Πανελλήνιες 2019: Η εγκύκλιος με την προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Στρατιωτικές ΣχολέςΕκδόθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η εγκύκλιος Διαταγή για την Επιλογή Σπουδαστών/τριών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής και η σχετική προθεσμία έχει οριστεί από 2 Μαΐου έως και 20 Μαΐου 2019.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν την εγκύκλιο:

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Αποφασίζεται:

1. Ο αριθµός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ Α' 188, Ν.2909/2001 – ΦΕΚ Α' 90, Ν.3687/2008 – ΦΕΚ Α' 159, Ν.4186/2013 - ΦΕΚ Α' 193, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 - ΦΕΚ Α' 188, Ν.4452/2017 – ΦΕΚ Α' 17) και σε ποσοστό 90% αυτών, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:

α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ)

 

3. Στα ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ, βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ Α' 38, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 23 του Ν. 4361/2016, ΦΕΚ Α' 10, είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω µη παρουσίασης, παραίτησης, αποµάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ).

4. Οι περιπτώσεις που αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ Α' 38 (σε συµφωνία και µε τους Ν. 1294/1982 ΦΕΚ Α' 122, Ν. 2517/1997 ΦΕΚ Α' 160, Ν. 2552/1997 ΦΕΚ Α' 266). Στο Παράρτηµα «Β» αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

5. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων σε κάθε µία των ειδικών κατηγοριών (περιπτώσεις παρ. 1α, και του άρθρου 11 Ν. 3648/08- ΦΕΚ Α' 

38) δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. 

6. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο καθορισµένος αριθµός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιµοι Υπξκοί του ΣΞ» του Ν. 1294/82, για την ΣΣΕ Όπλα-Σώµατα, τότε οι υπολειπόµενες θέσεις κατανέµονται στις λοιπές θέσεις της Γενικής σειράς και των Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, µε συµπληρωµατική εγκύκλιο εισαγωγής, η οποία εκδίδεται µετά το πέρας των εξετάσεων της εν λόγω κατηγορίας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Όλοι οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που µετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχοµετρικές δοκιµασίες, Υγειονοµικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιµασίες)] του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ), βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ Α' 121. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΠΕΘ µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 1351/1983 - ΦΕΚ Α' 56 και το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ Α' 160, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και το Π∆ 91/1992 – ΦΕΚ Α' 44. Λεπτοµέρειες των ΠΚΕ καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ». 

8. Για να επιλεγεί από το ΥΠΠΕΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος/α στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθµολογία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

9. Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ Α' 160, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ Α' 102, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. 

10. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής: 

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ Α' 217).

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2019: Στρατιωτικές Σχολές

Επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές; Υπενθυμίζεται:

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για

 • τις Στρατιωτικές Σχολές,
 • τις Αστυνομικές Σχολές,
 • τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
 • τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος
 • και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού

πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας

 • στο Στρατό,
 • στην Αστυνομία,
 • στην Πυροσβεστική,
 • στο Λιμενικό
 • ή στο Εμπορικό Ναυτικό
 • στο Στρατό,
 • στην Αστυνομία,
 • στην Πυροσβεστική,
 • στο Λιμενικό
 • ή στο Εμπορικό Ναυτικό

σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Στρατιωτικές Σχολές

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr