Γίνεται γνωστό από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Α.Π.Θ στους Φοιτητές όλων των Κύκλων Σπουδών και στους Απόφοιτους* ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ERASMUS + για κινητικότητα πρακτικής άσκησης είναι από 01.10.2014 έως 30.06.2015.

Σημείωση  

*Επιλέξιμοι Απόφοιτοι σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος Erasmus + θεωρούνται:

1. Όσοι  υπέβαλαν  αίτηση  για  κινητικότητα  πρακτικής  άσκησης  κατά  τη  διάρκεια  του 

τελευταίου έτους των σπουδών τους ( όπου είχαν τη φοιτητική ιδιότητα)

2.  Θα πρέπει να ολοκληρώσουν την κινητικότητα για πρακτική άσκηση μέσα σε ένα χρόνο από 

την αποφοίτηση τους