιδευτής» να χρησιμοποιηθεί ο όρος «γυμναστής») Συγκεκριμένα:

  • Το επάγγελμα του εκπαιδευτή (γυμναστή) συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να το ασκήσει μόνο όποιος έχει πτυχίο ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως ορίζεται στα εδάφια «α» και «β» του άρθρου 38.
  • Σε περίπτωση που απόφοιτος ΤΕΦΑΑ επιθυμεί να αποκτήσει επιστημονική κατάρτιση σε διαφορετική ειδικότητα από αυτήν που αναγράφεται στο πτυχίο του, δύναται να παρακολουθήσει σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα σε Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Το επάγγελμα του βοηθού εκπαιδευτή (βοηθού γυμναστή) συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να το ασκήσει όποιος κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στα εδάφια «γ», «δ», «ε» και «στ» του άρθρου 38. 
  • Σε κάθε χώρο άσκησης και φυσικής δραστηριότητας ο αριθμός των βοηθών εκπαιδευτών/γυμναστών να μην ξεπερνά τον αριθμό των εκπαιδευτών/γυμναστών (αναλογία 1/1). 

4. Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, στο άρθρο 39, να προστεθούν τα εξής:

«Ο βοηθός εκπαιδευτή» (βοηθός γυμναστή) ανάλογα με την ειδικότητά του έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Υποδέχεται τους ασκούμενους και τους τοποθετεί στο χώρο άσκησης.
  • Μεριμνά για την προετοιμασία του χώρου άσκησης.
  • Ενημερώνει τον εκπαιδευτή ή προπονητή για το προφίλ των ασκούμενων.
  • Επικουρεί τον εκπαιδευτή ή προπονητή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων από τους ασκούμενους.
  • Εξασφαλίζει τους όρους ατομικής προστασίας των προσώπων που κινούνται στο χώρο άσκησης.
  • Ελέγχει τη διακίνηση αναλώσιμων υλικών.
  • Εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου.
  • Ελέγχει την καλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.
  • Υποστηρίζει τη λειτουργία της γραμματείας και τηρεί αρχείο ασκούμενων.» 

5. Να εισαχθούν τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο: Προπονητής Φυσικής Κατάστασης

1. Ο Προπονητής Φυσικής Κατάστασης είναι ο επιστήμονας, ο οποίος αναλαμβάνει α) τη δόμηση ομαδικών ή ατομικών προγραμμάτων άσκησης με στόχο τη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της σωματικής φυσικής κατάστασης μεμονωμένων αθλητών ή ομάδων αθλητών και β) την αξιολόγηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους των δεικτών φυσικής κατάστασης των αθλητών.

2. Το επάγγελμα του Προπονητή Φυσικής Κατάστασης μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

(α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)

(β) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλον τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Άρθρο: Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Τραυματισμένων Αθλητών

1. Ο Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Τραυματισμένων Αθλητών είναι ο επιστήμονας ο οποίος αναλαμβάνει: α) τη δόμηση ομαδικών ή ατομικών προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας αθλητών ή ομάδων αθλητών και την αποφυγή τραυματισμών τους, β) τη σταδιακή επανένταξη και τη μετέπειτα μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της σωματικής φυσικής κατάστασης αθλητών ή ομάδων αθλητών μετά από τραυματισμό και γ) την αξιολόγηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους των δεικτών φυσικής κατάστασης των αθλητών που επανέρχονται μετά από τραυματισμό.

2. Το επάγγελμα του Προπονητή Φυσικής Κατάστασης Τραυματισμένων Αθλητών μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

(α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και διαζευκτικά είτε πρώτη ή κύρια ειδικότητα ή κατεύθυνση στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα είτε μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα είτε διδακτορικό τίτλο στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα από Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ημεδαπού Α.Ε.Ι.

(β) Διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα και δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο γνωστικό τομέα, ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλον τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Άρθρο: Γυμναστής για Άτομα Τρίτης Ηλικίας

1. Ο Γυμναστής Ατόμων Τρίτης Ηλικίας είναι ο επιστήμονας ο οποίος αναλαμβάνει τη δόμηση ομαδικών ή ατομικών προγραμμάτων άσκησης, με στόχο την προαγωγή της υγείας ατόμων τρίτης ηλικίας. 

2. Το επάγγελμα του Γυμναστή Ατόμων Τρίτης Ηλικίας μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο εκπαιδευτών (γυμναστών) του άρθρου 29, §1β, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 

(α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με: πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα ή επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος αντίστοιχου επιπέδου και γνωστικού αντικειμένου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., είτε μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ημεδαπού Α.Ε.Ι. 

(β) Διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα και δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο γνωστικό τομέα, ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλον τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). 

Άρθρο: Επαγγελματίας άσκησης/Γυμναστής ειδικός σε προγράμματα άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις 

1. Ο επαγγελματίας άσκησης/γυμναστής ειδικός σε προγράμματα άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις είναι ο επιστήμονας που αναλαμβάνει:

α) τη δόμηση ομαδικών ή ατομικών προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις (όπως καρδιοπάθειες, αναπνευστικές παθήσεις, παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και άλλες χρόνιες παθήσεις) με στόχο τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων (αερόβια ικανότητα, μυική ενδυνάμωση, ισορροπία κλπ) των συμμετεχόντων και β) την εκπαίδευσή τους σε δραστήριο τρόπο ζωής, στη δια βίου άσκηση και στην άσκηση ως μέσο προαγωγής της υγείας. Ο επαγγελματίας άσκησης/γυμναστής ειδικός σε προγράμματα άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορεί να στελεχώσει ενδονοσοκομειακά ή εξωνοσοκομειακά κέντρα άσκησης και αποκατάστασης, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

2. Το επάγγελμα του γυμναστή σε άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών/επαγγελματιών άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

(α) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Εργοφυσιολογίας ή Φυσιολογίας της άσκησης με έμφαση τους κλινικούς πληθυσμούς από Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήμα Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο (i) της Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Εργοφυσιολογίας ή Φυσιολογίας της άσκησης με έμφαση τους κλινικούς πληθυσμούς, Άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση, Άσκησης για κλινικούς πληθυσμούς, Άσκησης και σωματικής υγείας, Άσκησης εργοσπιρομετρίας και αποκατάστασης από Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και (ii) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

(γ) Πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα. 

(δ) Διδακτορικό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα (όπως αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο α) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα και δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής στο γνωστικό τομέα (όπως αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο β), ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλον τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr