Επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 καταργείται.

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 καταργείται.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:

«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφ’ όσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου»

5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 17 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής:

«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50.

2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».

6. Το άρθρο 54Α καταργείται.

7. Το άρθρο 55 καταργείται.

8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος»,

β) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τους υπαλλήλους του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος εκδίδει βεβαιώσεις.»,

γ) Οι παρ. 2 και 3 καταργούνται.

δ) Η παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., μετά από απόφασή του, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.»,

ε) Οι παρ. 5 έως 17 καταργούνται.

9. α) Η παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την

Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς

τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.»

β) Η παρ. 4 του άρθρου 57 καταργείται.

Η παρ. 5……………………………….

Η παρ. 8 καταργείτα………………………………..

γ) Η παρ. 9 του άρθρου 57, η οποία προστέθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 30 του ν.

4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται.

10. Το άρθρο 57Α καταργείται.

11. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτ. 26 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις.

β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και ιδίως:

Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».

12. Η παρ. 5 του 59Α καταργείται………………………..

13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου ……97…

Πατήστε εδώ για να δείτε το Νομοσχέδιο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr