Τροποποιητική υπουργική απόφαση για το "Σύστημα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ" - Τι ορίζει

Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τροποποιητική Υπουργική Απόφαση σχετικά με το «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

H απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως ακολούθως:

1.1. Πρόεδρος: 250,00€.

1.2. Μέλος: 200,00€ έκαστος.

1.3. Γραμματέας: 150,00 €.

2. Οι αποζημιώσεις των επιτροπών και ομάδων στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής:

2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε(5) ημέρες ανά μήνα].

2.2. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

2.3. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης εξετάσεων: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ- ρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων
και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.2. Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 3.4. Επιτηρητής: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.5. Εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς Αδυνάτων”: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά
μήνα].

4. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.2 Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 4.4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.5. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ έκαστο μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών” των Ι.Ε.Κ.:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.3. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Βαθμολογικού Κέντρου:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150,00 € [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00 € έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατό (100)
γραπτά δοκίμια.

7. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Ελεγκτών για τη διασφάλιση ποιότητας των εξετάσεων: 40,00€ ανά μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

έντρου Θεωρητικού Μέρους:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ- ρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων
και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.2. Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 3.4. Επιτηρητής: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.5. Εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς Αδυνάτων”: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά
μήνα].

4. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.2 Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 4.4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.5. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ έκαστο μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών” των Ι.Ε.Κ.:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.3. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Βαθμολογικού Κέντρου:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150,00 € [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00 € έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατό (100)
γραπτά δοκίμια.

7. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Ελεγκτών για τη διασφάλιση ποιότητας των εξετάσεων: 40,00€ ανά μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

8. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις περικόπτονται ανάλογα.

9. Στις ανωτέρω αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

10. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται έως την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρούσας απόφασης για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξεταστικών Περιόδων έτους 2020.

11. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις, ως προβλέπεται και ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4653/2020.».

Την ενημερωτική σελίδα των Αποφοίτων ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr