Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους

Νομοσχέδιο ΑΕΙ«Πέρασε» το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οριστικοποιείται πλήρως η νέα αρχιτεκτονική για τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Στη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια συμμετείχαν 247 βουλευτές, με 147 να ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου και 100 κατά.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις για την Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους:

Άρθρο....

Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους 

Με την παρ. 1 ρυθμίζονται τα ζητήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., όλων των τύπων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των Α.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες τον πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό Θέσεων, που ορίζεται με απόφαση τον Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η τροποποίηση της διάταξης κρίνεται απαραίτητη, λόγω της κατάργησης των Τ.Ε.Ι και της ένταξής τους στα Πανεπιστήμια. Για τον ίδιο λόγο διατίθεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στους ως άνω υποψηφίους, για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΑΕΙ που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τούς τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των ΑΕΙ, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Το ως άνω ποσοστό μειώνεται σε πέντε τοις εκατό (5 %) τον συνολικού αριθμού Θέσεων, σε ό,τι αφορά Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής, και των τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται επίσης ότι οι ανωτέρω υποψήφιοι εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, ενώ οι απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό Θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση τον Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, και το οποίο ειδικά για τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, είναι είκοσι τοις εκατό (20°/ο).

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αντιστοιχίες των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των ΑΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και για τη σύνθεση της κοινής ομάδας. Ειδικά, για τούς υποψηφίους που προέρχονται από Εσπερινά ΕΠΑ.Λ., κατά τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 105 τον ν. 4547/2018, προβλέπεται ότι αποδίδονται επιπλέον Θέσεις σε ποσοστό 1 °/ο επί τον συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, σε Τμήματα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ΑΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

Με την παρ. 2 επεκτείνεται και για τα παιδιά πυρόπληκτων περιοχών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις την τρέχουσα σχολική χρονιά, το μέτρο της προσαύξησης των μορίων σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20°/ο) και η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επιπλέον θέσεις (δηλαδή καθ' υπέρβαση τον αριθμού εισακτέων), εφόσον μετά την προσαύξηση οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στο συγκεκριμένο Τμήμα. Το μέτρο αφορά όσους έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για την μόνιμη κατοικία τους, τα τέκνα Θανόντων και τούς υποψηφίους που έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση του γονέα τούς από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Φέτος επεκτείνεται το δικαίωμα σε περισσότερους δικαιούχους καθότι τα παιδιά αυτά κλήθηκαν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ....

Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδεύση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτούς 

Στο ν. 4186/2013 (Α" 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α' 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:

αα) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ' εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τον συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

ββ) σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) τον συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

γγ) σε ειδικό ποσοστό Θέσεων τον συνολικού αριθμού εισακτέων, πού ορίζεται με απόφαση τον Υπουργού Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων ή και τον κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα πού περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.

2. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (Α' 102) και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον Θέσεις σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί τον συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, σε Τμήματα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., στις Σχολές της Α.Ε.Ν. και των Α.Σ.Τ.Ε., που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Οι υποψήφιοι της παρούσας, επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης - δήλωσής τους, τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. όπως προβλέπεται στην περιπτ. α' της παρ. 1, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα περίπτωση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και των Α.Σ.Τ.Ε., με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. όπως και η σύνθεση της κοινής ομάδας των υποπερίπτ. αα' και γγ' της περίπτ. α' της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια πού είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.

Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της.

4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

6. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η αίτηση - δήλωση τον τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 που έχει ήδη υποβληθεί μπορεί να τροποποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος τον παρόντος. ». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτ. β" της παρ. 3 του άρθρου 13Α διαγράφονται οι λέξεις «Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)». 

3. Οι διατάξεις της περιπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 138) που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α' 196), εφαρμόζονται και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον: α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για την μόνιμη κατοικία τους, ή β) είναι τέκνα θανόντων ή γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις ανωτέρω πυρκαγιές. Με απόφαση τον Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)