ΑΠΘ: Εισαγωγή Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019 στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης

Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εισαγωγής πρωτοετών φοιτητών από την ημερομηνία επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΑΠΘ από το Υπουργείο Παιδείας και για 25 ημέρες έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (θα τα δείτε στο παρόν άρθρο) στο γραφείο Επιμελητείας που βρίσκεται δεξιά στο ισόγειο της Α Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησίες Θεσσαλονίκης, 54636, έναντι κλινικής Κυανός Σταυρός Euromedica, εργάσιμες ημέρες από 08:00 - 14:30. Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.

Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ)

Για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11).

Διοικητικά οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχουν συνολική δυναμικότητα περίπου 1.500 κλινών, αίθουσα τελετών, αθλοπαιδιών κ.τ.λ. Στις Φοιτητικές Εστίες λειτουργεί εστιατόριο που καλύπτει τη σίτιση όλων των δικαιούχων φοιτητών. Σε κάθε Φοιτητική Εστία λειτουργούν επίσης αναγνωστήριο, καφετέρια , αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ σε όλες τις εστίες υπάρχει και ασύρματη δικτύωση (WiFi).

Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η παραμονή των δικαιούχων στις εστίες διαρκεί όσο τα έτη σπουδών του συν δύο έτη (ν+2). Οι εστίες στεγάζουν επίσης και αλλοδαπούς φοιτητές.

Δείτε τα δικαιολογητικά μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕΘ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

1. "Εντυπο Αίτησης που χορηγείται από την Γραμματεία της Α' ΦΕΟ ή κατεβάζετε και εκτυπώνετε στο τέλος του άρθρου.

2. Βεβαίωση Σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, με αναφορά α) στην ημερομηνία εγγραφής του στη Σχολή και β) στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών. Η βεβαίωση πρέπει να έχει πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Εάν δεν έχετε ακόμη πραγματοποιήσει ακόμη την εγγραφή στην σχολή, ώστε να μπορεί να εκδοθεί και η σχετική Βεβαίωση Σπουδών, θα προσκομίσετε προσωρινά τα Αποτελέσματα Επιτυχίας που θα κατεβάσετε και θα εκτυπώσετε από το site του Υπουργείου Παιδείας στα Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων και θα καταθέσετε την Βεβαίωση Σπουδών όταν πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη Αρχή (τελευταίου τριμήνου) και για τους πολυτέκνους επιπλέον Βεβαίωση Πολυτεκνίας από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι (τελευταίου εξαμήνου).

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του 2018 (φορολογικού έτους 2017). Σε περίπτωση που δεν το καταθέσετε γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί, η αίτηση θα είναι ελλιπής μέχρι να το προσκομίσετε και δεν θα μπορεί να εξεταστεί.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται

α) ότι η οικογένεια του αιτούντος έχει μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από τον τόπο σπουδών και δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στην Θεσσαλονίκη

β) ότι αν γίνει δεκτή η αίτηση ο οικότροφος της ΦΕΟ αποδέχεται τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Α.Π.Ο. Εποπτείας, Λειτουργίας και Διαχείρισης των ΦΕΟ, 

  • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΑΠΘ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

γ) ότι θα εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την διαμονή — σίτισή του. Η Υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Γραμματεία της Α' ΦΕΟ ή την κατεβάζετε και την εκτυπώνετε στο τέλος του άρθρου.

7. Δύο (2) Φωτογραφίες του αιτούντος.

8. Εάν υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ (έως 28 ετών) θα προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους με την οποία να αποδεικνύεται ότι διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Εάν υπάρχουν στρατευμένοι αδελφοί θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ότι υπηρετούν τη Θητεία τους κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης.

10.Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση ή άλλο δικόγραφο με το οποίο θα προσδιορίζεται σαφώς ποιός εκ των γονέων έχει την επιμέλεια των τέκνων.

11.Οι επικαλούμενοι λόγους υγείας μελών της οικογένειας (αναπηρία - ΑΜΕΛ) ή του ιδίου του υποψηφίου θα προσκομίσουν σχετική απόφαση αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή στην οποία θα προσδιορίζεται ο ποσοστιαίος βαθμός αναπηρίας και ο χρόνος αυτής.

12.Οι επικαλούμενοι απορία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

* Το ποσοστό εισαγωγής της κατηγορίας πρωτοετών στις ΦΕΟ είναι 78% επί των κενών κλινών. 

Οι αιτήσεις εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία γίνονται κάθε έτος από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας για εισαγωγή στις σχολές και η προθεσμία υποβολής είναι 25 ημέρες.  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ή ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της κάθε φοιτητικής εστίας:

Α΄ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης,

Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη,

T: +30 2310 210314 - 2310 210315

Β΄ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης,

Νέστορος Τέλογλου και Κεσανλή, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, 

T: +30 2310 208044

Γ΄ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης,

Στίλπωνος Κυριακίδη 15, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη,

T: +30 2310 214168 – 2310 204839

Δ΄ Φ.Ε. Θεσσαλονίκης,

Λέοντος Σοφού 11, 546 26 Θεσσαλονίκη,

T:  +30 2310 536322

Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΑΠΘ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr