ΑΠΟΦΑΣΗ: Διαδικασία, δικαιολογητικά αναγνώρισης των πτυχίων Κολλεγίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) που είναι αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για την αναγνώριση απαιτούνται μεταξύ άλλων ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille), βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα (ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης) ή βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης.

Την ενημερωτική σελίδα για τους Απόφοιτους Κολλεγίων μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση προβλέπει η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ να μπορεί να ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. χωρίς την εκ νέου καταβολή παραβόλου εάν η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ.

Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α' 70).

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση

των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II).

2. Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται:

α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,

β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/sin gle-market/services/free-moveme ntprofessionals_en ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους) ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή

γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος,

ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.

Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2.

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου φακέλου της αίτησης, εκδίδει βεβαίωση αναγνώρισης

επαγγελματικών προσόντων είτε για την δυνατότητα πρόσβασης σε όμοιο επάγγελμα στην ημεδαπή είτε για την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα με την οποία βεβαιώνει ότι ο τίτλος σπουδών που φέρει ο ενδιαφερόμενος προσφέρει είτε τη δυνατότητα εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη χώρα κτήσης, είτε την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (2 ψήφοι)