Οδηγίες εισαγωγής στα ΑΕΙ υποψηφίων πανελλαδικών από πληγείσες περιοχές των Χανίων

Οδηγίες εισαγωγής στα ΑΕΙ υποψηφίων πανελλαδικών από πληγείσες περιοχές των Χανίων

Σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2020 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/128348/A5 (ΦΕΚ 4331 Β΄/05-10-2020) Υπουργική Απόφαση,

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων Καντάνου-Σελίνου και Κισσάμου N. Χανίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 και

β) οι μαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις περιοχές αυτές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

καλούνται να υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 12-10-2020 στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. Χανίων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραπάνω ΥΑ, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Θέμα: Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές των Χανίων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών:

Σχετικό: Η με αριθ. Φ.253.2/128348/A5 (ΦΕΚ 4331 Β΄/05-10-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το  ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020.»

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄) και 68 του ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12-Α’), κατόπιν σχετικών Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθ. Φ.253.2/128348/A5 (ΦΕΚ 4331 Β΄/05-10-2020) Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω σχετικό), με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020.

Η Υ.Α. αφορά μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2019-2020, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια α) τoυ Δήμου Καντάνου-Σελίνου Ν. Χανίων και β) του Δήμου Κισσάμου Ν. Χανίων, για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020 καθώς και αποφοίτους που κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές και υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020.

Την σελίδα ενημέρωσης των Υποψήφιων Πρωτοετών Φοιτητών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις της Υ.Α. εφαρμόζονται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές αυτές, ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες για την άμεση και άρτια εφαρμογή της ανωτέρω Υ.Α.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 12-10-2020 στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της Υ.Α. και είναι γενικά τα εξής:

Α. Για τους μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των περιοχών του άρ.1 :

1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

2. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσαν και είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για  τους  αποφοίτους  των  ΓΕΛ και των  ΕΠΑΛ  που  κατοικούσαν μόνιμα  στις  περιοχές του άρθρου 1 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση σε Λύκεια των περιοχών αυτών καθώς και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις περιοχές του άρθρου 1 ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό) άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2020 (χρήση 2019) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όλοι οι ως άνω δικαιούχοι (Α και B) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 12-10-2020πρέπει να υποβάλουν στη ΔΔΕ Χανίων τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των ΔΔΕ

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, αφού συγκεντρώσει και ελέγξει  το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 της σχετικής Υ.Α. και ενός πίνακα

με τους αποκλειόμενους. Κατόπιν αποστέλλει τους πίνακες έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ – (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, δηλαδή μέχρι 15-10-2020, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3 της Υ.Α.

Οι δύο παραπάνω πίνακες θα έχουν σαφή διάκριση των υποψηφίων των δύο κατηγοριών Λυκείου, δηλαδή

(i) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ,

(ii) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ

4. ΕΠΙΛΟΓΗ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά τις παραπάνω διαδικασίες (αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι 12-10-2020 και αποστολή πινάκων μέχρι 15-10-2020), θα ακολουθήσει η επιλογή για εισαγωγή κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σχετικά με την επιλογή για εισαγωγή αποσαφηνίζονται, όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3 της Υ.Α.:

Α) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία με το ένα και μοναδικό μηχανογραφικό

δελτίο που ήδη έχουν υποβάλει τον Ιούνιο-Ιούλιο 2020.

Β) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι διεκδικούν ειδικό ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με το Νέο Σύστημα εισαγωγής, αποδίδεται ποσοστό 0,12% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με το Παλαιό Σύστημα εισαγωγής, αποδίδεται ποσοστό 0,04% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

(iii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,23% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Γ) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι κρίνονται για τις ανωτέρω προβλεπόμενες θέσεις για κάθε κατηγορία, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας του στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Δ) Αν τυχόν κάποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει ήδη πετύχει και εγγραφεί σε κάποιο αρχικό Τμήμα με βάση τα αποτελέσματα που ήδη ανακοινώθηκαν, έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να ακολουθήσει την παρούσα διαδικασία για το επιπλέον ειδικό ποσοστό. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων με το επιπλέον ειδικό ποσοστό, μπορεί να επιλέξει αν θα παραμείνει στο αρχικό Τμήμα επιτυχίας του ή αν θα διαγραφεί από αυτό και θα εγγραφεί στο τελικό Τμήμα επιτυχίας της ειδικής αυτής περίπτωσης.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Συντονιστείτε στο Newsroom του «Φοιτητικά Νέα» πατώντας εδώ για τη ροή ειδήσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr