Πανελλήνιες 2019 - Λιμενικό: Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Πανελλήνιες 2019: Έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 - Προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και Κατάταξης ανακοινώνει ότι εκδόθηκε Πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα καλούνται να υποβάλουν τα ελλιπή δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 06/06/2019, ημέρα Πέμπτη[ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού)] στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του διαγωνισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής /Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

Οδηγίες – Παρατηρήσεις προς τους υποψηφίους 

1. Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019

Η εν λόγω Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής χορηγείται από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φέρει υπογραφή του Διευθυντή και σφραγίδα του οικείου σχολείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του/της υποψήφιου/ας να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση – δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτό και φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’)] η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Την σελίδα ενημέρωσης των υποψηφίων για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)*, η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των ενδιαφερομένων γίνεται με σχετική επισημειωματική πράξη στο σώμα του κειμένου του εγγράφου, από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής Αρχής, ο οποίος αναγράφει χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα:

  • Τον τίτλο του φορέα που ενεργεί τη βεβαίωση.
  • Τη φράση «βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του…»
  • Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του ενδιαφερομένου.
  • Τον τόπο και την ημερομηνία της βεβαίωσης.
  • Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου που ενεργεί τη βεβαίωση και την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας.

*[(ΚΕΔΥ) – ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Αθήνα, Ιανουάριος 2003, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8413/18.4.2006, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/6137/7.4.2003]

3. Ειδική Κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης (α) παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ της οικείας Προκήρυξης και συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τους (σελ. 3 και 15 της Προκήρυξης)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) οι παροχές του άρθρου 1 (…), χορηγούνται σε γονέα ή γονείς (και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται) που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία:

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους, ή

είναι άγαμα και φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

4. Απόδειξη υπαγωγής σε ειδική / ευεργετική κατηγορία

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α περιλαμβάνεται στον Πίνακα Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά και οι ελλείψεις του/της αφορούν σε έγγραφα για την απόδειξη ειδικής / ευεργετικής κατηγορίας (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α.) και δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέχρι και την 06/06/2019 ημέρα Πέμπτη [ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού)], τότε οι εν λόγω υποψήφιοι δεν θα απορρίπτονται αλλά θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων, χωρίς να απολαμβάνουν το ευεργέτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)