Όλα όσα ορίζει το Νομοσχέδιο για τα ΙΕΚ

Όλα όσα ορίζει το Νομοσχέδιο για τα ΙΕΚ

Απόφοιτοι ΙΕΚ: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα ορίζονται για τα ΙΕΚ σύμφωνα με το Νομοσχέδιο που έχει τεθεί από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

Είσαι απόφοιτος ΙΕΚ; Γίνε και εσύ μέλος της μεγαλύτερης σελίδας Αποφοίτων ΙΕΚ, πατώντας εδώ, για την άμεση ενημέρωση σου για όλα τα θέματα που σε αφορούν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) 

Άρθρο 22

Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:

α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.  

2. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.

3. Τα Ι.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

Άρθρο 23

Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.

1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από την οποία και εποπτεύονται.

Για τη στέγαση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από αποφάσεις παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. δύναται να διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.

2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία κατά τη λήξη δύο (2) συνεχόμενων ετών κατάρτισης από το έτος κατάρτισης 2020-2021 και εφεξής, έχουν συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζομένων που δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), τίθενται σε αναστολή λειτουργίας ή συγχωνεύονται με άλλα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ειδικότερα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο αντίστοιχος συνολικός κατ’ έτος αριθμός φοιτούντων/καταρτιζομένων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250). Ειδικώς, δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, δύναται να λειτουργούν με  συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζόμενων μικρότερο των εκατό (100).

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται στα Θεματικά και Πειραματικά Ι.Ε.Κ., στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και στα Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης.

4. α) Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. από ν.π.δ.δ., γίνεται σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.

β) Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. της παρούσας ανήκει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο ή το ν.π.δ.δ. στο οποίο ανήκει το Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, καθώς και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου τους, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης επί των κτηριολογικών τους δεδομένων ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 24

Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.

1. Τα Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ ιδρύονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 34.

2. Αποστολή των Πειραματικών Ι.Ε.Κ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ειδικότερη αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές. 

3. Εκτός από την ίδρυση δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. ή πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται η μετατροπή σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ήδη λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Κριτήρια για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. αποτελούν η εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και οι υποδομές. Επίσης, επιτρέπεται η μετατροπή Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ν.π.δ.δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ..

Άρθρο 25

Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

1.α) Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

β) Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο,  διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της  περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

γ) Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

δ) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34, δύναται να καθορίζεται για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. αντιστοιχία ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ..

2. Οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. 

3. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.

4. Η φοίτηση στα δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν. 

5. Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της κατάρτισης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

6. Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαίδευση-κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης. Εφόσον μια ειδικότητα μπορεί να παρασχεθεί στο σύνολό της με εξ αποστάσεως κατάρτιση, στους αποφοίτους της απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50 έχουν και οι απόφοιτοι για τους οποίους μέρος της κατάρτισης υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στον αντίστοιχο Οδηγό Κατάρτισης και τους έχει απονεμηθεί Β.Ε.Κ..

Άρθρο 26

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων

Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους των αποφοίτων μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 27

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του δευτέρου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

3. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 32, με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Συμβούλου.

4. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις είναι αμειβόμενες. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

5. Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία σε χώρους εργασίας, αν οι καταρτιζόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των καταρτιζομένων που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο που χρησιμοποιείται από τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Άρθρο 28

Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.

1. Οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της θεωρητικής ή και της εργαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές οι οποίες παρέχονται στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαμβάνουν τις πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής.

2. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της παρ. 1, είναι δυνατή και η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε παραγωγικές μονάδες των κρατών υποδοχής. 

3. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. των παρ. 1 και 2, ύστερα από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, απονέμεται Β.Ε.Κ., στη βάση της οποίας οι ανωτέρω απόφοιτοι συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίες διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.. 

4. Για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ιδρύματα και παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως και 3.

Άρθρο 29

Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34. 

Άρθρο 30

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34, ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζομένων στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών των Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε ειδικό και τεχνικό θέμα που αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώματα των καταρτιζομένων και τη διαδικασία με την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,

β) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στα Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης,

γ) ο τρόπος και η διαδικασία για τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στα Ι.Ε.Κ.,

δ) τα κριτήρια, το πλαίσιο των διαδικασιών και ο τρόπος λειτουργίας που απαιτείται για την εφαρμογή αυτοαξιολόγησης και επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, τη διαμορφωτική και την εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και τα αναγκαία όργανα του Ι.Ε.Κ. για την τήρηση αυτών,

ε) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία που αφορά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, και διεθνή προγράμματα,

στ) οι προϋποθέσεις, οι όρους και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων, με τα Α.Ε.Ι. και άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς για την πραγματοποίηση μέρους της κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης σε χώρες της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες,

ζ) ο τύπο; και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας, καθώς και των Β.Ε.Κ.,

η) ο τρόπος, τα κριτήρια και η διαδικασία για τις εγγραφές, μετεγγραφές ή κατατάξεις, η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, τα κριτήρια, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών σε ξενόγλωσσα τμήματα και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων,

θ) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

ι) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ι.Ε.Κ., δηλαδή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας και του Γ.Ε.Α.Σ., του προσωπικού, της επιλογής καταρτιζομένων, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των εκπαιδευτών και τα θέματα των αντικειμένων κατάρτισης των ξενόγλωσσων τμημάτων,

ια) τα θέματα που αφορούν στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των προγραμμάτων που παρέχονται, καθώς και στην πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία,

ιβ) τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης και οργάνωσης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας των καταρτιζομένων, καθώς και της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και μαθητείας, όπου και όταν παρέχονται εκτός των Ι.Ε.Κ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα,

ιγ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του Ι.Ε.Κ., όπου προβλέπεται, και

ιδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων Ι.Ε.Κ..

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζονται Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., οι οποίοι μπορεί να ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, ειδικά θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσής τους, θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των ειδικοτήτων κατάρτισης, των εποπτικών μέσων, της σύστασης, της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης της λειτουργίας, των προδιαγραφών των υποδομών, ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο κατάρτισης, θέματα ωρολογίου προγράμματος, διάρκεια φοίτησης και κατανομή ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ή του Υπουργού που εποπτεύει το ν.π.δ.δ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 34, καταρτίζονται Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. οι οποίοι ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, θέματα που αφορούν:

α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ.,

β) στο σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ., καθώς και στις παραβάσεις και τις κυρώσεις επί αυτών,

γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ..

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο οποίος ρυθμίζει:

α) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

β) τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις μονάδες υποστήριξης του έργου τους,

γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και τη διαδικασία, τον τρόπο και τα όργανα αξιολόγησής τους,

δ) το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, τον καθορισμό των διακοπών και αργιών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζομένων σε αυτά, τα παραπτώματα, τις κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

ε) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και τη χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

στ) τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα θέματα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών I.Ε.Κ., τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας και των Β.Ε.Κ.,

ζ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

β)  Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι δημόσιος λειτουργός, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ.. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

γ) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34.

ε) Η θητεία των Διευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντή Ι.Ε.Κ..

στ) Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων διευθυντών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους.

2. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προΐσταται του προσωπικού του I.E.K., είναι διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ..

Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη για:

βα) την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων,

ββ) την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.,

βγ) την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε καταρτιζόμενους με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

βδ) την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικώς, και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε ειδικού θέματος αρμοδιότητάς του,

γ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον/τους Υποδιευθυντή/ές, τους εκπαιδευτές,

δ) μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στο Σ.Σ.Π.Α.Ε. της περιφερειακής του ενότητας,

ε) αναθέτει στους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία των καταρτιζομένων, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ.,

στ) υπογράφει κάθε έγγραφο του Ι.Ε.Κ. και κάθε σύμβαση ή σχετικό έγγραφο εκπροσωπώντας το Ι.Ε.Κ.,

ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα του Ι.Ε.Κ., η οποία δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό του.

3. Ο Διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πειθαρχική εξουσία του ασκείται, για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το π.δ. 47/2006 (Α’ 48), για τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (ν. 3528/2007, Α’ 26) και για τους εκπαιδευτές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ως άνω Κώδικα, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας.

4. Ο Διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο Διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, το τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται, εφόσον πρόκειται για αποσπασμένο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

5. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν υπηρετούν δύο Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και αν και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον δεύτερο Υποδιευθυντή. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. 

6. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκεί, προσωρινά, τις αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή, όταν ο τελευταίος δεν έχει ορισθεί ή ελλείπει και τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται.

7. Ο Υποδιευθυντής δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της. 

8. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34. 

9. Ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αναπληρώνει τον Διευθυντή όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 5,

β) μεριμνά για την αξιολόγηση, εποπτεία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου,

γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διευθυντή,

δ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον άλλο Υποδιευθυντή, όπου υπάρχει, τους εκπαιδευτές.

10. Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν το πλήθος των καταρτιζομένων υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα (180) υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή. 

11. Η θητεία των Υποδιευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.

12. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ., δημόσιου ή ιδιωτικού, ή άλλης δομής της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Άρθρο 32

Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας με έργο τη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

β) Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τρεις (3) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως εκατό ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τέσσερις (4) υπαλλήλους όταν φοιτούν έως τετρακόσιοι καταρτιζόμενοι και από πέντε (5) υπαλλήλους, όταν φοιτούν άνω των τετρακοσίων καταρτιζομένων.

γ) Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καλύπτονται:

α) με μετατασσόμενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Η μετάταξη των ανωτέρω διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αποφάσεις, β) με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.

2. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ.,

αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ.,

αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή  μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

αε) η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συναρμόδιων Υπουργείων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας,

β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ως αναφέρεται στο άρθρο 32.

γ) Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι. Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 12 του άρθρου 34. Η πρόσληψή τους, με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι εποπτεύουν το έργο των εποπτών πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 30.

δ) Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. μπορούν να χρηματοδοτούνται  από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

3. Τα Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ως προς τη λειτουργικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής τους και την ορθολογική χωροταξική κατανομή τους, με κριτήρια ιδίως τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, την απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων τους σε δράσεις δια βίου μάθησης, καθώς και τον δείκτη βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζομένων τους και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση.

4. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης των αξιολογικών επιδόσεων όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων τους, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον αριθμό των αποφοίτων που εξασφάλισαν θέση στην αγορά εργασίας, καθώς και την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων σε πανεπιστημιακές σπουδές.

5. Οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού των δημοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και οι αμοιβές των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 33

Επίδομα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

1. Στην υποπερ. στστ΄ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθενται οι λέξεις «καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου» και η υποπερ. στστ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια (300) ευρώ ή εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.»

2. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημόσιων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.».

3. Στην υποπερ. θθ) της περ. β) της παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημοσίων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής:

«θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»

4. Στην περ β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, προστίθεται υποπερ. ιαια΄, ιβιβ΄, ιγιγ΄ και ιδιδ΄ ως εξής:

««ιαια) Διευθυντές των δημόσιων Ι.Ε.Κ. πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) καταρτιζόμενοι, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν από εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιοι πενήντα (250) καταρτιζόμενοι και τετρακόσια (400) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν έως εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.

ιβιβ) Διευθυντές των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ,  το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.

ιγιγ)  Υποδιευθυντές των δημόσιων Ι.Ε.Κ, διακόσια (200) ευρώ.

ιδιδ) Διευθυντές των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τριακόσια (300) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.»

Άρθρο 34

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη του Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται δημόσια Πειραματικά Ι.Ε.Κ. και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

β) καθορίζονται οι κατηγορίες και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄111),

γ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών της παρ. 5 του άρθρου 25, η διάρκεια και το ύψος τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της κατάρτισης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 26, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων, τα ειδικότερα προσόντα των εκπαιδευτών, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση των δαπανών η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών. 

6. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνονται οι Σύμβουλοι Συντονιστές που στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 και καθορίζονται το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ν.π.δ.δ. μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί από ν.π.δ.δ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ..

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να μετατρέπονται Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ.. 

11. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, η απόσπαση των Διευθυντών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχουν επιλεγεί. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Αναστέλλεται η λειτουργία δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συγχωνεύεται σε συγκεκριμένο όμοιο Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Κ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται  ή το οποίο συγχωνεύεται σε άλλο, τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής του και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 23.

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα των Συντονιστών Συμβούλων οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

δ) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης διοίκησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και θέματα του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνονται:

δα) η οργανωτική δομή τους, ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων,

δβ) οι αρμοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και του προσωπικού τους,

δγ) η μέριμνα για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μετέπειτα ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και

δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα  για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ..

ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32.

ζ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

η) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρμογής, οι συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται σε δημόσια Ι.Ε.Κ. πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων.

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 25.

β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 28.

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να μετατρέπονται δημόσια Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και Ι.Ε.Κ. που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα. Σε περίπτωση που η εν λόγω μετατροπή συνεπάγεται αύξηση των δαπανών απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών. 

16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια μετατροπής δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε ν.π.δ.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τη μετατροπή, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

17. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Μπορεί να λειτουργούν, στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήματα εκτός της έδρας τους ή και σε όμορους δήμους της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης των τμημάτων, ο αριθμός του προσωπικού τους και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υποδιευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..

β) Καταρτίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

γ) Εκδίδονται ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας για τη λειτουργία των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ..

δ) Καθορίζονται ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

18. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Κ., καθορίζονται οι αντιστοιχίες ανά ειδικότητα για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 35

Σκοπός

1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και

γ) η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της μαθητείας.

2. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..

3. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητεία;, η οποία περιλαμβάνει:

α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και

β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ.. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ. 

Άρθρο 36

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας

1. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και

β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

2. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:

αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ. που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.

αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι:

i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή 

ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

αγ) Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς  ή/και ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα, ως εξής:

βα) Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

ββ) Η σύμβαση μαθητείας δύναται να:

i) καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

iii) ακυρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα-επόπτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση,

iii) διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των μαθητευομένων,

iv) διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο.

βγ) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται  πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

3. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σ.Ε. των Ε.ΠΑ.Λ., στα Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.

4. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

5. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 100% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

6. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

7. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Β.Ε.Κ., ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

8. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης του άρθρου 2 και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας:

α) δικαιούνται αναβολής στράτευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302),

β) συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και συντάξεις και

γ) συνεχίζουν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη οικογενειών,

10. Οι μαθητευόμενοι στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε..

11. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στους ίδιους κλάδους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), με τους διπλωματούχους επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 40.

12. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες των πιστοποιημένων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε συναφείς ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. της παρ. 11. 

Άρθρο 40

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων-μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας.

β) Δύναται να τροποποιούνται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, καθώς και η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για λόγους μειωμένης προσφοράς θέσεων μαθητείας, ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμίζεται η υλοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, ή με μικτή εκπαίδευση.

γ) Καθορίζονται oι κατηγορίες και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης ως επιμορφωτές και επόπτες, ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα ή λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του.

δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία, όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή του επιδόματος των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητευομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πραγματοποίηση μέρους της μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες κρατών μελών της Ε.Ε. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 36. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των μαθητευομένων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους μαθητευόμενους κατά τη διάρκεια της μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην αμοιβή των μαθητευομένων. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης ως επιμορφωτές και επόπτες και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα θέματα μαθητείας που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και καθορίζεται νέο πλαίσιο ποιότητας μαθητείας. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τη σύσταση ειδικοτήτων και τη λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.  

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων και καταρτιζόμενων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε φορείς του δημοσίου τομέα κάθε έτος. 

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καθορίζονται:

α)  οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας σε εξάμηνα σε συναφή ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα,

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας σε εξάμηνα συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα.

γ) ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η συνάφεια των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. με το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 36. 

9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.

10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Άρθρο 41

Οδηγοί κατάρτισης

1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ., οι ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόμενο των οποίων προβλέπεται στην περ. γ) του άρθρου 2. Οι οδηγοί κατάρτισης εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. α) Η σύνταξη των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτές και επαγγελματικά στελέχη με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Η εφαρμογή των οδηγών κατάρτισης τίθεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

β) Οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

3. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με βάση τη συμφωνία του ή μη με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης.

Άρθρο 42

Πιστοποίηση αποφοίτων

1. Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Β.Ε.Κ., η οποία δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5), αντιστοίχως. Στους αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισμούς Λειτουργίας ορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του καταρτιζομένου, η ειδικότητα και η διάρκεια φοίτησης, καθώς και η ημερομηνία αποφοίτησής του.

2. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), στους απόφοιτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και Διπλώματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5), στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Κατά περίπτωση, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτείται τη συνδρομή των Υπουργείων που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησής τους.

3. Ύστερα από κοινή, ανά ειδικότητα και επίπεδο, εξέταση πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του επιπέδου τρία (3) και του επιπέδου πέντε (5), η οποία διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι επιτυχόντες απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), και εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι επιτυχόντες απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) και εγγράφονται στο ανωτέρω μητρώο. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει κατά περίπτωση η εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πιστοποιημένων αποφοίτων επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) λαμβανομένων υπόψη, όπου υπάρχουν, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ειδικοτήτων συναφών επαγγελμάτων του επιπέδου τέσσερα (4).

Άρθρο 43

Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος.

2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.

5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3.11.2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1517).

Την ενημερωτική σελίδα των Αποφοίτων ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr