ΑΠΘ: Ξεκινούν οι αιτήσεις Erasmus+ για σπουδές 2018-2019

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους φοιτητές ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), θα διαρκέσει από τις 12 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2018 (16:00, ώρα Ελλάδας).

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής. Στην ιστοσελίδα (https://eurep.auth.gr/el) μπορείτε να δείτε τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (η πλήρως ενημερωμένη κατάσταση θα είναι διαθέσιμη από 12/02), τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και περίοδος μετακίνησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+

3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ

Προσοχή!! Για την υλοποίηση μετακίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του Ιδρύματος Υποδοχής.

Περίοδος μετακίνησης

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 έως 12 μήνες

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών*, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)

Παραδείγματα:

1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 • Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
 • Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα

Μοριοδότηση αιτήσεων

Όπως ήδη γνωρίζετε έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών με την εισαγωγή ενός ενιαίου τρόπου μοριοδότησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 22653/31-03-2014. Επίσης, πέραν των παραπάνω, αποφασίσθηκε η εισαγωγή του ελάχιστου ορίου του 50% των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην περίοδο σπουδών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ως προϋπόθεση επιλογής αλλά και της προτεραιότητας υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών (με τη σειρά που αναφέρονται) έναντι των προπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, έχουν υιοθετηθεί πέντε βασικοί δείκτες με ειδικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε έναν από αυτούς:

 • Γλώσσα Διδασκαλίας (Δ1) (απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ) με συντελεστή βαρύτητας 1.0 για την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας ή 0.8 για τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας
 • Ακαδημαϊκή Επίδοση (Δ2) (Μέσος όρος βαθμολογίας) με συντελεστή βαρύτητας 1.5
 • Λόγος ECTS (Δ3) (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/ αριθμός μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.25
 • Έτος Σπουδών (Δ4) (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση προηγούμενης μετακίνησης) με συντελεστή βαρύτητας 1.0
 • Κίνητρα συμμετοχής (Δ5) (εδώ να ληφθούν υπόψη ειδικά θέματα των Τμημάτων όπως κατεύθυνση) με συντελεστή βαρύτητας 0.5

Πιο αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:

 • Δείκτης Δ1: Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επίπεδο γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ1)

Βεβαίωση παρακoλούθησης μαθημάτων

0.5

 Α2 ή επιτυχής εξέταση 4 προπτυχιακών μαθημάτων Ξένης γλώσσας

0.6

Β1

0.7

Β2

0.8

C1

0.9

C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1

 • Δείκτης Δ2: Ο λόγος του μέσου όρου βαθμολογίας προς το 10
 • Δείκτης Δ3: Ο λόγος του αριθμού των μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής προς τον αριθμό μονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης
 • Δείκτης Δ4: Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (4 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.95

4

1.00

5

0.90

6

0.80

≥7 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (5 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.90

4

0.95

5

1.00

6

0.90

7

0.80

8 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (6 χρόνια σπουδών)

Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)

3

0.85

4

0.90

5

0.95

6

1.00

7

0.90

8

0.80

≥9 ή προηγούμενη μετακίνηση

0.70

 • Δείκτης Δ5: Μοριοδότηση με 0, 0.5 και 1.

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών, έχει αφαιρεθεί ο δείκτης Δ3 και έχει εισαχθεί ως στοιχείο στον δείκτη Δ2 ο βαθμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες ή ο βαθμός πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων σε περίπτωση ανομοιογένειας των στοιχείων των τρεχουσών σπουδών των παραπάνω κύκλων (π.χ. απουσία περασμένων μονάδων ECTS, μέσου όρου, κτλ).

Με βάση τους παραπάνω δείκτες και τον ακόλουθο τύπο

∑=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5)

όπου w1= 1.0 για την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας και 0.8 για τη δεύτερη, w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 και w5= 0.5

διαμορφώνεται για κάθε φοιτητή η μοριοδότηση ανά συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, η οποία θα αξιοποιηθεί από τον Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος για την τοποθέτησή του σε κάποια από τις επιλογές του, συγκριτικά πάντα με τους άλλους συνυποψηφίους για την ίδια επιλογή.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλλει αίτηση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων επιχορήγησης ανά Τμήμα, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία τοποθέτησης, το Τμήμα μας ενδέχεται να αξιοποιήσει την φθίνουσα ακαδημαϊκή κατάταξη των φοιτητών κάθε Τμήματος που προκύπτει απο τον τύπο

∑=(Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4)/(w2+w3+w4)

όπου w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0,

προκειμένου να εξάγει τον αριθμό των φοιτητών που θα λάβουν την επιχορήγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι φοιτητές απορρίπτονται, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς επιχορήγηση.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας, γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας.

Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε.

Μοριοδότηση ατόμων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες

Καθώς το ΑΠΘ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αποφασίσει την πριμοδότηση των αιτήσεων ατόμων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατηγορία.

Τα άτομα αυτά προβλέπεται να μοριοδοτούνται με 20 επιπλέον μόρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων (εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλογής), προκειμένου να επιβραβευθεί η επιλογή τους να υπερβούν τα εμπόδια που μπορεί να τους θέτει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/el).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr