Τι περιλαμβάνει η διάταξη για τα Κολλέγια

Κατατέθηκε στη Βουλή με το χαρακτήρα του επείγοντος, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «ρυθμίσεις θεμάτων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα η διάταξη για τη λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) έχει ως εξής:

Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010 (Α’  78), όπως αντικαταστάθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 71 του ν.4310/2014 (Α΄ 258) και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 54 του ν.4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν:

Α. Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με εντολή του Προέδρου.

Β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Γ. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κολλεγίων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Δ. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.

Ε. Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

ΣΤ. Ως Γραμματέας, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2.  Η παρ.4 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010  αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το  ΣΑΕΠ, μετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνώμη  της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά ΝΠΔΔ, για  νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Το  ΣΑΕΠ, μετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη  γνωμοδότηση ειδικού επιστήμονα, μέλους ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτούμενος την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής».

Για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου πατήστε εδώ.

Αν θες να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Κολλέγια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr