Μηχανογραφικό ΙΕΚ: Τα Τμήματα, οι Ειδικότητες και οι Θέσεις

Μηχανογραφικό ΙΕΚ: Τα Τμήματα, οι Ειδικότητες και ο Αριθμός των Θέσεων

Μηχανογραφικό 2021: Αρχής γενομένης από φέτος, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτησή τους σε δημόσιο ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα, ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα:

  • Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
  • Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Οι περίπου 100.000 υποψήφιοι που κλήθηκαν φέτος να διαγωνιστούν ώστε να διεκδικήσουν μία θέση στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιμένουν πλέον με αγωνία να ανακοινωθούν οι Πίνακες με την Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου για εισαγωγή είτε σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα είτε σε κάποιο Δημόσιο ΙΕΚ.

Μόλις ανακοινωθούν οι βαθμοί και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ για να ενημερωθείτε ΠΡΩΤΟΙ μόλις ξεκινήσει η υποβολή του Μηχανογραφικού και όλα πρέπει να γνωρίζετε!

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν το Μηχανογραφικό, ΕΒΕ, Βάσεις 2021 κτλ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Μηχανογραφικό ΙΕΚ 

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικά τις Ειδικότητες / τα Τμήματα των Δημοσίων ΙΕΚ που θα βρίσκονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2021, όπως έχουν ήδη προκαθοριστεί το προηγούμενο διάστημα:

Η απόφαση για το Παράλληλο Μηχανογραφικό, αναλυτικά, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

1. Οι τελειόφοιτοι/ες των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και οι υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται να εκ- δηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους/ες και υποψήφιους/ες των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

3. Οι τελειόφοιτοι/ες και υποψήφιοι/ες της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες δια- τίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μη- χανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’1807), η διαδικασία επιλογής της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ως άνω κανονισμού για το 10% επιπλέον των θέσεων επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας κάθε τμήματος γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης.

Άρθρο 2
Υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

1. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εισαγωγή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με τη διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των ειδικοτήτων ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τους τελειόφοιτους/ες ή υποψηφίους/ες των ΕΠΑΛ, κατά την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά την εγγραφή τους απευθείας σε Γ’ εξάμηνο κατάρτισης.

2. Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωσή του της ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Ο/Η υποψήφιος/α, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., οφείλει να κάνει οριστική υποβολή στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο/Η υποψήφιος/α δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικό- τητα δημόσιου Ι.Ε.Κ., αν δεν την έχει δηλώσει. Ο/Η υποψήφιος/α που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, αν το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’1807) είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζόμενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. και σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση). Επίσης, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε περισσότερες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., θα καταλάβει τελικά μόνο τη θέση καταρτιζόμενου σε εκείνη την ειδικότητα ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της με σειρά προτίμησης προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που έχει δηλώσει.

4. Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας. Η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του/της υποψηφίου/ας, η οποία είναι οριστική και της οποίας η συμπλήρωση ή τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της.

5. Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. και στην ειδικότητα επιτυχίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο όταν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα νέα υπολογισθέντα μόρια που συγκεντρώνει ο/η επιτυχών/ούσα εξακολουθούν να μην είναι λιγότερα από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και είδος θέσης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2021.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ