Ειδικότητα ΙΕΚ: Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων». 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει Ομάδα Προσανατολισμού «Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».
 4. ΥΑ 4260/2014 (ΦΕΚ Β’ 1154/6-5-2014) «Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τομείς απασχόλησης 

 • Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM). 
 • Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων.)

Επαγγελματικά προσόντα

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα η σύγχρονα, διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα και εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

 1. Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
 2. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.
 3. Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης
 4. Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 5. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης
 6. Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά
 7. Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 
 8. Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.
 9. Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής. 
 10. Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
 11. Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προστατεύει τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα και εν γένει την περιουσία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, από πράξεις και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους. 

Επίσης, ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων επιτηρεί τους χώρους τις ώρες που είναι ανοικτοί για το κοινό. Με ευγένεια και διακριτικότητα μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων επίσκεψης, την ασφαλή περιήγηση και παραμονή των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Η φύλαξη στους χώρους των εκθέσεων έχει επίσης ως στόχο τη διατήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και την πρόληψη για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο φύλακας ελέγχει τη ροή των επισκεπτών στις αίθουσες του μουσείου, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολικός αριθμός επισκεπτών και δημιουργηθούν προβλήματα αφενός στην κυκλοφορία των ίδιων των επισκεπτών και αφετέρου στην περιουσία των ίδιων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης, ο φύλακας μεριμνά για τις συνθήκες κλιματισμού και φωτισμού οι οποίες πρέπει να επικρατούν στους εκθεσιακούς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί. 

Επιπλέον, έργο του είναι η υποδοχή-καλωσόρισμα, ο έλεγχος αποσκευών, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο ταμείο, βεστιάριο, πωλητήριο, στους εκθεσιακούς και τους αρχαιολογικούς χώρους και στο περιβάλλοντα χώρο του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης η παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων και πληροφοριών για θέματα λειτουργίας των χώρων όπως και η παροχή διευκρινιστικών παρατηρήσεων για τον προσανατολισμό των επισκεπτών στο χώρο . 

Ως προς την άσκηση του φυλακτικού του έργου ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχιφύλακα ή/και του υπεύθυνου αρχαιολόγου, του επιμελητή ή άλλου επιστημονικού υπεύθυνου. 

Ο φύλακας μπορεί να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ενδέχεται να είναι φυλάκιο, ή απλώς ένας σταθερός χώρος εποπτείας και να παρατηρεί τον γύρω χώρο. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένος να κάνει περιπολίες και να περιηγείται του εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου. 

Επίσης, συμμετέχει σε προληπτικούς ελέγχους αλλά και στον τακτικό έλεγχο των αποθηκευτικών χώρων για το αν ισχύουν οι σωστές συνθήκες προληπτικής συντήρησης, συνήθως μαζί με τον υπεύθυνο συλλογών, τον υπεύθυνο αποθήκης και το συντηρητή και στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, αερισμού σε όλους τους χώρους, καθώς και για το εάν παρατηρούνται τρωκτικά, έντομα, μικροοργανισμοί και αλλοιώσεις των αντικειμένων. 

Επιβλέπει τη διαδικασία συσκευασίας και μεταφοράς αντικειμένων που πρόκειται να εξέλθουν του μουσείου καθώς και τη διαδικασία εισόδου αντικειμένων στο μουσείο και της αποσυσκευασίας τους. 

Επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου εντός του μουσείου, π.χ. από τον εκθεσιακό χώρο στην αποθήκη ή στο εργαστήριο συντήρησης ή στο χώρο μελέτης.

Επιβλέπει τη διαδικασία ανοίγματος και κλειδώματος των προθηκών από τον επιμελητή ή το συντηρητή του μουσείου για να αποσυρθεί ή να προστεθεί κάποιο αντικείμενο.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1 Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γνώσεις

Για να γνωρίζει τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει: 

 • Να γνωρίζει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την τέχνη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. (Αρχιτεκτονική, γλυπτική ζωγραφική).
 • Να γνωρίζει στοιχεία της χριστιανικής τέχνης.
 • Να γνωρίζει στοιχεία της τέχνης στη Δύση.
 • Να γνωρίζει στοιχεία της νεοελληνικής τέχνης, λαογραφίας και λαϊκής τέχνης. 
 • Να γνωρίζει την έννοια του υλικού πολιτισμού, την ιστορία και τις πηγές της ως έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητος και της ιστορικής συνείδησης.

Για να γνωρίζει να εκτιμά και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον πρέπει:

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες «περιβάλλον» και «οικολογία»
 • Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων της Ελλάδος και των βιοτόπων της.
 • Να γνωρίζει τις αιτίες, την πρόληψη και καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Για να γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης πρέπει:

 • Να γνωρίζει την ιστορία τον ορισμό τα είδη και την εξέλιξη των μουσείων. 
 • Να γνωρίζει την χρήση των αντικειμένων, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τον σκοπό των εκθέσεων των έργων.
 • Να γνωρίζει πρακτικά θέματα σχετικά με την λειτουργία, την οργάνωση τον ρόλο και άλλες ιδιαιτερότητες του μουσείου στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Για να μπορεί να εφαρμόσει μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας πρέπει:

 • Να γνωρίζει την χρήση Η\Υ.
 • Να γνωρίζει την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων φύλαξης, ανίχνευσης κίνησης, μαγνητικές επαφές, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) πύλες προσπέλασης κ.λ.π
 • Να γνωρίζει να αντιμετωπίζει αναίτιους συναγερμούς ( false alarm ) και να συντηρεί η να επισκευάζει τα συστήματα Για να μπορεί να αντιμετωπίσει ασφαλείς τρόπους χειρισμού και μεταφοράς έργων τέχνης καθώς και να

μπορεί να αναγνωρίζει φθορές και να τις καταγράφει πρέπει:

 • Να γνωρίζει να χειρίζεται το αρχαιολογικό, το λαογραφικό και ιστορικό υλικό καθώς και τα έργα τέχνης
 • Να γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους συσκευασίας έργων τέχνης και όλα τα προτεινόμενα υλικά μεταφοράς 
 • Να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τις μορφές φθοράς από φυσικούς παράγοντες ( θερμοκρασία, υγρασία, έντομα, φως), από μηχανικούς παράγοντες ( θραύση, απολέπιση κ.α.) και από ατμοσφαιρικούς παράγοντες ( υγρασία, θερμοκρασία πίεση). 

Για να μπορεί να αντιμετωπίσει και να προλάβει έκτακτα περιστατικά πρέπει:

 • Να γνωρίζει ότι χρειάζεται διαφορετική προετοιμασία για τις διαφορετικές μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Να γνωρίζει τον σχεδιασμό, τις τεχνικές και την αντίδραση σε περίπτωση σεισμού, φωτιάς πλημμύρας. 
 • Να γνωρίζει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους σε περίπτωση ένοπλης συμπλοκής (πόλεμος βομβαρδισμός, κλοπή, βανδαλισμός, τρομοκρατία).

Για να είναι ενήμερος σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία πρέπει:

 • Να γνωρίζει πως πρέπει να ενεργεί σε περίπτωση ευρέσεως αρχαίων. 
 • Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις δήλωσης αρχαιοτήτων, τις συνέπειες λαθρανασκαφής, κλοπής, παράνομου εμπορίου κλεπταποδοχής κλπ.
 • Να μπορεί να διακρίνει τα έργα βάσει της χρονολόγησής τους σε αρχαία μεσαιωνικά και μεταγενέστερα και να γνωρίζει τις νομοθετικές διατάξεις που τα αφορούν.

Να γνωρίζει να επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων στους οποίους θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους . 

 • Να μπορεί να δείχνει σεβασμό και να προσφέρει βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες, σε ηλικιωμένους, σε ομάδες διαφορετικών εθνοτήτων.

Να βρίσκεται σε ψυχολογική ετοιμότητα και να μπορεί να αντιδράει και να κινητοποιείται σε περίπτωση αρνητικών αντιδράσεων.

Για να κατέχει τους κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής πρέπει: 

 • Να γνωρίζει να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά όπως τραυματισμούς, κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις.
 • Να γνωρίζει τρόπους επίδεσης και απολύμανσης τραυμάτων και να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα αναπνευστικά και κυκλοφοριακού συστήματος. 

Για να μπορεί να ανταποκρίνεται στους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και στους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας πρέπει:

 • Να γνωρίζει τους εθνικούς και διεθνείς κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας.( ICOM)
 • Να γνωρίζει τις ποινικές διατάξεις σχετικές με την κλοπή, την φθορά, και την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου. 
 • Να γνωρίζει τις διαδικασίες, τα μέσα, τις αρχές και την τεχνική της επικοινωνίας στα πλαίσια του κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος. 

Για να μπορεί να επικοινωνεί με άρτιο τρόπο στην δουλειά του, πρέπει να κατέχει καλά τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και να γνωρίζει την ορολογία σχετικά με την ιστορία της τέχνης, την μουσειολογία, την συντήρηση έργων τέχνης, τα συστήματα φύλαξης και τις πρώτες βοήθειες.

Δεξιότητες

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Δυναμισμός, αποφασιστικότητα
 • Ευκινησία, ετοιμότητα, εγρήγορση
 • Αίσθημα ευθύνης, ευσυνειδησία
 • Γρήγορα αντανακλαστικά, παρατηρητικότητα
 • Ευγένεια, διακριτικότητα, διπλωματία και υπομονή
 • Ψυχραιμία και τόλμη
 • Σωστή αντίληψη του χώρου
 • Ταχεία αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Ικανότητες

 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ικανότητα έμπνευσης εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα προσανατολισμού
 • Ικανότητα διάκρισης κινδύνων, γρήγορης ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων και επιλογής τρόπων
 • αντιμετώπισης
 • Ικανότητα επιβολής
 • Ικανότητα συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης 

3.2 Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής) που θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν στοιχειωδώς με τους ξένους επισκέπτες των χώρων, όπου θα εργάζονται.
 • Τα συστήματα ασφαλείας, των οποίων οι δυνατότητες βελτιώνονται συνεχώς και δεν αρκεί η εφάπαξ εξοικείωση τους με αυτά. Είναι αναγκαίο οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση με το θέμα αυτό να ανανεώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται, ακόμη και μετά το πέρας της κατάρτισής τους. 
 • Βασικές γνώσεις για την επιστήμη της ιστορίας και τους σημαντικούς σταθμούς και εκφραστές της ιστορίας της τέχνης, ώστε να εκτιμούν ανάλογα τους αρχαιολογικούς χώρους ή τα αντικείμενα τέχνης τα οποία θα κληθούν να προστατεύσουν. 
 • Βασικές γνώσεις μουσειολογίας που θα τους επιτρέψουν να γνωρίζουν τους τρόπους λειτουργίας ενός μουσείου ή ενός πολιτιστικού οργανισμού γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια και προστασία πολιτιστικών αγαθών, το οποίο αποτελεί και το κύριο αντικείμενο απασχόλησής τους.
 • Τεχνικές επικοινωνίας τόσο με τους επισκέπτες των χώρων εργασίας τους όσο και με τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους τους. Ακόμη, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τον τρόπο σύνταξης μιας αναφοράς ή ενός επίσημου εγγράφου.
 • Στοιχεία επιχειρηματικότητας (η έννοια της επιχείρησης, θεσμικό πλαίσιο, κ.λ.π.). Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα θεσμικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα του κλάδου τους. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από το νόμο αλλά και τους τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται.
 • Γνώσεις προληπτικής συντήρησης για τις σωστές περιβαλλοντικές παραμέτρους και σωστές πρακτικές της έκθεσης, της αποθήκευσης, της συσκευασίας και αποσυσκευασίας, της μεταφοράς και γενικά διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών.
 • Υγιεινή και πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
 • Ενημέρωση για τις τυχόν αλλαγές των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στους νόμους για την προστασία των αρχαιοτήτων. 
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής αγωγής. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/92).

5. Κατατάξεις

Δεν είναι δυνατή η κατάταξη αποφοίτων των Τ.Ε.Ε, των Ε.Π.Α.Λ., των Ε.Π.Α.Σ, ή των Τ.Ε.Λ. σε κάποιο από τα εξάμηνα της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr