Ειδικότητα ΙΕΚ: Απομαγνητοφωνητής Συνομιλιών – Πρακτικών (άτομα με προβλήματα όρασης) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης)» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης )». 

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης)» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης )» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών  

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».
 4. ΚΥΑ 3691/7-4-2014, (ΦΕΚ Β΄) 945/15-4-2014) «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Ειδικής Αγωγής»
 5. Υ.Α. 3900/10-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΔ9-129) Ειδικότητες ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής.

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας των ΙΕΚ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης )» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή τους, θα μπορούν να απομαγνητοφωνούν, να επεξεργάζονται ψηφιακά αρχεία, γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις πρακτικών καθώς και ημερίδες, συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, νομικές διαιτησίες, συνεντεύξεις, υπαγορεύσεις βιβλίων, διοικητικά συμβούλια, workshops, focus groups, in depth interviews. 

Συγκεκριμένα, ο Απομαγνητοφωνητής θα μπορεί να επεξεργάζεται ένα ψηφιακό αρχείο, ομιλίες, προφορικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις μέσω χρήσης ειδικών προγραμμάτων λογισμικού. Θα πρέπει να το αποδίδει με τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης και σε ηλεκτρονικό κειμενογράφο (π.χ. WORD DOCUMENT) σε συγκεκριμένους χρόνους και ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως η επισήμανση του ομιλητή. Η απόδοση κειμένου μπορεί να είναι ή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Τομείς απασχόλησης

Οι απομαγνητοφωνητές θα μπορούν να εργαστούν σε: 

 • Δημόσιες υπηρεσίες όπως: Δήμοι, νοσοκομεία, υπουργεία, δικαστήρια, Πανεπιστήμια, Βουλή, ΕΡΤ κ.α. σε σχέση εργασίας ή μεμονωμένα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Ιδιωτικούς φορείς όπως : Ραδιοφωνικούς σταθμούς, Ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας, Ιδιωτικές Εταιρείες, Πρεσβείες, κ.α. σε σχέση εργασίας ή μεμονωμένα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επαγγελματικά προσόντα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης )» με βάση τη θεωρητική τους και πρακτική τους κατάρτιση, τα εξειδικευμένα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων των ΙΕΚ, αλλά και του εξαμήνου της πρακτικής τους άσκησης θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πιο δύσκολών απαιτητικών απομαγνητοφωνήσεων.

 • Γνωρίζουν την μέθοδο της απομαγνητοφώνησης
 • Γνωρίζουν τα πιο σημαντικά Προγράμματα λογισμικού απομαγνητοφώνησης
 • Γνωρίζουν την χρήση των εργαλείων της απομαγνητοφώνησης
 • Γνωρίζουν την επεξεργασία των κειμένων απομαγνητοφώνησης και την σωστή απόδοσή τους μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους
 • Γνωρίζουν επιστημονικές ορολογίες στα Ελληνικά αλλά και στα αγγλικά
 • Γνωρίζουν βασικά στοιχεία και αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
 • Γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα
 • Γνωρίζουν το Touch System Πληκτρολόγησης
 • Γνωρίζουν το Σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Θα είναι υπεύθυνοι να απομαγνητοφωνήσουν, να επεξεργαστούν και να παραδώσουν σε τέλεια απόδοση και σε συγκεκριμένους χρόνους τα ψηφιακά αρχεία ελληνικών ή αγγλικών που θα τους ανατεθούν.

Θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να γνωρίζουν τρόπους επίλυσής τους.

Πιο αναλυτικά: Ο Απομαγνητοφωνητής ασχολείται με την ηλεκτρονική επεξεργασία αρχείων, ομιλιών, προφορικών γνωματεύσεων διαφόρων ειδικοτήτων, δικαστικών αποφάσεων μέσω χρήσης ειδικών προγραμμάτων λογισμικού και να το αποδίδει σε ηλεκτρονική μορφή, όπως WORD DOCUMENT σε συγκεκριμένους χρόνους και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η επισήμανση του ομιλητή. 

Η απόδοση κειμένου μπορεί να είναι ή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Επιπλέον, ο Απομαγνητοφωνητής είναι αυτός που θα αναλάβει να απομαγνητοφωνήσει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα γνωρίζει με απόλυτη πιστότητα αντιγραφής και σε μικρούς χρόνους. Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό όπως: πετάλια, κασετόφωνο, κ.τ.λ. για πιο αυτοματοποιημένα αποτελέσματα.

Σε όλα τα απομαγνητοφωνημένα αρχεία γίνεται πλήρης επανέλεγχος του κειμένου, για τυχόν ανακρίβειες και αποδίδεται επεξεργασμένο στον ενδιαφερόμενο. 

Είναι σε θέση να αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις ακόμη και σε εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως αρχεία με ιατρική ή νομική ορολογία, δικαστικές αποφάσεις κ.α. εντός συμφωνημένου χρόνου.

Δεσμεύεται να τηρεί με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τα αρχεία που θα περιέλθουν στη διάθεσή του κατά τη διεξαγωγή της απομαγνητοφώνησης. 

2. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

 • Να είναι σε θέση να απομαγνητοφωνεί τα ψηφιακά αρχεία όλων των ειδών. 
 • Να είναι σε θέση να χειρίζεται τον Η/Υ με άνεση. 
 • Να εντοπίζει, να επιλέγει και να επεξεργάζεται τις απαραίτητες πληροφορίες που θα παραδίδει στον ενδιαφερόμενο σχετικά με το απομαγνητοφωνημένο αρχείο.
 • Να απομαγνητοφωνεί το ψηφιακό αρχείο σε συγκεκριμένους χρόνους. 
 • Να επεξεργάζεται όλων των ειδών τα κείμενα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων λογισμικού και ειδικών εργαλείων κατά την Απομαγνητοφώνηση. 
 • Να γνωρίζει βασικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να γνωρίζει ορολογίες ειδικοτήτων σε Ελληνικό και Αγγλικό λεξιλόγιο. 
 • Να μεριμνεί για την ασφάλεια και την απόλυτη εχεμύθεια των αρχείων. 
 • Να χειρίζεται με άνεση και ταχύτητα το σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille. 

3.1. Γενικές Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Γνώση ξένης γλώσσας 
 • Αρχές Διαπροσωπικής Επικοινωνίας
 • Γνώση Επεξεργασίας κειμένων 
 • Τυπικές γνώσεις διάγνωσης αναγκών πελατών

Δεξιότητες

 • Εξοικείωση με την τεχνολογία 
 • Αντίληψη και οξυδέρκεια
 • Δημιουργικότητα
 • Ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αυτοέλεγχος
 • Κοινωνικότητα και αμεσότητα στην επικοινωνία
 • Διάθεση συνεργασίας, ευγένεια, ηρεμία, φιλικότητα
 • Συνέπεια και ακρίβεια
 • Υπομονετικότητα, προθυμία
 • Ευελιξία στις απαιτήσεις των αναγκών που προκύπτουν

Ικανότητες

 • Αντοχή σε σωματική και πνευματική κούραση 
 • Αντοχή στην πολύωρη προσήλωση για την απόδοση του έργου Ικανότητα χρήσης Touch System Ικανότητα ψυχολογικής διείσδυσης 
 • Διαύγεια 

Το επάγγελμα απαιτεί ζωντάνια, ταχύτητα, λεπτομέρεια, εργατικότητα, ανάλυση, γνώση Προγραμμάτων λογισμικού. 

Ο Απομαγνητοφωνητής πρέπει να επεξεργαστεί και να αποδώσει το ψηφιακό αρχείο λαμβάνοντας υπόψη του τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες στο σύνολό τους. 

Οφείλει να είναι ήρεμος, εργατικός, γρήγορος, υπομονετικός, λεπτομερείς, διευκρινιστικός, αναλυτικός, παρατηρητικός για την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση του έργου του.

Πρέπει να έχει γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης και των λειτουργιών της στο Ελληνικό κράτος. Πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

Να μπορεί να διακρίνει τα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού αρχείου και να το προσαρμόζει στις απαιτήσεις τους ενδιαφερομένου. 

3.2 Επαγγελματικές Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητες 

 • Κατέχει γνώσεις σημαντικών Προγραμμάτων λογισμικού απομαγνητοφώνησης
 • Συνδυάζει εργαλεία απομαγνητοφώνησης
 • Διορθώνει και επεξεργάζεται τα κείμενα
 • Γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα 
 • Χειρίζεται άριστα τον προφορικό και γραπτό λόγο 
 • Κατέχει τη χρήση Η/Υ 
 • Γνωρίζει άριστα Touch System 
 • Κατέχει απόλυτα τις συντομεύσεις στα προγράμματα
 • Κατέχει βασικές έννοιες Δημόσιας Διοίκησης 
 • Γνωρίζει τη λειτουργία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα του «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (άτομα με προβλήματα όρασης )» των Ι.Ε.Κ. δεν αντιστοιχίζεται με κάποια ειδικότητα των Τ.Ε.Ε., των Ε.Π.Α.Λ., των Ε.Π.Α.Σ., ή των Τ.Ε.Λ.

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr