Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ:  1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών »

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

«Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:

 • στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
 • στην προστασία ιδιωτών
 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
 • σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
 • σε δημόσιους οργανισμούς
 • σε Χρηματαποστολές ,ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών

Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας :

 • σταθερών φυλάξεων.
 • εποχούμενης φύλαξης.
 • χρηματαποστολών.
 • χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητα «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ, συνίστανται στα ακόλουθα: 

Βασικές αρχές αυτοάμυνας

 • Ανάπτυξη ελέγχου, μέσω άσκησης
 • Ενδείξεις κινδύνου
 • Τύποι υπόπτων που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης
 • Άμυνα με χέρια και πόδια

Βασικές αρχές αυτοπροστασίας

 • Αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων 
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι 
 • Το stress και οι πιθανές επιπτώσεις του στη ζωή του Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • Επίπεδα ετοιμότητας
 • Διανοητική προετοιμασία
 • Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου – Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • Περιπολία – Έλεγχος υπόπτων
 • Συνέπειες αιφνιδιασμών σε μια ένοπλη αντιπαράθεση

Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών

 • Χαρακτηριστικές ιδιότητες εκρηκτικών υλών
 • Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί – εξουδετέρωση
 • Τηλεφωνικές απειλές για ύπαρξη βόμβας
 • Διεξαγωγή έρευνας σε δημόσιους στόχους – προληπτικές ενέργειες
 • Μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις ύποπτων αυτοκινήτων, δεμάτων εκρήξεων Α.Ε.Μ.
 • Ενέργειες σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτικής ύλης

Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων

 • Τεχνική προστασία προσώπων
 • Λόγοι – κίνητρα επίδοξων δολοφόνων
 • Παρατηρήσεις και οδηγίες για ειδικά μέτρα ασφάλειας προσώπων
 • Οδηγίες για την τακτική οδήγηση οχημάτων προσώπων
 • Σχηματισμοί συνοδευτικής ασφάλειας
 • Φρούρηση εγκαταστάσεων Τραπεζών – Πολυκαταστημάτων

Χρηματαποστολές

 • Οργάνωση τακτικών χρηματαποστολών 
 • Οδική συμπεριφορά και αντιδράσεις οδηγών σε επιθέσεις
 • Τεχνικές παγίδων απειλής
 • Συνοδευτικά οχήματα 
 • Αξιολόγηση και περιοχές ευθύνης πεζών χρηματαποστολών Ευπαθή σημεία ενός δρομολογίου χρηματαποστολής 

Πρώτες βοήθειες

 • Αρχές και προϋποθέσεις εφαρμογής πρώτων βοηθειών
 • Καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση
 • Αιμορραγίες
 • Τραύματα 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.

Ειδικότερα: 

 • Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, 
 • Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
 • Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
 • Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες:

 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την επικοινωνία με επισκέπτες της επιχείρησης 
 • γνωρίζει κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής
 • εξασφαλίζει ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • ελέγχει την πυροπροστασία στο χώρο εργασίας 
 • προλαμβάνει και αντιμετωπίζει ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • ελέγχει τις αρχές προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • προλαμβάνει μέσω της ερμηνείας και αντίληψης της εγκληματικής συμπεριφοράς

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι: 

Δεξιότητες

 • Κριτική ικανότητα.
 • Οργανωτικότητα. 
 • Επικοινωνία. 
 • Κοινωνική αντίληψη. 
 • Διαχείριση χρόνου. 
 • Ομαδική εργασία.
 • Ενεργός ακρόαση. 
 • Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 

Ικανότητες

 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών.
 • Φαντασία.
 • Δημιουργικότητα.
 • Καλή μνήμη.
 • Ευελιξία κατηγοριοποίησης.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

Στοιχεία συνταγματικού δικαίου

 • Συνταγματικό δίκαιο, αντικείμενο – πηγές
 • Πολίτευμα: έννοια, διακρίσεις και θεμελιώδεις αρχές
 • Πολιτεία και Κράτος: οργάνωση της Πολιτείας
 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και η προστασία του

Στοιχεία εργατικού δικαίου

 • Έννοια και αντικείμενο εργατικού δικαίου
 • Πηγές και βασικές έννοιες εργατικού δικαίου
 • Σύμβαση εργασίας και σχέση εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και μισθωτού
 • Δικαιώματα εργαζομένων
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Επαγγελματικά δικαιώματα του στελέχους υπηρεσιών ασφαλείας

Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος

 • Αρχές λειτουργίας περιβάλλοντος
 • Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον
 • Γενικά μόλυνση – ρύπανση
 • Αντιμετώπιση περιβαλλοντικής κρίσης 

Δημόσιες σχέσεις

 • Είδη επικοινωνίας
 • Τι προσφέρουν οι δημόσιες σχέσεις 

Η άσκηση της διοίκησης και η συμβολή των δημοσίων σχέσεων Προσόντα για την άσκηση ορθών δημοσίων σχέσεων 

Εταιρείες

 • Γενικά περί εταιρειών
 • Μορφές εταιρειών 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα ««Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα των ΙΕΚ «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» (παλαιά ειδικότητα βάσει Ν.2009/1992).

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr