Ειδικότητα ΙΕΚ: Προπονητής Αθλημάτων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

Η ειδικότητα έχει τίτλο «Προπονητής Αθλημάτων»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων » ανήκει στους επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα.

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα. 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εξειδικευτούν στα εξής αθλήματα: 

 • Κολύμβηση
 • Ποδόσφαιρο 
 • Αντισφαίριση 
 • Καλαθοσφαίριση 
 • Γυμναστική με βάρη 
 • Ελεύθερη Γυμναστική – Aerobics
 • Πετοσφαίριση
 • Κλασσικός Αθλητισμός 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προπονητής Αθλημάτων" των ΙΕΚ έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής σε συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα. Επίσης οι απόφοιτοι της εν λόγω ειδικότητας είναι σε θέση να εκπονούν το εκάστοτε προπονητικό πρόγραμμα για την/τις ειδικότητα/ες στην/ις οποία/ες έχουν πιστοποιηθεί και να 

Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και τεχνικής-τακτικής κατάρτισης, να θέτει εφικτούς στόχους και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα-μεθόδους για να τους επιτύχει. Συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής δραστηριότητας-άθλησης του ανθρώπου, όπως ο Ιατρός/Αθλίατρος, ο Φυσιοθεραπευτής, ο Αθλητικός Ψυχολόγος, ο Διατροφολόγος, ο Γυμναστής κ.ά. συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο άτομο ή την ομάδα και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το κατάλληλο πρόγραμμα. 

Τομείς απασχόλησης 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων»μπορούν να εργαστούν στα εξής πεδία: 

 • Αθλητικοί Σύλλογοι (παιδικά, εφηβικά, ανδρικά και γυναικεία τμήματα) 
 • Ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες 
 • Επαγγελματικές αθλητικές ομάδες
 • Αθλητικοί φορείς
 • Δημοτικά ή κοινοτικά και ιδιωτικά Γυμναστήρια 
 • Δημοτικά ή κοινοτικά στάδια 
 • Αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 
 • Σχολεία 
 • Καλοκαιρινά camps 
 • Ιδιωτικά Εργομετρικά Κέντρα (Επίβλεψη & Εργομετρικός Έλεγχος ομάδων και ατόμων) 

Επαγγελματικά προσόντα 

Ο προπονητής θα πρέπει να είναι ειδικός στο άθλημα που διδάσκει. Ειδικότερα, θα πρέπει: 

 • Να έχει βαθιά γνώση τεχνικών και τακτικών του αθλήματος. 
 • Να γνωρίζει λειτουργίες της αύξησης και της ανάπτυξης των σωματικών και ψυχικών δυνατοτήτων, των μηχανισμών του σώματος, της κόπωσης και της ανάπαυσης καθώς και των μεθόδων μηχανικής ανάλυσης, του αθλήματος της ειδικότητάς του.
 • Να γνωρίζει αρχές εφαρμοσμένης ανατομίας, φυσιολογίας της άσκησης και της κινησιολογίας. Να έχει μεταδοτικότητα και να εφαρμόζει τις αρχές της κοινωνικής ψυχολογίας. Να έχει ήθος και αθλητικό πνεύμα ώστε να είναι υπόδειγμα για τους αθλητές του.
 • Να μπορεί να ασκήσει επιρροή, με την κατάλληλη ψυχολογική διαπαιδαγώγηση των αθλητών, με τη δική του ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο, στη δημιουργία καλών ανθρώπινων σχέσεων. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Ετήσιος προγραμματισμός
   • Εκπαιδευτικός προγραμματισμός (τεχνικές και κανονισμοί αθλήματος, ομαδική συνεργασία, αθλητική συμπεριφορά)
   • Αγωνιστικός προγραμματισμός (οργάνωση/επιλογή αθλητικών δραστηριοτήτων) 
  • Σχεδιασμός προπονητικών μονάδων 
   • Προθέρμανση (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής) 
   • Κυρίως προπόνηση (τεχνικές/τακτικές του αθλήματος, διατήρηση φυσικής κατάστασης) 
   • Αποθεραπεία (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής) 
  • Αγωνιστική εκπαίδευση
   • Κανονισμοί αθλήματος (κανονισμοί διαιτησίας, αθλητική συμπεριφορά)
   • Τακτικές αθλήματος (επίθεσης-άμυνας) 
   • Αγωνιστική προετοιμασία (βελτίωση φυσικής κατάστασης, ψυχολογική προετοιμασία, οργάνωση/ομαδικότητα)

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση και γραφή) 
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Αγγλική γλώσσα
 • Αρχές και κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας 
 • Βασικές αρχές δημοσίων σχέσεων
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, προπονητικών λογισμικών
 • διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • εξυπηρετεί αποτελεσματικά και υπεύθυνα τους αθλούμενους. 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία 
 • Πρωτοβουλία (κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων)
 • Κριτική ικανότητα 
 • Αξιολόγηση πληροφοριών
 • Προγραμματισμός/Οργανωτικότητα 
 • Υπολογιστική δεξιότητα
 • Αντοχή στην πίεση
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Μνήμη
 • Παρατηρητικότητα
 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών
 • Λεκτική ικανότητα
 • Αριθμητική ικανότητα
 • Τεχνική ικανότητα
 • Φαντασία 
 • Δημιουργικότητα 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του απόφοιτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • γνώση των τεχνικών του αθλήματος. 
 • γνώση των κανονισμών του αθλήματος. 
 • Γνώσεις μεθοδολογίας προπονητικής
 • Γνώσεις παιδαγωγικής 
 • Γνώσεις αθλητικής ψυχολογίας
 • Βασικές γνώσεις αθλιατρικής και φυσικοθεραπείας
 • Βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού 
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση προπονητικών προγραμμάτων
 • Οργάνωση αγώνων/αθλητικών γεγονότων 
 • Ανίχνευση ταλέντων 
 • μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις
 • συγκεντρώνει στατιστικά δεδομένα από άλλες ομάδες 
 • χειρίζεται χρονόμετρο 
 • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες των συνεργατών του
 • σχεδιάζει και ελέγχει τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων 
 • εφαρμόζει τις νέες εναλλακτικές μορφές εκγύμνασης
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την καλύτερη εικόνα του σωματείου που εργάζεται. 
 • Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικού ασκησιολογίου.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα «Προπονητής Αθλήματος» των ΙΕΚ (ν.2009/1992).

5. Κατατάξεις

Στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων», δικαιούνται να εγγραφούν στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι της ίδιας ειδικότητας για εξειδίκευση σε διαφορετικό άθλημα από αυτό για το οποίο έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση τους και έχουν αποκτήσει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι απαλλάσσονται από όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει, πλην του Αθλήματος Εξειδίκευσης. Απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλήματος» των ΙΕΚ(ν.2009/1992) οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε διαφορετικό άθλημα, δύνανται να κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλήματος» των ΙΕΚ(ν.2009/1992) οι οποίοι διέκοψαν την κατάρτιση τους δύνανται να κατατάσσονται στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ και στο εξάμηνο για το οποίο έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής, εφόσον προσφέρεται το άθλημα της εξειδίκευσης τους. Σε άλλη περίπτωση δύνανται να κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο προκειμένου να εξειδικευτούν σε διαφορετικό άθλημα, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς.

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης

6.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» με παρουσίαση των εβδομαδιαίων ωρών θεωρίας (Θ), εργαστηρίων (Ε) και συνόλου (Σ) αυτών ανά μάθημα και εξάμηνο είναι το κάτωθι:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr