Ξεκινούν οι Αιτήσεις για Σπουδές στα ΔΙΕΚ Τουρισμού 2017-2018 (Ειδικότητες, Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά)

Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ): Το υπουργείο Τουρισμού δημοσίευσε την προκήρυξη για την εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 28.8.2017 έως και την Παρασκευή 15.9.2017, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συγκεκριμένα το υπουργείο προκηρύσσει την εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την 12038/7.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018» (ΑΔΑ: ΨΙΛΤ465ΧΘΟ-ΗΣΞ) (Β΄ 2414) στις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 382 - Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. ΙΕΚ Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

5. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα -1 Απογευματινό τμήμα

6. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (30 άτομα) Πρωινό τμήμα

7. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (27 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef): Άτομα 375 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. ΙΕΚ Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

5. ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα - 1 Απογευματινό τμήμα

6. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα - 1 Απογευματινό τμήμα

7. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) Πρωινό τμήμα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 - Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

2. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

3. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

4. ΙΕΚ Κέρκυρας (25 άτομα) Απογευματινό τμήμα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,

ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης,

iii. Υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των ειδικοτήτων.

β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης σε ξένη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού.

δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωσσομάθειας, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 50/5.3.2001 π.δ/τος. Σημειώνεται ότι ο τίτλος γλωσσομάθειας πρέπει να έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή (βλ. Παράρτημα 1 & 2).

β. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.

γ. Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα:

 • Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο οριστικοποιημένων Ενσήμων και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 • Στον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού), βεβαίωση από τον φορέα που έχει απασχοληθεί στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.

δ. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 4276/2014 (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τουριστικό γραφείο κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Catering, Bar, Μαγειρεία, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Σημείωση 1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή ατομική επιχείρηση διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της τουριστικής επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους σε αυτή με ανώτερο όριο συνολικά τα 12 μόρια.

Σημείωση 2: Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία στο παρελθόν που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της δικής τους και τα μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης.

ε. Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία, πρέπει να συνοδεύονται: α) από ιατρική γνωμάτευση από κρατικό φορέα, όχι παλαιότερη των τριών μηνών, στην οποία να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής, και β) από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση) και την πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ,

ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

α. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

 • Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2.
 • Βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας της αρμόδιας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων, τηλ. 210- 3442263. Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).
 • Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34, Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709000.
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. κέντρο 2313−331500/ Τμήμα Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση του ανωτέρω Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

β. Φωτοαντίγραφο Άδειας διαμονής

Οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να κατέχουν Άδεια διαμονής, Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Συγκεκριμένα:

 • Πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’ σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής σε ισχύ που έχει εκδοθεί για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.4251/2014 ή Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’, σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ
 • Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δελτίο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής) ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής, Τουρκίας), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Εσωτερικών κ.τ.λ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο, είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
 • Υποψήφιοι κρατών μελών της Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

3.1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 11802/27.7.2007 Απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547).

3.2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ, γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:

α. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

β. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

Για κάθε 200 οριστικοποιημένα ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12) μόρια δηλαδή:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΗΝΕΣ

ΜΟΡΙΑ

0-200

0

0-12

0

201-400

3

12

-24

3

401-600

6

24

-36

6

601-800

9

36

- 48

9

801 και άνω

12

48 και άνω

12

γ. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1998, δηλαδή οι γεννηθέντες από:

1/1/1998 έως και 31/12/1998

 

2

μόρια

1/1/1997 έως και 31/12/1997

 

4

μόρια

1/1/1996 έως και 31/12/1996

 

6

μόρια

δ. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, όπως, αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου, τέσσερα (4) μόρια.

ε. Η πιστοποιημένη γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ. Η πιστοποιημένη γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα (Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας προκήρυξης. Βλέπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ).

ζ. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης στον ελλαδικό χώρο του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ

 • Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.
 • Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού.
 • Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από την Γενική Γραμματέα Τουρισμού και

α. Καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

β. Αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.

 • Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότητας καθορίζουν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και, τέλος, κλήρωση από επιτροπή που ορίζει με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Τουρισμού.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου, αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΙΕΚ στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Θέσεις που θα παραμείνουν κενές μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας θα καλυφθούν, ύστερα από νέα Β΄ κατανομή, από τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, σε αποκλειστικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων της Β΄ κατανομής, αποκλειόμενης της περαιτέρω κάλυψης τυχόν κενών θέσεων.

Απαιτούμενα συνοδευόμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό Φορέα Υγείας ή ιδιώτη Ιατρό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 υ.α. (Β΄ 1199).
 • Όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία), Διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΕΚ

 • Τμήματα με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των 15 ατόμων, δεν θα λειτουργήσουν.
 • Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπόμενων στολών (στολή εργαστηρίου, στολή θεωρητικών μαθημάτων-εξόδου), ενδεχόμενων

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 2156/τ.Β’ /2007) όπως και στην τήρηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΚ φοίτησής τους.εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλία), του ατομικού εξοπλισμού εργαστηρίων (π.χ. μαχαίρια για την ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης) και ο,τιδήποτε άλλου απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Μονάδες Κατάρτισης.

 • Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 2156/τ.Β’ /2007) όπως και στην τήρηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΚ φοίτησής τους.
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά σε Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των

ΙΕΚ Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης των ΙΕΚ Αυθαίρετη διακοπή της πρακτικής άσκησης αποτελεί αιτία διαγραφής από την Μονάδα Κατάρτισης.

 • Καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου

Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρώνται αυτά στον χρόνο πρακτικής άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (παρ. 4 του ν. 4186/2013).

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 28.8.2017 έως και την Παρασκευή 15.9.2017, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 • ΙΕΚ Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 22910-42294,-5.
 • ΙΕΚ Ηρακλείου, Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.
 • ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920-25551-4, 23920-75919.
 • ΙΕΚ Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410- 74445-6, 22410-24351.
 • ΙΕΚ Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.
 • ΙΕΚ Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650-41997,-8, 22650-42394
 • ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης- Μάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288. I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.: 27510-20115, 27510-20127.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν:

α) την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες

β) Το φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλαν για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ γιατί θα τους ζητηθεί κατά την εγγραφή τους στην περίπτωση που κριθούν επιτυχόντες.  

Όλα τα νέα που αφορούν τα ΔΙΕΚ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr