Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΑΠΘ

Ο παρών εσωτερικός κανονισµός Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΑΠΘ καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των Φοιτητών –Σπουδαστών το 1982 και τροποποιήθηκε –συµπληρώθηκε κατά καιρούς µε αποφάσεις του ∆.Σ/Ε.Ι.Ν.

 • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΑΠΘ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Με την υπ’αριθµ.:13163/521/31.05.1993 Απόφαση ∆.Σ/Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση της Παραγράφου 8 του Άρθρου 8.
 • Με την υπ’αριθµ.:13929/583/20.12.1995 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. έχουν ενταχθεί οικονοµικά οι οµογενείς φοιτητές από Αλβανία στην κατηγορία των Ελλήνων φοιτητών. Όσοι από αυτούς είναι υπότροφοι εντάσσονται οικονοµικάστην κατηγορία των αλλοδαπών.
 • Με την υπ’αριθµ.:18770/911/02.03.2006 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. που τροποποίησε και τις υπ’αριθµ.: 14664/631/17.12.1997 και 16246/722/24.1.2001 Αποφάσεις ∆.Σ./Ε.Ι.Ν.εγκρίθηκαν οι οικονοµικές υποχρεώσεις φοιτητών – σπουδαστών Φ.Ε. – Σ.Ε./Ε.Ι.Ν.
 • Με την υπ’αριθµ.:15032/1650/19.09.1998 Απόφαση ∆.Σ/Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 1, 2, 3 του Άρθρου 13 καθώς και η κατάργηση των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου.
 • Με την υπ’αριθµ.:15063/652/05.10.1998 Απόφαση ∆.Σ/Ε.Ι.Ν. έγινε συνολική επικύρωση του παρόντος κανονισµού λειτουργίας.
 • Με την υπ’αριθµ.:18815/916/17.04.2006 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν.τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.14785/638/18-3-98 και εγκρίθηκε η διαδικασία υλοποίησης των προγραµµατισµένων δαπανών από το Ταµείο Εφορείας.
 • Με την υπ’αριθµ.:17757/829/20.11.2003 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 Παρ. 1 και 2.
 • Με την υπ’αριθµ.:17749/828/06.11.2003 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση του συγκροτήµατος Φ.Ε.Θ. Καταργείται στο Άρθρο 2 από τη δεύτερη παράγραφο στις υποπαραγράφους β΄ και γ΄, οι β΄ παράγραφοι .
 • Με την υπ’αριθµ.:18072/846/01.07.2004 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 8 και η ενσωµάτωση των τροποποιητικών αποφάσεων του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
 • Στην υπ’αριθµ.:17796/832/18.12.2003 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. έχει εγκριθεί ο τρόπος και η διαδικασία παραχώρησης αιθουσών Φ.Ε - Σ.Ε στις Παρ. 8 και 9.
 • Με την υπ’ αριθµ.:18144/852/09.09.2004 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’αριθµ.:15273/664/03.03.1999, Παράγραφο πρώτη « Περί Εισδοχής οµογενών φοιτητών στις Φ.Ε.-Σ.Ε./Ε.Ι.Ν.
 • Με την υπ’ αριθµ.:19384/967/30.08.2007 Απόφαση ∆.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η κατά προτεραιότητα εισαγωγή φοιτητών, σπουδαστών και µαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτοι στις Φ.Ε.-Σ.Ε.-Μ.Ε. και Μ.Κ. του Ε.Ι.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Οι Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας εξυπηρετούν τη νέα γενιά της πατρίδας µας και λειτουργούν για το συµφέρον του λαού και του Έθνους.

2. Σκοπός της λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας µας, για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης.

Η ενίσχυση των Φοιτητών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα περιλαµβάνει τη διαµονή και τη διατροφή στις Εστίες, αλλά και την παροχή µέσων και µορφών για πνευµατική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα.

3. Το Ε.Ι.Ν. εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών έτσι ώστε:

- Να συµβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη, µέσα από την πρωτοβουλιακή συµµετοχή των φοιτητών σε διάφορες εκδηλώσεις και τη συνεργασία των φορέων πολιτισµού στα πλαίσια του Ιδρύµατος.

- Να βοηθούν το σηµερινό φοιτητή- σπουδαστή και αυριανό επιστήµονα στην κατάκτηση συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης, να κατοχυρώσουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και τον σεβασµό των δηµοκρατικών διαδικασιών, να συµβάλλουν στην συγκρότηση και διαπαιδαγώγηση των οικότροφων στα ιδανικά της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της ∆ηµοκρατίας και της Ειρήνης.

4. Στις Φοιτητικές Εστίες του Ε.Ι.Ν. γίνονται δεκτοί, σαν οικότροφοι, Φοιτήτριες και Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, καθώς και σπουδαστές άλλων σχολών που προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα και που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο διαµονής των οικογενειών τους.

5. Στις Εστίες επίσης γίνονται δεκτοί Φοιτητές και Φοιτήτριες µόνο για σίτιση.

6. Με την είσοδο στη Φοιτητική Εστία ο οικότροφος αποδέχεται τους όρους και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού, ενώ είναι και στη δική του αρµοδιότητα η διαφύλαξη και η σωστή εφαρµογή του.

7. Προϋπόθεση για τη δηµοκρατική λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασµός της εσωτερικής ακαδηµαϊκής ζωής, µε δεδοµένο ότι οι Φοιτητικές Εστίες αποτελούν φυσική προέκταση του Πανεπιστηµιακού χώρου.

8. Η παρουσία αστυνοµικών ή καταδιωκτικών αρχών στους χώρους της Εστίας, για λόγους που σχετίζονται µε πολιτική ή συνδικαλιστική δράση οικότροφων, δεν είναι επιτρεπτή. 

9. Επέµβαση δηµόσιας δύναµης, χωρίς την άδεια ή µε την άδεια της Εφορείας της Εστίας, επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήµατα ή αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της ζωής ή αν οι εγκαταστάσεις και οικότροφοι της Εστίας διατρέχουν σοβαρό και άµεσο κίνδυνο από πυρκαγιά, σεισµό πληµµύρα, δολιοφθορά.

10. Για τη ρύθµιση θεµάτων Ασύλου της Εστίας εφαρµόζονται, εκεί όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι διατάξεις του νόµου 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι». 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2

1. Σε κάθε Φοιτητική Εστία του Ε.Ι.Ν. ή συγκρότηµα Φ.Ε. συγκροτείται Εφορεία µε την επωνυµία «ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».

2. Κάθε εφορεία συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ του Ε.Ι.Ν. και περιλαµβάνει:

α. ∆υο Μέλη του Καθηγητικού Προσωπικού των Ανώτατων Σχολών που προτείνονται από το Τµήµα του Α.Ε.Ι, του οποίου οι Φοιτητές κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται από την Εστία.

β. ∆υο Φοιτητές οικότροφους της Εστίας που ορίζονται από το Φοιτητικό Σύλλογο της Εστίας.

γ. Ένα εκπρόσωπο των εργαζοµένων της Εστίας που εκλέγεται από Γενική Συνέλευση των εργαζοµένων της Εστίας.

δ. Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ο οποίος προτείνεται από το ∆ήµο της Περιοχής ή από την Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων.

ε. Το Προϊστάµενο των Υπηρεσιών της Εστίας.

3. Η θητεία των Μελών της Εφορείας είναι διετής. Ειδικά για τους Φοιτητές Μέλη της και τους εργαζόµενους η θητεία είναι ετήσια. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3

1. Εισηγητής της Εφορείας είναι ο Προϊστάµενος της Φοιτητικής Εστίας.

Κατά την διάρκεια των Συνεδριάσεων κρατούνται Πρακτικά από Υπάλληλο του Ιδρύµατος, τα ποία επικυρώνονται από την Εφορεία.

2. Η ηµερήσια ∆ιάταξη αφού καταρτισθεί από τον Προϊστάµενο της Εστίας κοινοποιείται στα Μέλη της δυο (2) τουλάχιστον µέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Κάθε Μέλος της Εφορείας µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση.

3. Η Εφορεία βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθµός των παρόντων Μελών της είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των απόντων

Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

4. Η Εφορεία συγκαλείται και συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το µήνα, εκτός από την περίοδο των διακοπών.

Η Εφορεία συγκαλείται σε έκτακτη Συνεδρίαση, εάν το ζητήσουν τρία Μέλη ης ή ο Προϊστάµενος της Εστίας.

Η Εφορεία, σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει υποχρεωτικά να συνεδριάσει µέσα σε πέντε (5) µέρες.

5. Κάθε µέλος της Εφορείας έχει µια προσωπική ψήφο και δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει ψήφο άλλου Μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί.

6. Κατά τις Συνεδριάσεις της Εφορείας δικαιούνται να συµµετέχουν χωρίς ψήφο , ο Πρόεδρος ή Μέλη του ∆.Σ του Ε.Ι.Ν, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Ι.Ν. ή ο ειδικά εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Ε.Ι.Ν., ο Πρύτανης του ΑΕΙ, του οποίου φοιτητές εξυπηρετούνται στη Φ.Ε και ο Προϊστάµενος της ∆.Ε.Π.∆. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4

Η Εφορεία έχει άλλοτε αποφασιστικές και άλλοτε εισηγητικές αρµοδιότητες, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό. Στις αρµοδιότητες της Εφορείας περιέχεται το δικαίωµα και η υποχρέωση να:

1. Εγκρίνει τα προγράµµατα Συσσιτίου µέσα στα όρια του προϋπολογισµού που έχει εγκριθεί. Γνωµοδοτεί στο Ε.Ι.Ν. για τη συµµετοχή εξωτερικών φοιτητών στο συσσίτιο.

Στην επιτροπή συσσιτίου συµµετέχουν και δυο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών οικότροφων που προτείνονται από το ∆.Σ του συλλόγου τους.

2. Καταρτίζει και εγκρίνει τα Προγράµµατα Μορφωτικών, καλλιτεχνικών Αθλητικών και Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων στο επίπεδο της Εστίας, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα γενικά προγράµµατα του Ε.Ι.Ν., αποφασίζει για την πραγµατοποίηση ειδικών δαπανών στο πλαίσιο του Προϋπολογισµού που έχει εγκριθεί από το ∆.Σ του Ε.Ι.Ν.

3. Αποφασίζει για την αποµάκρυνση των Φοιτητών από τη Φ.Ε όταν παραβιάζουν τα άρθρα του Κανονισµού. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τα άρθρα του Κανονισµού αιτία για αποµάκρυνση οικότροφου, πρέπει να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του συλλόγου των Φοιτητών.

4. Επιβάλλει κυρώσει στους οικότροφους όπως ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 8 και 9. 

5. Χαράζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης οικότροφων στην εστία.

6. Ενηµερώνεται και παρακολουθεί την όλη οικονοµική πορεία της Φ.Ε και εισηγείται στο ∆.Σ. του Ε.Ι.Ν. τη λήψη µέτρων για την ικανοποιητική οικονοµική και διαχειριστική λειτουργία της.

7. Στο τέλος κάθε Ακαδηµαϊκής χρονιάς υποβάλλει στο Ε.Ι.Ν. έκθεση για την απόδοση του έργου και τη λειτουργία γενικά της Εστίας µαζί µε τις σχετικές προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Η επιλογή των φοιτητών – σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φ.Ε-Σ.Ε. γίνεται από την Εφορεία της Εστίας µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια.

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα των γονέων τους. ∆ηλωθέν εισόδηµα είναι το συνολικό εισόδηµα που δηλώνει ο φορολογούµενος από κάθε κατηγορία προκειµένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθµός των µελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές –τριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεωςτης νοµοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων», όπωςτροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου 860/1979 (ΦΕΚ Α2). 

  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΣΤΙΣ Φ.Ε-Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6

Στις Φ.Ε.-Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση εισδοχής φοιτητές – τριες σπουδαστές- στριες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.,

1. Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή – τριας, σπουδαστή – σπουδάστριας Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

2. ∆εν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής.

3. Οι οικογένειες τους έχουν µόνιµο τόπο διαµονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η Εστία.

4. ∆εν έχουν συµπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους.

Για εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το ∆.Σ. του Ε.Ι.Ν. ύστερα από Εισήγηση πρόταση της αρµόδιας Εφορείας.

5. Έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµη αίτηση εισδοχής µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά οι µεν παλαιών ετών µέχρι 15 Ιουνίου κάθε χρόνου, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο µέσα σε 25 ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων .

∆ιευκρινίζεται ότι άµεσα οι αιτήσεις µετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήµατος εξετάζονται συνολικά καταρτίζοντας αντίστοιχους πίνακες πρωτοετών, παλαιών ετών, αλλοδαπών οι οποίοι αναρτώνται στο πίνακα ανακοινώσεων της κάθε εστίας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των πινάκων εισδοχής µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην εφορεία της Εστίας.

6. ∆εν έχουν αποµακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. µε προηγούµενη πειθαρχική απόφαση εφορείας ή ∆.Σ του Ε.Ι.Ν.

7. Έχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής σε µια µόνο Φ.Ε ή Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. 

ΑΡΘΡΟ 7

Οι οικότροφοι παραµένουν στις Εστίες για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για να πάρουν πτυχίο, συν δυο χρόνια. Αν χάσουν για πρώτη φορά ένα έτος µπορούν να το επαναλάβουν χωρίς να χάσουν τη θέση τους στην εστία, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει πάνω από δυο φορές. 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η Εστία δίνει στους ενδιαφερόµενους ειδικό έντυπο για την σύνταξη της αίτησης που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Γραµµατείας της Σχολής ότι φοιτά µε αναφορά α) στο χρόνο εγγραφής και β) στον ήδη διανυόµενο χρόνο σπουδών.

2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας επικυρωµένη ή πιστοποιητικό γέννησης από ∆ήµο ή Κοινότητα.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρµόδια δηµοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαµήνου).

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορείας των γονέων (επικυρωµένο).

Σε περίπτωση που µέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σηµείωµα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκοµισθεί το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η µόνιµη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκοµίζουν βεβαίωση αρµόδιας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής όπου θα τεκµηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα προσκοµίζουν βεβαίωση του τµήµατος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων.

9. Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από αρµόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

10. Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγµένων γονέων θα πρέπει να προσκοµίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιµέλεια.

∆ιαδικασία Επιλογής

Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Φ.Ε-Σ.Ε. οι υποψήφιοι οικότροφοι που εντάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες µε σειρά πρότασης ως εξής:

1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες µε µηδενικό εισόδηµα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές- τριες που οι ίδιοι είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες

4. Υποψήφιοι παιδιά µισθωτών – πολύτεκνων οικογενειών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα προέρχεται από αγροτικά επαγγέλµατα ή από µισθωτές υπηρεσίες.

Β. Έπονται οι υποψήφιοι, µε βάση το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα και τον αριθµό των µελών της οικογένειας του υποψηφίου, προτασσόµενου του χαµηλότερου κατά κεφαλήν εισοδήµατος.

1. Το δηλωθέν εισόδηµα από µισθωτές Υπηρεσίες (∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων) λαµβάνεται υπόψη µειωµένο κατά 75%.

2. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψην µειωµένο κατά 15% για κάθε παιδί.

3. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψιν µειωµένο κατά 50% όταν αυτό προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλµατα.

4. Σε περίπτωση που στη οικογένεια υπάρχει µέλος µε ειδικές ανάγκες το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται µειωµένο κατά 10%. Εάν το άτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι ένας από τους γονείς µείωση κατά 20%.

5. Εάν ο υποψήφιος – οικότροφος είναι ορφανός από τον ένα γονιό το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψιν µειωµένο κατά 30%.

6. Εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται µειωµένο κατά 20%.

Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότεροι του ενός από τους παραπάνω λόγους µείωσης του εισοδήµατος, αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά.

Οι σχετικές µειώσεις πάντως δεν µπορούν να ξεπεράσουν το 75% του εισοδήµατος.

∆ιευκρινίζεται ότι:

Α. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται αµιγώς από µισθωτές υπηρεσίες τότε δίνεται η ανώτερη δυνατή έκπτωση του 75%, χωρίς δυνατότητα παροχής επιπλέον µείωσης.

Β. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται από άλλες πηγές (εκτός µισθωτών υπηρεσιών) θα αθροίζονται οι εκπτώσεις εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έως την συµπλήρωση του 75% (ανώτατη δυνατή µείωση εισοδήµατος).

Γ. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται από τον ένα γονέα από µισθωτές υπηρεσίες και από τον άλλο γονέα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τότε οι ανωτέρω µειώσεις θα γίνονται αντίστοιχα στο εισόδηµα του κάθε γονιού.

∆. Εάν ο γονιός έχει εισοδήµατα και από µισθωτές υπηρεσίες και από τρίτες πηγές τότε θα γίνεται έκπτωση µόνο στο εισόδηµα των µισθωτών υπηρεσιών (75%) που είναι η µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και τα υπόλοιπα εισοδήµατα θα αθροίζονται κανονικά, για τον υπολογισµό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Α. Το 78% των κενών θέσεων θα καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές- στριες.

Β. Το 10% των κενών θέσεων θα καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

Γ. Το 12% των κενών θέσεων θα καλύπτουν οι εξής κατηγορίες:

1. Το 8% θα καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεµηµένο ως εξής:

1.1. Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (µεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδακτορικού), ερευνητές καθηγητές προσκεκληµένοι των Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., του ∆ηµόκριτου, του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS TEMPUS, COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π) Εισάγονται µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, µετά την υποβολή στην ∆/νση Εστιακών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων (∆.Ε.Π.∆) των παρακάτω δικαιολογητικών:

- Βεβαίωση της Γραµµατείας της Σχολής του Α.Ε.ΙΤ.Ε.Ι. ή του Ιδρύµατος ότι συµµετέχουν σε πρόγραµµά του.

- Αίτηση από τον αρµόδιο καθηγητή Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι ή από το Ίδρυµα για διαµονή του στην Εστία.

1.2. Το 5% των κενών θέσεων καλύπτουν:

α) Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές – υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη ∆.Ε.Π.∆.

- Αίτηση βεβαίωσης υποτροφίας

- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίων

- Άδεια παραµονής

- Βεβαίωση εγγραφής από την Γραµµατεία της Σχολής

- 1 φωτογραφία Εισάγονται µε απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Οι αιτήσεις εξετάζονται δυο φορές το χρόνο κατά την έναρξη του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου οπότε γίνονται αντίστοιχα και οι εισδοχές.

β) Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν, στην Γραµµατεία της Εστίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση εισδοχής

- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

- Άδεια παραµονής

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- Εκκαθαριστικό σηµείωµα οικογενειακού εισοδήµατος.

- Βεβαίωση εγγραφής από την Γραµµατεία της Σχολής

- Βεβαίωση της πρεσβείας τους, ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων και την τήρηση του νόµιµου χρονικού ορίου παραµονής τους στην Εστία.

Εισάγονται µε απόφαση της αρµόδιας εφορείας της Εστίας.

2. Το 2% των κενών θέσεων κάθε Εστίας καλύπτουν µεταπτυχιακοί Έλληνες φοιτητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραµµατεία της Εστίας µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή σε θεσµοθετηµένο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου ή Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύµατος», διάρκεια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος, ο χρόνος εγγραφής και το διανυόµενο έτος.

- Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορείας του φοιτητή και των γονέων.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο µόνιµης κατοικίας.

- Σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκοµίζεται βεβαίωση από πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή.

- Σε περίπτωση που υπάρχει κι άλλο παιδί φοιτητήςτρια ή που να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία αντίστοιχη βεβαίωση.

- Για τις περιπτώσεις πολύτεκνης οικογένειας αντίστοιχη βεβαίωση από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων σε θεσµοθετηµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών.

Οι εισδοχές των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται µε απόφαση Εφορείας της Εστίας.

Το ανώτατο χρονικό όριο στέγασης των µεταπτυχιακών θα είναι δυο πλήρης ηµερολογιακά έτη.

3. Το 1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων µητέρων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στην γραµµατεία των Εστιών µε τα συνήθη δικαιολογητικά, εξαιρουµένου της µονίµου κατοικίας.

4. Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Οµογενείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές-σπουδάστριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων, καταθέτουν τα συνήθη δικαιολογητικά των ελλήνων υποψηφίων στην Γραµµατεία της Εστίας συνυποβάλλοντας όµως και πιστοποιητικό οµογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 20 ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

Οι εισδοχές γίνονται µε απόφαση Εφορείας.

5. Τα παιδιά των υπαλλήλων εισάγονται χωρίς ποσοστό και ειδική αξιολόγηση των αιτήσεων τους, από την εφορεία της Εστίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε οικότροφος έχει την ατοµική του ταυτότητα.

2. Α. Εγκρίνει την λειτουργία του Ταµείου Εφορείας µέσω της οικονοµικής συµµετοχής των Ελλήνων οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. µε προτεραιότητα σε αθλητικές, πολιτιστικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες ή άλλες δαπάνες που σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Β. Η οικονοµική συµµετοχή των Ελλήνων οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. θα καθορίζεται µε την σύµφωνη γνώµη των 2/3 τουλάχιστον των µελών της Εφορείας κάθε µονάδας, σε συνεργασία µε το ∆.Σ των οικότροφων φοιτητώνσπουδαστών.

Γ. Η οικονοµική συµµετοχή που έχουν καταβάλλει οι οικότροφοι των Φ.Ε-Σ.Ε. από 1/1/98 θα χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του Ταµείου Εφορείας.

∆. Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων θα γίνεται από το ∆.Σ. των οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. σε συνεργασία µε την εφορεία της Εστίας.

Ε. Την ευθύνη υλοποίησης των προγραµµατισµένων δαπανών θα έχει η Φοιτητική ή Σπουδαστική Εστία.

Η οικονοµική συµµετοχή καταβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα.

3. Κάθε οικότροφος κατά την είσοδό του σε Εστία καταβάλει χρηµατικό ποσό ως εγγύηση για την αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργούνται όχι από συνηθισµένη χρήση.

Το χρηµατικό ποσό ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ν.

Η εγγύηση επιστρέφεται στον οικότροφο µόνο κατά τη µέρα της αναχώρησής του και αφού αφαιρεθεί η αξία των ζηµιών που έχουν καταλογιστεί.

4. Οι οικότροφοι φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Εστίας.

Σε περίπτωση όµως ζηµιάς ή υλικής απώλειας από οικότροφους που η ταυτότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί η αποκατάσταση των ζηµιών γίνεται σε βάρος του λογαριασµού που έχει δηµιουργηθεί από το σύνολο των εγγυήσεων των οικότροφων. 

5. Η εφορεία, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Φ.Ε εκτιµά το ύψος των ζηµιών και αποφασίζει τα σχετικά του άρθρου 9 παρ. 4.

6. Οικότροφοι που έχουν οικονοµικές δυσκολίες µπορούν να πάρουν έγγραφη αναβολή στην κατάθεση της οικονοµικής συµµετοχής το πολύ τριών (3) µηνών από τον Προϊστάµενο της Εστίας.

7. Οι τεταρτοετείς Φοιτητές- Σπουδαστές Οικότροφοι εξοφλούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις 2 µήνες πριν τη λήξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς.

8. Απαγορεύεται η εκµίσθωση και υπενοικίαση των δωµατίων των οικότροφων σε τρίτους. Οι παραβάτες αποµακρύνονται άµεσα από την Εστία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εφορεία παραδίδει αµέσως το δωµάτιο σε δικαιούχο φοιτητή.

9. Οικότροφοι Φ.Ε µπορούν να µείνουν σ’ αυτές µε τις ίδιες προϋποθέσεις και µετά το τέλος των µαθηµάτων το καλοκαίρι για όσο χρόνο ασχολούνται µε εργαστηριακές ή διπλωµατικές ασκήσεις της Σχολής τους.

Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να βεβαιώνονται µε έγγραφο της Σχολής, στην οποία φοιτούν.

ΑΡΘΡΟ 10

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήµατα συµπεριφοράς οικότροφων προβλέπονται:

1. Προφορική παρατήρηση από τον Προϊστάµενο της Εστίας.

2. Έγγραφη προειδοποίηση από τον Προϊστάµενο της Εστίας.

3. Αποµάκρυνση από τη Φ.Ε Αρµόδια και υπεύθυνη για την εφαρµογή των µέτρων αυτών (κρίση, απόφαση ανάλογα µε τη βαρύτητα της ενέργειας) είναι η Εφορεία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το ∆.Σ του Ε.Ι.Ν. 

ΑΡΘΡΟ 11

Οικότροφοι αποµακρύνονται από τη Φ.Ε µε απόφαση της Εφορείας ή του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ν. και δεν µπορούν να ξαναµπούν σ’ αυτήν ή σ’ άλλη του Ε.Ι.Ν. όταν:

1. Έχασαν για οποιαδήποτε λόγο την ιδιότητα του Φοιτητή (πήραν πτυχίο, πήγαν στρατό, διέκοψαν τη φοίτησή τους). 

2. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις εισδοχής που η Εφορεία έχει ανακοινώσει.

3. Εκµισθώνουν ή ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους δωµάτια.

4. Οικότροφοι αποµακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων υγείας, όταν δηµιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικότροφων.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Στο χώρο των Εστιών προστατεύεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση και δράση των Φοιτητών.

2. Οι οικότροφοι κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Εστία έχουν την ευθύνη για την κοινωνική πολιτιστική πνευµατική και ανθρώπινη λειτουργία του χώρου.

3. Φροντίζουν για την καθαρή εµφάνιση του δωµατίου τους και των κοινόχρηστων χώρων.

4. Συνεργάζονται µε το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης και πολιτισµού για θέµατα σχετικά µε τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και της Φ.Ε για την ασφάλεια και σωστή χρήση του υλικού και των µέσων της Εστίας.

5. Οι οικότροφοι που απουσιάζουν από την Εστία για τις διακοπές Χριστουγέννων ή Πάσχα ή για εκδροµή ή για άλλους λόγους πρέπει να ενηµερώνουν τη Γραµµατεία της Εστίας.

6. Οι οικότροφοι µπορούν να καταθέσουν τα χρήµατά τους ή πολύτιµα αντικείµενα για φύλαξη στο Ταµείο της Εστίας µε έκδοση σχετικής απόδειξης. Η Φ.Ε δεν έχει ευθύνη για την απώλεια χρηµάτων ή αντικειµένων των οικότροφων που δεν παραδόθηκαν σ’ αυτή, για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Ο κανονισµός Λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα την ευθύνη λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε διατηρεί το Ε.Ι.Ν.

2. Ο Κανονισµός Λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε τροποποιείται µε απόφαση του ∆.Σ του Ε.Ι.Ν

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το ΑΠΘ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr