Πυροσβεστικές Σχολές 2019: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ)

Πανελλήνιες 2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών/τριων και σπουδαστών/στριων με τις πανελλήνιες 2019 στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Σχολές Πυροσβεστικής

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων:

Το ανωτέρω Πρόγραμμα καταρτίστηκε με βασικό κριτήριο την κατά το δυνατόν ισάριθμη κατανομή των υποψηφίων σε ημερήσια βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

  1. Ως έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής. Στο Παράρτημα (Α) εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
  2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Γήπεδο Παλλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος Δέδες», Λεωφόρος Μαραθώνος και Λεωφόρος Ανθούσας, είσοδος από τη Λεωφ. Ανθούσας, Παλλήνη Αττικής (έναντι σταθμού Μετρό Παλλήνης). Στο Παράρτημα (Β) εμφανίζονται σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Σταδίου.
  3. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 07:30΄ π.μ.
  4. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λ.π., το οποίο ο υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη μεταβολή του προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος «www.fireservice.gr» με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές αυτού.

2. Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται τρείς (3) ημέρες για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:

α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

β) Τη δεύτερη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις, θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

βα) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

ββ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

βγ) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

βδ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). βε) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ) Την τρίτη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

3. Υπενθυμίζεται ότι κάθε υποψήφιος προσερχόμενος ενώπιον των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλει να έχει μαζί του την ταυτότητά του για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι εισέρχονται χωρίς συνοδούς. Επισημαίνεται ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των ΠΚΕ.

4. Το δελτίο της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό προσκομίζεται στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης να φέρουν διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματος στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. θα ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του Δ.Μ.Σ από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται χωρίς υποδήματα.

5. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος παρουσιάζεται με αθλητική περιβολή η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική του επιλογή και ευθύνη.

6. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.

7. Λοιπές οδηγίες για τους υποψηφίους βρίσκονται στο Παράρτημα ΣΤ της, από 24-05-2019, Προκήρυξης του Διαγωνισμού. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

  1. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις Αστυνομικής ή Λιμενικής ή Στρατιωτικής Αρχής με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις οποίες κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων των ανωτέρω Σχολών, δεν δοκιμάζονται από τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος (Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης, Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών) ή στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα λήξης της διενέργειας των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Λιμενικών ή Αστυνομικών Αρχών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη ημέρα (ημερολογιακά) της ολοκλήρωσης των ΠΚΕ στη Στρατιωτική ή Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή, στις ανωτέρω Επιτροπές. Όσοι προσκομίζουν την ανωτέρω βεβαίωση, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί ως υποψήφιοι για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτός του υποψήφιου, επισυνάπτοντας σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  2. Βεβαιώσεις ικανότητας που τυχόν προσκομίσουν υποψήφιοι οι οποίοι όμως έχουν ήδη κριθεί ως μη ικανοί από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν γίνονται αποδεκτές.
  3. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας ότι κρίθηκαν ικανοί στις ΠΚΕ που διενήργησε το Πυροσβεστικό Σώμα για την υποβολή της στην Ελληνική Αστυνομία, αιτούνται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εγγράφως και με δική τους ευθύνη, τη χορήγηση αυτής, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ψυχοτεχνικών τους δοκιμασιών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr