Εγκύκλιος εισαγωγής σπουδαστών 2016-2017 στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, από 07-09-2016 έως και 16-9-2016.

∆ιευκρινίζουµε ότι:

1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων. Σ’ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.

2. Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν έχει επιτευχθεί συµπλήρωση του προβλεποµένου αριθµού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, µε την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθµού δεκαπέντε (15).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίµησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Επιλογής: Πρέπει να συµπληρωθεί σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονοµαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίµησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό].

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόµιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκοµίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθµός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].

Αν θέλεις να μείνεις ενημερωμένος για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ; Κάνε LIKE στην σελίδα «Δημόσια ΙΕΚ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση µη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:

i) Επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσηµη µετάφρασή του γίνεται από αρµόδια κατά τον νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

ii) Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, µε αυτούς των ελληνικών σχολείων µε αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθµολογίας στην 20βάθµια κλίµακα.

3. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνοµικής Ταυτότητας θα προσκοµίζεται ∆ιαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων µε τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω θα προσκοµίζεται Πιστοποιητικό ∆ήµου. [υποχρεωτικό]

Επισηµαίνεται ότι για την εγγραφή υπηκόων χωρών εντός Ε.Ε, εκτός Ε.Ε και οµογενών ισχύουν τα εξείς:

1. Οι υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκοµίσουν διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, επίσηµα µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους.

2. Οι οµογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκοµίσουν ¨Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς ή 

Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνοµίας µε αριθµό αδείας και ακριβή καθορισµό της διάρκειας παραµονής).

3. Οι υποψήφιοι, πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να προσκοµίσουν ∆ιαβατήριο και ατοµική άδεια διαµονής ή βεβαίωση τύπου Α, σε ισχύ.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α΄ - χρώµατος γαλάζιου), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει.

Επισηµαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής απολαύει των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαµονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαµβάνει των δικαιωµάτων που παρείχε η προηγούµενη άδεια διαµονής της οποίας την ανανέωση αιτείται.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. 

• Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές µετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισµένα ονόµατα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την Αστυνοµία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόµενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνοµα πατέρα, µητέρας κ.τ.λ.)

4. ∆ικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει): Βεβαίωση ΙΚΑ (αναλυτικός λογαριασµός ασφαλισµένου ΙΚΑ) ή βεβαίωση ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ηµεροµίσθια ή έτη) που τυχόν πραγµατοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριµένο επάγγελµα και ειδικότητα, ή βεβαίωση ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριµένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειµένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ήτέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή µονογονεϊκής οικογένειας, µε τους περιορισµούς που τίθενται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων δικαιολογητικών που θα προσκοµίσουν για τα εξής:

1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα.

2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).

3) Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις).

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ’ όσον ο αριθµός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόµενο αριθµό εισαγωγής, ο ∆ιευθυντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, µε µοριοδότηση, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

α) Ο βαθµός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα µόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό.

Σε περίπτωση που ο βαθµός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασµένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθµια κλίµακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθµια κλίµακα.

β) Η τεκµηριωµένη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εµπειρία, σχετική µε την ειδικότητα που επιθυµεί να καταρτιστεί, είτε στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα ως εξής:

I. Για προϋπηρεσία τριών (3) µηνών δύο (2) µόρια.

II. Για προϋπηρεσία έξι (6) µηνών τρία (3) µόρια.

III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) µηνών τέσσερα (4) µόρια.

IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) µηνών έξι (6) µόρια.

γ) Η εγγύτητα της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζοµένου µε την ηµεροµηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ως ακολούθως: 

I. Για διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία αποφοίτησης δέκα (10) µόρια.

II. Για διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία αποφοίτησης επτά (7) µόρια.

III. Για διάστηµα τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία αποφοίτησης πέντε (5) µόρια.

IV. Για διάστηµα άνω των τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία αποφοίτησης δύο (2) µόρια.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ∆ήµου ή επίσηµο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) µόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ∆ήµου, τρία (3) µόρια.

στ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) µόρια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η ανακοίνωση του Πίνακα Κατάταξης θα γίνει στις 20-9-2016 και θα περιέχει αναλυτικά τα µόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια. Ο συγκεκριµένος πίνακας εµφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα.

Την εποµένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από το ∆ιευθυντή του ΙΕΚ ο ακριβής αριθµός των κενών θέσεων ανά τµήµα. Αυτές οι θέσεις θα συµπληρωθούν από τους επιλαχόντες.

Από 20-9-2016 έως και 28-9-2016, οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η µη κατάθεση Αίτησης ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΙΕΚ, µέχρι και 28-9-2016 σηµαίνει τη µη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια της αρχικής επιλογής του για εγγραφή. 

Εγγραφή σπουδαστών σε περισσότερα από ένα Ι.Ε.Κ ή εγγραφή και ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερες από µια ειδικότητες του ίδιου Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

Η ανανέωση εγγραφής των σπουδαστών των προηγούµενων εξαµήνων γίνεται από 07- 09-2016 έως και 30- 09-2016.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες και συγκεκριµένα 29-09-2016 και 30- 09-2016 οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραµµατεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους µε την κατάθεση σχετικής Αίτησης Εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι µαθητές - τριες εισαχθούν στην ειδικότητα:

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειµένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Υγείας που απαιτείται για όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4- 2012.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΚ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

α. Στο ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11& ∆αρδανελίων /Τ.Κ.12243, τηλ. 210-5908910) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. 2. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

β. Στο ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 19/Τ.Κ.11141, τηλ. 210-2110871) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.) 

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

γ. Στο ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθν. Οδός Αθηνών – Θηβών, Μάνδρα Αττικής/Τ.Κ.19600, τηλ. 210- 5548911) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

δ. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122, τηλ. 210-2810421) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσµήµατος και Σχεδιασµού Κοσµήµατος (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3.Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ε. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (∆ωδεκανήσου 6-12/Τ.Κ.17456, τηλ. 210-9925288) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Η/Υ (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

στ. Στο ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γεωργίου Λύρα 140 & Τατοΐου 125, τηλ. 210-8002798) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Μουσική Τεχνολογία ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:2

ζ. Στο ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.Κ.18345, τηλ. 210-4818654) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Μηχανοτρονικής ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

η. Στο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη 83 & Κηφισού/Τ.Κ.18233, τηλ. 210-3478594) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

θ. Στο ΙΕΚ ΡΟ∆ΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, τηλ.: 22410-35410) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα) 

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 484 σπουδαστές

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

α. Στο ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωµάτων προς Νοσοκοµείο Βέροιας/Τ.Κ.59100, τηλ. 23310-24640) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές –τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

β. Στο ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119/Τ.Κ.56123, τηλ. 2310-721852) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Προπονητής Αθληµάτων ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

4. Τεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

γ. Στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ. 24630-80447) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

ε. Στο ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ. 2310-698223) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ( α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ( α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: 242 σπουδαστές

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

α. Στο ΙΕΚ ∆ΡΑΜΑΣ (7ο χιλ. οδού ∆ράµας-Νευροκοπίου/Τ.Κ.66100, τηλ. 25210-81162) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

β. Στο ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι 2/Τ.Κ.65201, τηλ. 2510-839088) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισµού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής ( α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου –

Φοροτεχνικού Γραφείου (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

γ. Στο ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια ∆ένδρα/Τ.Κ.69100, τηλ. 25310-20363) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α΄ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

δ. Στο ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2/Τ.Κ.67100, τηλ. 25410-66990) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Φαρµάκων, Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

4. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

5. Γραµµατέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (α΄ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

ε. Στο ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ (Κων/πόλεως 62/Τ.Κ.68200, τηλ. 25520-23307) θα εισαχθούν εξήντα έξι (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/Web designer – Developer/Video games) (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

στ. Στο ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χλµ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/κης, Λευκώνας/Τ.Κ.62100, τηλ. 23210- 35302 κ’ 50096) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ:

374 σπουδαστές

∆΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α Στο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64/Τ.Κ.38334, τηλ. 24210-60744) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

β. Στο ΙΕΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226/Τ.Κ.43100, τηλ. 24410-28900) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων (α΄εξ) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

γ. Στο ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ. 22310-51086) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Φαρµάκων, Καλλυντικών και Παρεµφερών

Προϊόντων (α΄εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

δ. Στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερµογένους 10/Τ.Κ.41447, τηλ. 2410-530082) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 242 σπουδαστές

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α. Στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χλµ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών/Τ.Κ.45000, τηλ. 26510-68160) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Η/Υ (α΄εξ) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσµήµατος και Σχεδιασµού Κοσµήµατος (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και

Παρεµφερών Προϊόντων (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 66 σπουδαστές

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α. Στο ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αµφιλοχίας/Τ.Κ.30100, τηλ. 26410-32982, 26410-21630) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

β. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθν. Οδός Καλαµάτας - Αθήνας, Ασπρόχωµα/Τ.Κ.24100, τηλ. 27210-99624) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ( α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

γ. Στο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστηµίου 21, Ρίο/Τ.Κ.26500, τηλ. 2610-966962) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

4. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α’εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

δ. Στο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλµ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών/Τ.Κ.27100, τηλ. 26210-22247) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Τεχνικός Η/Υ (α΄ εξ) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 220 σπουδαστές

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

α. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστοµιχάλη 64/Τ.Κ.71304, τηλ. 2810-256049) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου -

Φοροτεχνικού Γραφείου (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

3. Τεχνικός Φαρµάκων Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων (α΄ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

4. Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

5. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/Web Designer – Developer/Video games) (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 110 σπουδαστές

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕ∆ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (µετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr