Πανελλήνιες 2020: Σημαντική ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού

Πανελλήνιες 2020: Σημαντική ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού

Πανελλήνιες 2020: Σε συνέχεια της από 18-3-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργικής Απόφασης, που έγινε λόγω της ψήφισης των  ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’ και αφορά στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοινώνεται ότι η υπ’ αρ.πρωτ. Φ.153/38644/Α5/18-3-2020  (ΑΔΑ : Ψ25Ψ46ΜΤΛΗ-Ο9Μ) Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1004/Β’/2020.

Ειδικότερα:

α) Κατόπιν της θεσμοθέτησης του ΝΕΟΥ συστήματος εισαγωγής για τους αποφοίτους Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2020, καθιερώθηκαν 4 Ομάδες Προσανατολισμού και αντίστοιχα 4 Επιστημονικά Πεδία.

β) Οι υποψήφιοι Έλληνες του Εξωτερικού Κατηγοριών 1, 2 και 3 που αποφοιτούν από το σχολικό έτος 2019-2020, θα συμμετέχουν στις εξετάσεις με βάση το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτ/θμια Εκπ/ση του ΓΕΛ, εξεταζόμενοι στην ύλη και τα μαθήματα της Γ΄ τάξης του ίδιου σχολ. έτους, έχοντας πρόσβαση μόνο σε ένα πεδίο. Οι υποψήφιοι των κατ. 1 και 2 έχουν πρόσβαση στο πεδίο που αντιστοιχεί στην ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Οι  υποψήφιοι της κατηγορίας 3 (απόφοιτοι ξένων σχολείων της αλλοδαπής με πρόγραμμα σπουδών χωρών εντός και εκτός Ε.Ε. καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας)  έχουν πρόσβαση σε ένα πεδίο της επιλογής τους και σε περίπτωση που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, έχουν πρόσβαση στο πεδίο που αντιστοιχεί στην ομάδα προσανατολισμού που πρέπει να επιλέξουν.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 εδώ.

γ) οι υποψήφιοι απόφοιτοι προγενεστέρων ετών θα μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν να εξεταστούν  είτε i)με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-20 δηλώνοντας ένα επιστημονικό πεδίο, ii)είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 δηλώνοντας δύο επιστημονικά πεδία

δ) Καθιερώθηκε η εξέταση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας για τους υποψηφίους του ΝΕΟΥ συστήματος αντί των Λατινικών στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Αναλυτικά η Απόφαση μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα»:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο των σχολών ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1-3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παραγράφων 3, 5 και 6 του κεφαλαίου Ι του άρθρου αυτού και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρο. 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄):

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

iv) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Με το άρθρο 1 της Φ.253/11812/Α5/28.1.2020 (ΦΕΚ 345/Β΄/2020) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, καθορίζεται η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρ. 13 Δ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα

Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Mαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

iv) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 • Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

4. Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν από το βαθμό κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος πολλαπλασιασμένου με τον συντελεστή ένα και εικοσιπέντε (1,25) του κάθε μαθήματος και μετά την αναγωγή του στην  εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου και εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το σύνολο των τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκαν.

5 .Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:

α. μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για να εισαχθούν στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτατων εκκλησιαστικών Ακαδημιών και δηλώνουν ένα (1) επιστημονικό πεδίο.

β. σε όλα τα μαθήματα μιας από τις τέσσερεις ομάδες της παρ. 2 της παρούσας προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και δηλώνουν ένα (1) επιστημονικό πεδίο της ομάδας προσανατολισμού που αντιστοιχεί σε αυτό.

γ. Η εισαγωγή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παρ.3 του άρ. 1 της παρούσας γίνεται ως ακολούθως:

i) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές, στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή δύο και μισό (2,5).

Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

ii) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στα τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

iii) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής.

Οι υποψήφιοι, εφόσον ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις συγκεκριμένες αυτές σχολές θα πρέπει να επιλέξουν ένα Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δίνει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού την οποία επέλεξαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

iv) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του άρθρου 47 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄).

δ) Η επιλογή τους για εισαγωγή στις σχολές αυτές γίνεται εφόσον ο υποψήφιος λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και συγκεντρώνει κατά περίπτωση:

i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

iii) Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 του αρ. 1 της παρούσας αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το σύνολο των τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκαν.

6. Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παραγράφου διενεργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και στην εξεταστέα ύλη που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής στα αντίστοιχα πανελλαδικά μαθήματα.

7. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν προτίμηση:

α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

β) για τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), εκτός από την εξέταση τους στα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις Επιτροπές του άρ. 15 της παρούσας απόφασης. Για τα νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α, καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψήφιους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, αποφοίτων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή:

α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγονται, με την επιφύλαξη της περ. 5 του άρθρου αυτού, ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα αυτό.

β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.

γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α-β της παραγράφου 8, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο από τα αναφερόμενα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μαθήματα της ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο μάθημα κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ειδικά για το 2020, όσοι υποψήφιοι, απόφοιτοι των ετών από το 2019 και πριν, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το σύστημα που είχε θέσει ο ν. 4186/2013 μπορούν, εναλλακτικά, να εξεταστούν και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα:

1. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1-3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, κατά περίπτωση και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

2. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τρεις ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄):

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/30.8.2017 (ΦΕΚ 2995/Β΄) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, καθορίζεται η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατά ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας όπως προβλέπονται για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεκριμένα:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

 • Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού),
 • Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού),
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο,

β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

 • Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)
 • Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο,

β) στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών

Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (Ομάδας Προσανατολισμού), Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

β) στις Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) (Ομάδας Προσανατολισμού) για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:

i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισαχθούν στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παραγράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξεταστέα ύλη που εξετάζονταν στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής του σχολ. έτους 2018-2019 στα αντίστοιχα μαθήματα.

3. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του κεφ. ΙΙ της παρούσας οι οποίοι δηλώνουν προτίμηση:

α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, κατά περίπτωση.

β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από την εξέταση τους στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου αυτού μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επιτροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Για τα νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποφοίτων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 2 του κεφαλαίου αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από τους οργανισμούς των οικείων σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας, για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.

δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση, οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές εξετάσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση, προκηρύξεις.

4. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα τωνΠανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν ως ακολούθως: i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) μεσυντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),

β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1).

3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).

Β. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

2o Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),

β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).

3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).

Γ. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).

4o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),

β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),

δ) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3).

Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του ενός ή των δύο επιστημονικών πεδίων της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.

ii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων προκύπτει μετά την προσθήκη στο σύνολο των μορίων της περίπτωσης i της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, του γινομένου της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με το συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο σύνολο των μορίων της περίπτωσης i της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με το συντελεστή ένα και μισό (1,5).

β) Ο υποψήφιος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις επιλογής του, εφόσον συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i, κατά περίπτωση:

i) Σύνολο μορίων τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) για όλες τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τις Ανώτερες

Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης, τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολέςτης Αστυνομικής Ακαδημίας. Το σύνολο αυτό είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας στην οποία εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι.

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

5. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται:

α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές, στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα» μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή δύο και μισό (2,5).

Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής. Οι υποψήφιοι, εφόσον ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις συγκεκριμένες αυτές σχολές θα πρέπει να επιλέξουν ένα ή δύο από τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία δίνει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού την οποία επέλεξαν σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του παρόντος κεφαλαίου. Η επιλογή τους για εισαγωγή στις σχολές αυτές, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του παρόντος κεφαλαίου, κατά περίπτωση.

δ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του άρθρου 47 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄).

6. Ο υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις επιλογής του, εφόσον:

α) λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και

β) συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α-γ της παραγράφου 5 του παρόντος κεφαλαίου, κατά περίπτωση:

i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα».

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 του αρ. 1 της παρούσας αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το σύνολο των τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκαν.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή:

α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγονται,

με την επιφύλαξη του εδαφίου γ της παραγράφου αυτής,

ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα αυτό.

β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.

γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου μαθήματα της ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο μάθημα κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

1. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4.Α και 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτηρίου για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ αντίστοιχου με τα σχολεία της Ελλάδας και το βαθμό πρόσβασης για τα απολυτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα κατά περίπτωση και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των παραγράφων 4.Α και 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

2. Η εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 5.Α και 5.Β του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, στη σχολή ή στο τμήμα για το οποίο χορηγήθηκε υποτροφία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό των θέσεων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές. Η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται στις οικείες σχολές ή τμήματα με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις υποτρόφων των αρμοδίων κρατικών φορέων που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου του έτους επιλογής και σύμφωνα με τα ποσοστά θέσεων που καθορίζονται με την παρούσα.

3. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν κάθε φόρα για την πρόσβαση των αποφοίτων ΓΕΛ και των αποφοίτων ΕΠΑΛ. Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των παραπάνω περιπτώσεων κρίνεται για επιλογή, σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης του στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχούν στο Γενικό Λύκειο και στα ημερήσια ΕΠΑΛ. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα, που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται, για επιλογή, για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Εάν και πάλι δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται για τις επόμενες προτιμήσεις του, πρώτα με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη εισαγωγής του με τη σειρά αυτή, εξετάζεται για τις θέσεις, της ειδικής κατηγορίας Έλληνα πολίτη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπου έχει δηλώσει ότι ανήκει και πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων του έως την εισαγωγή του.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή εισάγονται, ως υπεράριθμοι, όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα αυτό. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 που θα εφαρμοστούν παράλληλα τα δύο συστήματα εισαγωγής, για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το παλαιό σύστημα θα ισχύσουν όσα προβλέπονται με τη με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/30.8.2017 (ΦΕΚ 2995/Β΄) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα θα ισχύσουν, όσα προβλέπονται με τη με αριθμ. Φ.253/11812/ Α5/28.1.2020 (ΦΕΚ 345/Β΄) υπουργική απόφαση.

4. Η επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας καταρτίζει πίνακες εισαγομένων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1-4 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται στις οικείες σχολές ή τμήματα.

Γ. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Ι και της παραγράφου 2 του κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας και τη βαθμολόγηση των οικείων γραπτών δοκιμίων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα, εφόσον δε ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα.

2. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των ειδικών μαθημάτων της παραγρ. 7 του κεφ. Ι του άρθρου 4 και των μαθημάτων της παραγρ. 3 του κεφ. ΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων για τους υποψηφίους Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων. Οι αντίστοιχες διατάξεις εφαρμόζονται και για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.».

Δ. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών των παραγρ. 3 και 7 του κεφ. Ι και των παραγρ. 2 και 3 του κεφ. ΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας, το οποίο ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δέκα (10), τουλάχιστον, μέρες πριν από την έναρξή τους.

2. Στο πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης σε κάθε μάθημα αρχίζει με τη λήξη της εκφώνησης ή της παράδοσης των θεμάτων στους υποψήφιους κάθε αίθουσας.

3. Οι εξετάσεις των μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών της των παραγρ. 3 και 7 του κεφ. Ι και των παραγρ. 2 και 3 του κεφ. ΙΙ του άρθρου 4 διενεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών και οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας του άρθρου 15 της παρούσας. Τα εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε σχολικά συγκροτήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα μαθήματα των παραγρ. 3 και 7 του κεφ. Ι και των παραγρ. 2 και 3 του κεφ. ΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας, καθώς και των μαθημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του άρθρου 47 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄), διενεργούνται από τις επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.»

Για ότι νεότερο για τις Πανελλαδικές 2020, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ροής ειδήσεων της κατηγορίας "Πανελλήνιες" του «Φοιτητικά Νέα», μείνετε συντονισμένοι!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2020.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr