Πανελλήνιες 2019: Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές

Πανελλήνιες 2019: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν πρώτοι την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο (Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019), το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε παρακάτω μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40). Η κατανομή των θέσεων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.

i. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

2. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της Γενικής Σειράς, διαγωνιζόμενοι με όλους τους υποψηφίους σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές προκύπτουν.

3. Η χρήση του δικαιώματος της προηγούμενης παρ. 2 (ειδικές κατηγορίες 10% και 4%, αντίστοιχα) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

4. Επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και  την  Τουρκία.  Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1994 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. 
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα.
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το

χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. 
 • Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση. 

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου II και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν τούτο (τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων) στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019, τα εξής δικαιολογητικά: 

i. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α. 

ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς. 

iii. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

iv. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ΣΤ, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών- Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και εάν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

v. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

Β. Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, εκτός της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης (υπόδειγμα ΣΤ), συμπληρώνουν και την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α) για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι/ες και τέκνα τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014, ή συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.

Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

 • Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων

και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψήφιου/ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

 • Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για ιδιώτη/ιδα, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
 • Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991).
 • Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η παθών/ούσα συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του/ης δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθ. 42 παρ. 2 Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.

Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. 

Γ. Γενικές Παρατηρήσεις

Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να ενταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 15:00 ώρα της 25-07-2019, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα

Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν. 

Β. Διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό ή στα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό.

1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:

α.  Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης συμμετοχής (υπόδειγμα Α΄), το οποίο ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες  στην  αίτησή  τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και την ακρίβεια και πληρότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν.

Το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά, καθώς αποτελεί μέσο εξατομίκευσης κάθε υποψήφιου/ας. Εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής δεν έχει χορηγηθεί το ως άνω δελτίο στον/η υποψήφιο/α από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο/η τελευταίος/α έχει υποχρέωση να το  προσκομίσει αμέσως μετά την παραλαβή του.

γ. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου/ας και συντάσσει τη σχετική

βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

δ. Επιστρέφει αιτιολογημένα, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης που συνέταξε επί της αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση επί της αμφισβήτησης, με σχετική πράξη αρμόδιας τριμελής επιτροπής Αξιωματικών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Δ παράγραφο 3 του παρόντος Κεφαλαίου IV.

Επισημαίνεται ότι για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το ανάστημά τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων.

ε. Χορηγεί τα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων  [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  Δ΄  και  ΣΤ΄] στον/ην υποψήφιο/α και αυτός/ή (υποψήφιος/α) υποχρεούται να τα συμπληρώσει ιδιοχείρως και να τα υπογράψει.

στ. Συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής  όλων των υποψήφιων και τους χορηγεί αντίγραφα των Παραρτημάτων (3) και (4) που επισυνάπτονται στην παρούσα (προκήρυξη), μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.

ζ.    Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά     των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.

η.     Οι  αιτήσεις και  τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που  θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους και βεβαιωθεί το ανάστημα των υποψηφίων, να διαβιβασθούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία θα προβεί στον επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει επί της αίτησης να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψήφιου/ας στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).

θ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.

Γ. Παραλαβή δελτίου υγειονομικής εξέτασης

 1. Ο υποψήφιος, του οποίου η αίτηση συμμετοχής έγινε αποδεκτή, παραλαμβάνει με αποδεικτικό δελτίο υγειονομικής εξέτασης από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής.
 2. Εφόσον υποψήφιος έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έχει την επιλογή να μην υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά να προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τις Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η παραλαβή και η συμπλήρωση δελτίου υγειονομικής εξέτασης. Η διαδικασία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο V ενότητα Ε, της παρούσας προκήρυξης.
 3. Κατ’ εξαίρεση, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση των οικείων Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ, στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη τους Διεύθυνση Αστυνομίας, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων ανά φύλο.
 4. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.», θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι την έναρξη των προκαταρκτικών εξετάσεων της αυτής κατηγορίας, που θα διεξαχθούν περί τα τέλη Αυγούστου.

Δ. Υποχρεώσεις Αξιωματικών Διευθύνσεων Αστυνομίας

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να ορίσουν αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσως, τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τα υπαγόμενα Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμούς και από τα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, με μέριμνά του/ης, οι χειριστές να καταχωρίζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική εφαρμογή του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις», χωρίς να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Από τα παρεχόμενα, από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.

Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις, καθόσον η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.

Η καταχώριση των αιτήσεων στην εφαρμογή του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις» να ολοκληρωθεί μέχρι την 08-06-2019, πλην εκείνων των υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», που θα καταχωρηθούν μέχρι την 28-07-2019.

Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρίζουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, στη σχετική ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής του police on line «Πανελλήνιες Εξετάσεις» τη χορήγηση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί εγκαίρως Τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, ο/η οποίος/α αμφισβητεί τη μέτρηση στο Αστυνομικό Τμήμα ή στο Προξενείο, σε διαφορετικές ημέρες (το ελάχιστο δύο διαφορετικές ημέρες), τουλάχιστον τρεις φορές σε κάθε ημέρα και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται. Η τελευταία αναστημομέτρηση των υποψηφίων από την Επιτροπή αυτή, θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά το αργότερο τη μεθεπομένη μέρα (ήτοι την 07-06-2019), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ένεκα των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι, για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το ανάστημά τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων.

Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών, που προσκόμισαν υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά θα απορρίπτεται η αίτηση συμμετοχής, πέραν της ποινικής ευθύνης. 

Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων, που θα παραληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά, χωρισμένα ανά υποψήφιο στo 5ο Γρ./ Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), θα υποβληθούν  σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (05-06-2019) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν τέλος Ιουνίου τ.έ.

Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα μέσα του Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στα τέλη Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψήφιους για εξέταση.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Β. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

  • Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.
  • Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψήφιου/ας.

Γ. Υγειονομική Εξέταση

  • Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, πρέπει να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, η παραλαβή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο IV ενότητα Γ της παρούσας προκήρυξης. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις,  οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα.

(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333).

Συμπλήρωση δελτίου υγειονομικής εξέτασης

  • Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.
  • Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.
  • Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
  • Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν, αποκλειστικά, το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν στην κατάσταση του υποψηφίου, προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του.

 • Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η ικανότητα ή μη αυτών, από υγειονομικής πλευράς, για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.
 • Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Υγειονομικών Επιτροπών Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ή μη γιατρούς, δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.
 • Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα».

Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης

  • Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και το Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Υποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν γίνεται δεκτός για εξέταση.

Δ. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.
 • Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Δ), κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.
 • Η διαδικασία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης ικανότητας θα καθοριστεί λεπτομερώς με την απόφαση καθορισμού του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα Α, παράγρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου V. 

Ε. Προσκόμιση βεβαιώσεων ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία

Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών ή/και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετική βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή την εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό.

Στην ανωτέρω βεβαίωση πρέπει ν’ αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και οι αριθμοί τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψήφιου/ας.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτές της Ελληνικής Αστυνομίας, η εν λόγω βεβαίωση ικανότητας προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο τη μεθεπομένη ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία ή στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι/ες προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί/ες για τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται αυτοδίκαια Ικανοί/ες και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας και από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκτός του/ης υποψήφιου/ας, με τη νόμιμη διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υποψήφιος/α υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση

Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητας στο αυτό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο θα την παραλάβει με αποδεικτικό.

Το Αστυνομικό Τμήμα θα υποβάλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με police on line τη βεβαίωση ικανότητας στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό και την καταχωρίζουν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πανελλήνιες Εξετάσεις» του police on line, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση της καταχώρισης.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α προσκομίσει βεβαίωση σε Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποίας δεν είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επιστρέφεται σ’ αυτόν/ή η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.

VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας, το οποίο παραδίδεται σε αυτούς από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν  τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες/εξετάσεις, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.

Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους και συνακόλουθα αν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Υποψήφιοι/ες που θα κριθούν μη ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα  συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές, κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί/ες οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αστυνομικού Σώματος και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν τη βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή από Στρατιωτικές Σχολές που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν (αφού παρουσιάστηκαν) σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να δηλώσουν, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, με υπεύθυνη δήλωση [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] ότι θα δηλώσουν προτίμηση για το Πυροσβεστικό Σώμα. Επιπλέον, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων θα περιγραφεί με την απόφαση που  θα καθορίσει το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως περιγράφηκε στην ενότητα Α, παράγρ. 3 του προηγούμενου κεφαλαίου V. 

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων, θα υποβληθούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στις οποίες θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες περί τις αρχές και τα μέσα Αυγούστου τ.έ, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εφόσον έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει αποδεκτή βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από τις Στρατιωτικές Σχολές, κατά τ’ ανωτέρω. 

Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995. 

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζομένων και αναζητούμενων αυτεπαγγέλτως δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης. 

Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε περίπτωση κατάταξης θα γίνεται ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης. 

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν εντός του 2019 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής. 

Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 

Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα. 

Δικαιολογητικά των επιτυχόντων κατά την κατάταξη: 

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιτυχόντες.

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44) σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι δεν  είναι  γραμμένοι/ες  σε άλλο  Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.

Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102) και την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΦΕΚ Β΄2255/11.9.2013) Κ.Υ.Α., θα

ζητήσει τούτο με αίτημά του/ης προς την Υπηρεσία κατάταξης (οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας), όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, αναγράφοντας και την οικεία Σχολή.

γ. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.», υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-272) απόφαση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (31 σχετική στο Παράρτημα 1 - Νομοθετικό Πλαίσιο), τα οποία ελέγχονται για την πληρότητα και εγκυρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Β. Δικαιολογητικά που αφορούν τους επιτυχόντες και αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (άρθ.  5  του  Ν. 3242/2004 σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. «ΦΕΚ Β΄-267» Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Υ.Α. «Φ.Ε.Κ. Β΄-1334» και με  τη ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια «Φ.Ε.Κ. Β΄-1551»).

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για  όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07- 2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1881) κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του/ης επιτυχόντα/ούσας.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου  σε εισιτήριες εξετάσεις για την ίδια Αστυνομική Σχολή. 

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η κατανομή των επιτυχόντων/ουσών στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα από αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους. Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της

προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ Α΄-185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες αμείβονται, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας. 

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αμείβονται, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας. Για εκπαιδευτικούς λόγους δύναται να επιτραπεί με απόφαση του/ης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η εκτός Σχολής διαμονή και σίτιση των 4ετών, των 3ετών και των 2ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του/ης τελευταίου/ας υποψήφιου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Οι σπουδαστές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά την 15η Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από εκείνο της διαγραφής τους.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Υ.Ε. προκύπτει ότι ο σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα πλην των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες, όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός για λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3731/2008, να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.

Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της εξόδου των μαθητών από τη Σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους/ις προαναφερόμενους/ες αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αξιωματικών.

Οι κατατασσόμενοι/ες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν. 1481/1984 (Α΄-152) και του Ν. 3421/2005 (Α’-302), όπως ισχύουν.

Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλουν στην αρμόδια  Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω Σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι να απευθύνονται στα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.

Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις, κατά τις οικείες διατάξεις. 

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, ασφαλίζονται στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.

Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα, που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου, όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο κατατίθεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται

να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους ως αστυνομικοί στη Σχολή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αποφοιτήσαντες/σες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτή επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:

α.  Οι Αστυφύλακες οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, περιλαμβανομένου  του χρόνου εκπαίδευσης.

β. Οι Υπαστυνόμοι δέκα (10) έτη από την αποφοίτησή τους, από τη Σχολή Αξιωματικών.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, αν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)