Προκήρυξη για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Πανελλαδικές 2020: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019-2020 (Πανελλαδικών 2020).

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σε ευρώ (€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2019-2020, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης/-εων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 248.512,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 308.156,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4, του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄).

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (στο εξής ονομαζόμενη, για λόγους συντομίας, στην παρούσα διακήρυξη ως ψηφιακή υπογραφή), το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄). Την ανωτέρω υποχρέωση δεν έχουν οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς για τους οποίους ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7, του άρθρου 92, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

5. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την προσφορά τους στους αντίστοιχους (υπο)διαγωνισμούς στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα που επιθυμούν να προσφέρουν, ήτοι για ένα έως και επτά τμήματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. Οι Αύξοντες Αριθμοί (Α/Α) Συστήματος αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.1, του Παραρτήματος Α΄.

6. Η προσφορά για κάθε διαγωνισμό στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών κάθε τμήματος. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (05:00μ.μ.). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄).

9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (10:00π.μ.) στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), Ανδρέα Παπανδρέου 37, T.K. 151 80 Μαρούσι, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στα άρθρα Γ.1 και Γ.2, του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.

10. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στις 12-12-2019, με προσωρινό αριθμό προκήρυξης σύμβασης: 2019-174138.

11. Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής), αναρτάται και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

12. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 16-12-2019 στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn)

13. Ενδεικτικά δείγματα διατίθενται από το γραφείο 2039 (Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Α΄, κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κος Αντώνης Αλικιώτης, τηλ.: 210-3443252, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κος Μάριος Κολοβός, τηλ.: 210-3442370, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., φαξ: 210-3442365). Τα ενδεικτικά δείγματα του μοναδικού είδους του τμήματος 6 και του τρίτου είδους του τμήματος 7 διατίθενται μόνο για επίδειξη.

14. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.4.2.3 του Παραρτήματος Β΄, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Όλο το έγγραφο της διακήρυξης (προκήρυξης)

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2020.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr