Ειδικότητα ΙΕΚ: Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα: Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Aυτοκινήτων και Mοτοσικλετών δύναται να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εργασία και να ενεργεί υπεύθυνα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι ο επαγγελματίας που εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών ομάδων και ΑμεΑ, σε οχήματα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει τακτικούς οδηγούς οχημάτων όλων των κατηγοριών με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις μεταφορές προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την αρμοδιότητα να μεταδώσει γνώσεις στους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, ως χρήστες των οδών με βασικό στόχο την ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. 

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» μπορεί να εργαστεί: 

 • Ως εκπαιδευτής σε Σχολές Οδηγών 
 • Ως εκπαιδευτής Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Σε πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 • Ως επαγγελματίας οδηγός, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας τη δική σου Σχολή Οδηγών

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας σύμφωνα με το σχετικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ στο οποίο αντιστοιχεί η ειδικότητα συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Ενημέρωση, οργάνωση των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών ή άλλων παροχών υπηρεσιών και σχεδιασμός της εκπαίδευσης υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας.
  • Υποδέχεται και εξυπηρετεί ενδιαφερόμενους για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
  • Οργανώνει τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του κάθε ενδιαφερομένου.
  • Σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα ανάλογα με την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, την προέλευσή τους, το επίπεδο γνώσεων τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑμεΑ, ΣΕΣΟ).
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης και συμμετοχή στην εξέτασή τους.
  • Υλοποιεί μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, το επίπεδο γνώσεων τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑμεΑ, ΣΕΣΟ κλπ).
  • Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις ενέργειες εκπαίδευσης.
  • Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών διπλωμάτων, των υποψηφίων οδηγών ΑμεΑ, των επανεξεταζόμενων οδηγών όλων των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την αρχική και περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) και των υποψηφίων εκπαιδευτών για όλες τις κατηγορίες.
 • Διάγνωση προσωπικών ιδιαιτεροτήτων, εντοπισμός και αξιοποίηση κοινωνικών παραγόντων, εμψύχωση, συμβουλευτική και υποστήριξη των εκπαιδευομένων.
  • Διαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων. 
  • Εντοπίζει και αξιοποιεί τις ποικίλες κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους για την βέλτιστη απόδοσή των εκπαιδευομένων αναφορικά με την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια (υποστήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 
  • Εμψυχώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους (υποψηφίους και κατόχους άδειας οδήγησης) και άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών. 
  • Συνεργάζεται με τους φορείς οδικής ασφάλειας (για την διαμόρφωση πολιτικών κυκλοφοριακής αγωγής) και με φορείς καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κατηγοριών οδηγών. 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Γνωρίζει την ισχύουσα Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είναι σε θέση να την διδάξει συστηματικά στους υποψηφίους οδηγούς. 
 • Διδάσκει την λειτουργία των βασικών αρχών λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου. 
 • Διδάσκει τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας κατά περίπτωση. 
 • Εφαρμόζει και διδάσκει συστηματικά τον τρόπο ορθής οδήγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επισημαίνει τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού ενώ παράλληλα διδάσκει τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού.
 • Επιλέγει και χρησιμοποιεί το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο διδασκαλίας και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων. 
 • Συντάσσει τα ενδεδειγμένα σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και τεστ αξιολόγησης για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων και αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών.
 • Διδάσκει τα μέσα και τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος και των απαραιτήτων ενεργειών για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά την χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου. 
 • Περιγράφει - επιδεικνύει τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα κατά περίπτωση. 
 • Διδάσκει τα συστήματα και τις μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κατά την χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
 • Διδάσκει τα μέτρα προστασίας του οδηγού και γενικότερα την ασφάλειά του που εξαρτάται από παθήσεις.
 • Οργανώνει την λειτουργία και ασκεί την διοίκηση και της Σχολής Οδηγών.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες συνοψίζονται σε γνώσεις σχετικά με:

 • Βασικές έννοιες Μαθηματικών και Φυσικής.
 • Χρήση υπολογιστών.
 • Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Μηχανολογία Οχημάτων.
 • Ικανότητα χειρισμού εργαλείων-συσκευών για διεκπεραίωση τυπικών εργασιών συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου.
 • Τεχνική Οδήγησης για τις κατηγορίες Α', Β' Β+Ε, Γ, Γ+Ε, και Δ+Ε καθώς και τις υποκατηγορίες Α1 και Β1. 
 • Κοινωνική συμπεριφορά- αγωγής οδηγών. 
 • Χρήση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, επιλογής και σύνταξης ενδεδειγμένων φύλλων διδασκαλίας όπως επίσης και τεστ αξιολόγησης για τις σχετικές διδασκαλίες.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας κατά την χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου. 
 • Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση οδικών ατυχημάτων.
 • Συστήματα και Μέθοδοι Ενεργητικής και Παθητικής ασφάλειας αυτοκινήτων. 
 • Παθήσεις που είναι απαγορευτικές για την οδήγηση του αυτοκινήτου. 
 • Οργάνωση, διοίκηση και απαραίτητος εξοπλισμός Σχολής Οδηγών.
 • Μηχανολογικό σχέδιο με έμφαση στην δυνατότητα ανάγνωσης σχεδίων σε όψεις -τομές μεμονωμένων κομματιών και συναρμολογημένων συνόλων από θέματα αυτοκινήτων 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

Βασικές Επαγγελματικές γνώσεις

 • Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή χρήση του οχήματος. 
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών και συνδιαλλαγής με το κοινό.. 
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων του αυτοκινήτου. 
 • Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 • Γνώσεις αρμόδιων οργανισμών και φορέων που συνδέονται με κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης και οδικής ασφάλειας. 
 • Γνώσεις αρχών, μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου των εκπαιδευομένων.
 • Γνώσεις αρχών, μεθόδων και τεχνικών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
 • Γνώσεις βασικών αρχών δημόσιων και διεθνών σχέσεων.
 • Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
 • Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, παιδαγωγικής, υποστήριξης και συμβουλευτικής. 
 • Γνώσεις ειδικών θεμάτων (ΑμεΑ, δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδρομο, διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, κινητικού συντονισμού, κ.α.). 
 • Γνώσεις ειδικών θεμάτων ΑΜΕΑ (Γνώση ιατρικών διαδικασιών, γνώση απαιτούμενων διασκευών για την ασφαλή οδήγηση, γνώση λειτουργίας ειδικών εξαρτημάτων χειρισμού του οχήματος). 
 • Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των διπλωμάτων. 
 • Γνώσεις θεωρητικών αρχών και πρακτικών αξιολόγησης των μεθόδων εκπαίδευσης.
 • Γνώσεις μεθόδων διαχείρισης εκπαιδευτικών αναγκών (σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες). 
 • Γνώσεις μεθόδων διερεύνησης εκπαιδευτικών και άλλων προσωπικών αναγκών.
 • Γνώσεις μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης εκπαιδευτών (οδήγησης). 
 • Γνώσεις μεθόδων υποκίνησης στην χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οδηγικών εμπειριών σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, βουνό). 
 • Γνώσεις παραμέτρων ασφαλούς χρήσης των οχημάτων μεταφοράς προσώπων και υλικών και ειδικές προϋποθέσεις αυτών. 
 • Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. 
 • Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των λοιπών συντελεστών της εκπαίδευσης. 
 • Γνώσεις συστημάτων παρακολούθησης εκπαιδευτικών ενεργειών. 
 • Γνώσεις τεχνικών πραγματοποίησης ατομικής συνέντευξης.
 • Γνώσεις τεχνικών πραγματοποίησης ομαδικής συνέντευξης. 
 • Γνώσεις των βασικών τεχνικών συστημάτων των οχημάτων μεταφοράς προσώπων και υλικών (σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος, χρήση ειδικών φρένων -retarder).
 • Γνώση αρχών, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Γνώση διεθνών οργανισμών και φορέων που συνδέονται με την οδική ασφάλεια και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Γνώση εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 
 • Γνώση οικολογικής – οικονομικής οδήγησης (καμπύλες ισχύος – ροπής, ειδική κατανάλωση καυσίμου). 
 • Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 
 • Γνώση σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών έργων.
 • Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δημόσια κυκλοφορία.
 • Κοστολόγηση / Τιμολόγηση υπηρεσιών.
 • Μέτρα προστασίας οδηγού.
 • Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.
 • Οργάνωση και τήρηση αρχείων. 
 • Τεχνικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο. 
 • Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας.
 • Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της οδήγησης.

Ειδικές Επαγγελματικές γνώσεις

 • Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής ψυχολογίας με σκοπό την αναγνώριση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών. 
 • Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων πρακτικής άσκησης υποψηφίων οδηγών.
 • Γνώσεις ενεργητικών συμμετοχικών μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 • Γνώσεις εξειδικευμένης νομοθεσίας για ΑμεΑ. 
 • Γνώσεις εξειδικευμένων μοντέλων και προγραμμάτων αξιολόγησης. 
 • Γνώσεις εφαρμογών πληροφορικής (εκπαίδευση σε προσομοιωτή). 
 • Γνώσεις σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 
 • Γνώση αυτοκινητιστικής νομοθεσίας. 
 • Γνώση διδακτικής μεθοδολογίας και σύγχρονων μοντέλων οδήγησης (GDT MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000)
 • Γνώση δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (πρώτες βοήθειες, συμπλήρωση δελτίου ατυχήματος κ.α.) 
 • Γνώση εξειδικευμένων διαδικασιών εξουσιοδότησης / ανάθεσης έργου. 
 • Γνώση εργονομίας και προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο. 
 • Γνώση ισχυόντων κανόνων ασφαλείας για τα οχήματα και τους επιβάτες. 
 • Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορών και των κανόνων που τους καλύπτουν.
 • Γνώση ορισμού ροπής ισχύος και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου και στροφών σε σχέση με το φορτίο του οχήματος.
 • Γνώση σωστής φόρτωσης οχήματος σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τη σωστή χρήση του οχήματος. 
 • Γνώση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους διάφορους τύπους μεταφοράς. 
 • Γνώση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 
 • Γνώση των ειδικών κανονισμών που εφαρμόζονται στις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές. 
 • Γνώση των τεχνικών μερών και των φυσικών χαρακτηριστικών των συστημάτων πέδησης.
 • Γνώση των τύπων των εγγραφών που αφορούν στη μεταφορά εμπορευμάτων. 
 • Νομοθεσία για λοιπές εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
 • Νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων.
 • Τήρηση εξειδικευμένων φακέλων και αρχείων.

Δεξιότητες 

 • Ανάγνωση 
 • Γραφή
 • Δυνατότητα χρήσης ειδικού εξοπλισμού 
 • Διαπραγμάτευση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (Ακρόαση – Ομιλία)
 • Κοινωνικές δεξιότητες 
 • Οργάνωση του χρόνου 
 • Οργανωτικές δεξιότητες 
 • Παρατηρητικότητα

Ικανότητες

 • Αισθητηριακή ικανότητα
 • Αριθμητική ικανότητα
 • Δημιουργική ικανότητα
 • Λεκτική ικανότητα 
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
 • Τεχνική ικανότητα
 • Χωροαντιληπτική ικανότητα
 • Ψυχοκινητική ικανότητα

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα των ΙΕΚ «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/1992) 

5. Κατατάξεις 

Δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατάταξη αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ειδικότητας ΙΕΚ στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr