Ειδικότητα ΙΕΚ: Επιμελητής Πτήσεων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Επιμελητής Πτήσεων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Επιμελητής Πτήσεων».

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα.

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Επιμελητής Πτήσεων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Επιμελητής Πτήσεων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Επιμελητής Πτήσεων» των ΙΕΚ αποσκοπεί στην άριστη κατάρτιση ατόμων, που δύνανται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.

O «Επιμελητής Πτήσεων» μελετά και σχεδιάζει την εκτέλεση μιάς πτήσης με βάση τους Νόμους και Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας κατά τον ασφαλέστερο, κανονικότερο και οικονομικότερο τρόπο.

O «Επιμελητής Πτήσεων» στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες Κρατικές και Εταιρικές που έχουν σχέση με Πτητική Εκμετάλλευση (ΜΕΤ. ΑΤC. KEE. Aερ/μούς κ.λ.π.) και με τα μέλη πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση. Φροντίζει για την ενημέρωση των πινάκων, βοηθημάτων, εγχειριδίων, και γενικά του υλικού που χρησιμοποιείται από τον Ε.Π. και τα πληρώματα για την μελέτη και εκτέλεση πτήσεων. Είναι εξοικειωμένος με τα εγχειρίδια δρομολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν. Γνωρίζει τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης του υλικού τόσο για τις κανονικές συνθήκες καθώς και για καταστάσεις ανάγκης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να μην έρχεται σε αντίθεση με τις Κρατικές υπηρεσίας εναερίου κυκλοφορίας, με τους Κυβερνήτες και τα πληρώματα καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα. Γνωρίζει πλήρως τους Αεροναυτικούς κώδικες σχετικώς με τα αεροδρόμια και την Μετεωρολογία και προσπαθεί πάντοτε οι πληροφορίες που δίνει με σήματα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όταν τα αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος έχει δικαιοδοσία να εισηγείται αναστολή εκτέλεσης πτήσης ή σκέλους αυτής αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την περιοχή την οποία ελέγχει. Βοηθά τον Κυβερνήτη στην προετοιμασία της πτήσης, παρέχοντας σε αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. Συμπληρώνει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης. Κατά την διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή συμπλήρωσή της. Βάση της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης (Προεδρικό Διάταγμα 36/1997 – ΦΕΚ 36/Α/14-3-1997).

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλα τα Αεροδρόμια της χώρας και του εξωτερικού, σε αεροπορικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης καθώς και σε εταιρείες handling.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας: 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Επιμελητής Πτήσεων» πρέπει να αποκτήσει από την κατάρτισή του τέτοιες δεξιότητες και ικανότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να: 

 • Σχεδιάζει μία πτήση, εντός του πλαισίου νομικών και κανονιστικών διατάξεων
 • Εφαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις του στην μετεωρολογία στην λειτουργία ενός αεροδρομίου για την προετοιμασία, διεξαγωγή και παρακολούθηση μίας πτήσης
 • Σχεδιάζει την κατάλληλη πτήση για τις ικανότητες και επιδόσεις εκάστου αεροσκάφους
 • Γνωρίζει και ενημερώνει για την εξέλιξη της καιρικής κατάστασης των αεροδρομίων.
 • Προγραμματίζει, καταθέτει και σχεδιάζει το ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχέδιο πτήσης
 • Επιβλέπει και διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία των αεροσκαφών του χώρου εμβέλειάς του
 • Διασφαλίζει την ασφάλεια πραγματοποίησης μίας πτήσης
 • Κατανοεί την αμφίδρομη επικοινωνία και φρασεολογία μεταξύ των υπευθύνων του αεροσκάφους και του πύργου ελέγχου (μεταφορά από επαγγελματικές γνώσεις) 
 • Γνωρίζει τις διαδικασίες, οδηγίες, διεθνείς και εθνικούς κανόνες και νόμους που διέπουν την λειτουργία ενός αεροδρομίου
 • Γνωρίζει τα εγχειρίδια και βοηθήματα δρομολογίων και επίγειων ραδιοβοηθημάτων των αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων 
 • Δύναται να αναγνώσει και ερμηνεύσει Μετεωρολογικούς Αεροναυτικούς χάρτες και Κωδικοποιημένα Μετεωρολογικά μηνύματα (TAF, METAR, WARNINGS, SIGMET, AIRMET, SPECI), 
 • Αξιολογεί και δύναται να μελετήσει την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδρομίων αναχώρησης, διαδρομής, προορισμού και εναλλακτικών αυτών. 
 • Μελετά και αξιολογεί την κατάσταση διαδρόμων προσγειώσεων και απογειώσεων αεροπλάνων, ως προς την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους καθώς και τον επηρεασμό από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
 • Γνωρίζει και μπορεί να μελετά τους χάρτες διαδρομής για τα πτητικά ύψη, τις διευθύνσεις καθώς και τις απαγορευμένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων 
 • Εκπονεί σχέδιο πτήσεως, λήψεως άδειας εναερίου κυκλοφορίας, περιορισμούς αυτής και τα ΝΟΤΑΜ
 • Έχει την ικανότητα μελέτης και υπολογισμού της απαιτούμενης ποσότητας καυσίμων των πτήσεων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κάτοχοι τίτλου της ειδικότητας ¨Επιμελητής Πτήσεων΄΄ θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν: 

1. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες πριν την πτήση: 

 • Έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας προκειμένου κα κατατοπισθεί πλήρως για τις επικρατούσες συνθήκες εκμετάλλευσης (ΜΕΤ., συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου εκμετάλλευσης). 
 • Ενημερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λεπτομερώς για την υπάρχουσα κατάσταση των καιρικών φαινομένων καθώς και για τις μελλοντικές προβλέψεις της περιοχής ελέγχου του 
 • Ενημερώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας για τυχόν έκτακτους περιορισμούς στην κυκλοφορία, για την κατάσταση των Αεροδρομίων, ναυτιλιακών βοηθημάτων, Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.
 • Μελετά κάθε πτήση αν δύναται να εκτελεσθεί ως έχει προγραμματισθεί ή αν επιβάλλονται αλλαγές σε χρόνους, διαδρομή, ποσότητα καυσίμων. 
 • Σε συμφωνία με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους φροντίζει για την προετοιμασία των σχεδίων πτήσης, ποσότητες καυσίμων και ωφέλιμου φορτίου
 • Συντάσσει και υποβάλλει στις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο πτήσεως (ΑΤC FLIGHT PLAN)
 • Συμπληρωματική ενημέρωση του πληρώματος για κάθε λεπτομέρεια της πτήσης και των απαιτήσεων του σχεδίου εκμετάλλευσης.

2. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες κατά την διάρκεια της πτήσης:

 • Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικά την πτήση διατηρώντας ανοιχτή επαφή με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους
 • Παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αξιολογώντας μεταβιβάζει στους κυβερνήτες των εν πτήσει αεροσκαφών συμπληρωματικές πληροφορίες.
 • Υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αεροπλάνο στην πτήση συγκριτικώς με άλλα αεροσκάφη και καιρικά φαινόμενα και προτείνει λύσεις σε περίπτωση κινδύνου.

3. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες μετά την πτήση:

 • Ενημερώνεται από τον κυβερνήτη ή τα πληρώματα γιά τις ειδικές συνθήκες, που συνάντησαν κατά την διάρκεια της πτήσης.
 • Μελετά τυχόν παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενημερώνεται σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά του (τομέα του).
 • Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή τους. 
 • Συμπληρώνει τον φάκελο με επιπλέον πληροφορίες επί θεμάτων που υπέπεσαν στην αντιληψή του.
 • Περαίνοντας την υπηρεσία του, συμπληρώνει την αναφορά του, η οποία πρέπει να είναι περιληπτική και γιά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γνώσεις

 • Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή)
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Δεξιότητες

 • Χειρισμού Η/Υ
 • Αποκωδικοποίηση μηνυμάτων 
 • Χρήση ασυρμάτου
 • Διαχείριση χρόνου
 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών
 • Ανάγνωση και γραφή αεροναυτικής αγγλικής ορολογίας

Ικανότητες 

 • Αντίληψη
 • Καλή μνήμη
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Επαγγελματισμός
 • Κριτική ικανότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Εχεμύθεια

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που κρίνονται απαραίτητες και αναμένεται να αποκτηθούν από τον απόφοιτο της ειδικότητας, είναι:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές του Αεροπορικού Δικαίου, Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα που διέπουν τις αερομεταφορές, Κανονισμοί και Διατάξεις της Πολιτικής Αεροπορίας
 • Αναγνωρίζει την Αγγλική ειδική ορολογία, προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα των αεροπορικών μεταφορών 
 • Αποκτά γενικές γνώσεις περί την σχεδίαση, και την κατασκευή ενός αεροσκάφους, τα όργανα λειτουργίας του, βασικά συστήματα και μηχανισμούς ασφαλείας αυτού. 
 • Περιγράφει τις βασικές αρχές της Μετεωρολογίας, κλίμακες θερμοκρασίας, καιρικά φαινόμενα, αέριες μάζες – μέτωπα, βαρομετρικά, μετεωρολογικοί χάρτες και μετεωρολογικοί σταθμοί, καιρικά φαινόμενα (ακραία και μη ), Αεροπορική μετεωρολογία, τον τρόπο διακίνησης των μετεωρολογικών μηνυμάτων και την ταξινόμηση των νεφών 
 • Αναγνωρίζει και περιγράφει τα είδη των Ραδιοβοηθημάτων, τις αρχές λειτουργίας των ραντάρ, την λειτουργία τους, την διαδικασία RNAV, λειτουργία GPS, σύστημα LORAΝ C.
 • Παρουσιάζει και εξοικειώνεται με τις βασικές Αρχές Αεροναυτιλίας: Την διεύθυνση και θέση αεροσκάφους, παράλληλους και μεσημβρινούς χάρτες, πυξίδες και σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας
 • Παρουσιάζει τα βήματα στη Σχεδίαση μιάς πτήσης (FLT PLANNING)
 • Αναφέρει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, ήτοι: τον ελεγχόμενο εναέριο χώρο, τους κανόνες και το σχέδιο πτήσης και τις Διαδικασίες Ελέγχου (Ε.Ε.Κ.).
 • Αναγνωρίζει τα μέσα Τηλεπικοινωνιών καθώς και πληροφορικής και τη χρήση τους.
 • Παρουσιάζει/ απαριθμεί τα χαρακτηριστικά των αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών ήτοι: κύριες κατηγορίες αυτών, προϋποθέσεις κατασκευής τους, συστήματα ισχύος, βάρη, εξοπλισμός λειτουργίας, επιδόσεις και μηχανισμοί ασφαλείας. 
 • Κατανοεί και επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην διεθνή αγγλική ορολογία με τους εμπλεκόμενους φορείς στην προετοιμασία, εκτέλεση και ολοκλήρωση μιάς πτήσης.
 • Ερμηνεύει και επεξηγεί τους αεροναυτικούς μετεωρολογικούς χάρτες, καθώς και τα μετεωρολογικά μηνύματα.
 • Υπολογίζει τα καιρικά όρια του αεροδρομίου αναχώρησης καθώς και του αεροδρομίου προορισμού 
 • Εφαρμόζει την νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις στις αερομεταφορές κατά την άσκηση των καθηκόντων του
 • Αναγνωρίζει την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις ευκολίες που χρησιμοποιούνται για την παροχή βοήθειας σε αεροσκάφος ευρισκόμενο σε κίνδυνο. 
 • Προσδιορίζει τον κατάλληλο τρόπο χρήσης και εναλλαγής ραδιοβοηθημάτων, αξιοποιώντας με τη χρήση τους, τους ραδιοναυτιλιακούς χάρτες για την διασφάλιση ασφαλών παραμέτρων κατά την διάρκεια της πτήσης. 
 • Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Πολιτική Αεροπορία.
 • Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση των πτήσεων εντός του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της Πολιτικής Αεροπορίας. 
 • Σχεδιάζει αυτόνομα πτήσεις κατά τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο και δύναται να επιβλέπει αυτή, χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς της αεροναυτιλίας

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα ΙΕΚ «Επιμελητής Πτήσεων» είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ «Επιμελητής Πτήσεων» (βάσει ν.2009/1992).

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr