Πανελλήνιες 2020: Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Στρατιωτικές Σχολές: Τον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, σε ποσοστό 10% των θέσεων όπως και σε ποσοστό 90% αυτών, κοινοποίησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι αιτήσεις θα γίνουν στο asei-assy.mil.gr

Στα ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ, είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω µη παρουσίασης, παραίτησης, αποµάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ). 

1. Τον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, σε ποσοστό 10% των θέσεων [Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α'188), Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α'90), Ν.3687/2008 (ΦΕΚ Α'159), Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α'193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 

4. Οι περιπτώσεις που αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α'38), σε συµφωνία και µε τους Ν. 1294/1982 (ΦΕΚ Α'122), Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α'160) και Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266).

5. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων σε κάθε µία των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

6. Εφόσον δεν συµπληρωθεί ο καθορισµένος αριθµός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιµοι Υπξκοί του ΣΞ» για την ΣΣΕ Όπλα-Σώµατα, τότε οι υπολειπόµενες θέσεις κατανέµονται στους υποψηφίους της Γενικής σειράς και των Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, µε συµπληρωµατική εγκύκλιο εισαγωγής, η οποία εκδίδεται µετά το πέρας των εξετάσεων της εν λόγω κατηγορίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Όλοι οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που µετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ για πρόσβαση στην τριτοβάθµια Εκπαίδευση, πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχοµετρικές δοκιµασίες, Υγειονοµικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιµασίες)] του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ), βάσει του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α'121). Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΑΙΘ µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α'56) και το Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α'160), όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και το Π∆ 91/1992 (ΦΕΚ Α'44). Λεπτοµέρειες των ΠΚΕ καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ».

8. Για να επιλεγεί από το ΥΠΑΙΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος/α στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθµολογία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

9. Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α'160), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

10. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 ( ΦΕΚ Α' 217)]. 

β.   Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει    το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ Α' 17).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.

δ. Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (βλέπε https://asep.gr, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου). Σε περίπτωση που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία κατάταξής τους. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, µη µεταφρασµένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω, στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν µεταφρασµένα τα πτυχία αγγλικής γλώσσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74).

ε. Ηλικία

1. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την    Ιανουαρίου  1999  και  µεταγενέστερα.  Κατ’  εξαίρεση  για  την  ΣΣΕ, µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Σπουδαστές ΑΣΣΥ, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2020 (διεξαγωγής του διαγωνισµού).

(β) Για τη ΣΣΑΣ να έχουν γεννηθεί από την 31 ∆εκεµβρίου 1999 και µεταγενέστερα.

2. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1999 και µεταγενέστερα.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:

1. Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό κάθε Σχολής.

2. Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους, να µην έχουν αποβληθεί από καµία στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να µην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.

ζ. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµόζονται για αυτόν/ήν οι σχετικές διατάξεις των Οργανισµών των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

11. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

12. Η υπόψη εφαρµογή περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεµένη µε αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόµβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου.

13. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν

µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α», µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

14. Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία και έχουν την πλήρη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή, αµέσως µετά την χορήγηση κωδικού υποψηφίου για αυτούς από το ΥΠΑΙΘ, οπότε και θα είναι πλήρως ενεργοποιηµένη η ηλεκτρονική εφαρµογή µόνο για αυτούς. Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται µε µεταφόρτωση (upload) ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο  εντός  τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωµοσία τους.

γ. Την ηµέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για  νόµιµη κατάταξη που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις, οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 19β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκοµισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα αποµακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη.

δ. Για τους υποψηφίους που ανήκουν  στην κατηγορία  των Ελλήνων- ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφεροµένων στα Παραρτήµατα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας, τους αφορούν.

20. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται και για τους λοιπούς υποψήφιους. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παράγραφο 4 του Παραρτήµατος «ΣΤ» και στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος «Ζ».

21. Επισηµαίνεται ότι, οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις σχολές της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι δυνατόν να µην επαναλάβουν τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες και τις υγειονοµικές εξετάσεις, εφόσον, όµως αυτό καθορισθεί και στις αντίστοιχες εγκυκλίους εισαγωγής που εκδίδονται από ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ. και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και οπωσδήποτε λαµβάνοντας υπόψη τις-κατά περίπτωση-παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Για την ΕΛ.ΑΣ και το ΠΣ: Οι απόφοιτοι ΓΕΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΣΕ/Όπλα από τις επιτροπές των Ε∆, οπότε λαµβάνουν Βεβαίωση Καταλληλότητας για χρήση στις αρµόδιες επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΜΥ/Όπλα.

β. Για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Οι απόφοιτοι ΓΕΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΣΕ/Όπλα από τις επιτροπές των Ε∆, µε εξέταση και στην κολύµβηση, οπότε λαµβάνουν Βεβαίωση Καταλληλότητας και µε την προϋπόθεση ότι έχουν προσκοµίσει και τις τυχόν επιπλέον υγειονοµικές εξετάσεις που έχουν καθοριστεί µε την σχετική εγκύκλιο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΜΥ/Όπλα, µε εξέταση και στην κολύµβηση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

22. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί/ές για να συµµετάσχουν στην διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν να ενηµερωθούν µε την ηµεροµηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου για το πρόγραµµα των ΠΚΕ (ψυχοµετρικών, υγειονοµικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.

23. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και γίνονται σύµφωνα µε προγραµµατισµό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα. Προκειµένου να συµµετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυµίας του υποψηφίου. Οι µαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως του εξεταστικού κέντρου επιθυµίας τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς την Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων είναι η 07:00 Ω κάθε ηµέρας.

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

δ. Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος/α που δήλωσε µία και µόνο Στρατιωτική Σχολή και "Κοινός" εκείνος/η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ,  προσερχόµενοι  την  πρώτη ηµέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυµίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωµένο και υπογραµµένο το έντυπο της Αίτησης- Υπεύθυνης ∆ήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και, ειδικότερα την εναρκτήριο ηµέρα των υγειονοµικών εξετάσεων, το ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (Υπόδειγµα «3» του Παραρτήµατος «Θ»).

24. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί/ές, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΑΙΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται.

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

25. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα του εξεταστικού κέντρου επιθυµίας τους ή της ∆ΑΕ για υποψήφιους/ες της ΣΙ (Τµήµα Ιπταµένων). Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτοµέρειες, φαίνονται στο Παράρτηµα «Γ».

26. Υποψήφιοι/ες που θα διαγωνισθούν και σε ειδικά µαθήµατα του ΥΠΑΙΘ ή σε εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ, να δηλώσουν αυτά στην Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους για να προγραµµατιστούν ανάλογα για τις ΠΚΕ. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του εξεταστικού κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συµµετοχή τους στις εξετάσεις των δηλωµένων ειδικών µαθηµάτων ή του ΤΕΦΑΑ.

27. Οι Επιτροπές Ψυχοµετρικών – Αθλητικών δοκιµασιών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν πρακτικά µε συνηµµένους πίνακες, για κάθε οµάδα υποψήφιων, στα οποία έναντι του κωδικού εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ∆ΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (προκειµένου για τις υγειονοµικές εξετάσεις) και των αντιστοίχων Σχολών-εξεταστικών κέντρων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

28. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δηµόσιο διαγωνισµό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουµένων των διατάξεων – περιορισµών που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 που ρυθµίζουν τα θέµατα των προσωπικών δεδοµένων.

29. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συµπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘ, για τη Σχολή / Σχολές που είχαν επιλέξει.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

30. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις Επιτροπές, θα υποβάλλονται στα εξεταστικά κέντρα, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδοµένων.

31. Οι Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, µε βάση την παρούσα, ΦΠ ανάλογα

µε τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Αµέσως µετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισµού υποψηφίου, τα εξεταστικά κέντρα να ενηµερώσουν αµέσως τα Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΟ) ή Μονάδες, και να τους χορηγούν ΦΠ για να επιστρέψουν στις Μονάδες που ανήκουν το ταχύτερο.

32. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειµένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.

33. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωµα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγοµένων σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η εισαγωγή τους έγινε µε βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενηµερώνεται ο αρµόδιος εισαγγελέας.

34. Το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, µε Εγκύκλιο ∆ιαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στις Σχολές, σε καθορισµένη ηµεροµηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται µέσω διαδικτύου (internet) στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής.

35. Το ΓΕΕΘΑ γνωστοποιεί έγκαιρα την έκδοση της Ε∆ΥΕΘΑ µέσω των  ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (https://geetha.mil.gr), καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΓΕ και όλων των Σχολών. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι προσβάσιµη στο https://asei-assy.mil.gr.

36. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για τα ακόλουθα:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της αλλοδαπής και µέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ' αρµοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων να κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού. 

γ. Το Υπουργείο Υγείας να ενεργοποιήσει τις  δηµόσιες  Υπηρεσίες  Υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις προαπαιτούµενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. 

δ. Οι Λυκειάρχες να ενηµερώσουν τους Μαθητές της Γ' Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά µε την έκδοση της παρούσας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΔΩ)

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr