Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

H ειδικότητα έχει τίτλο «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» ανήκει στην Oμάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων είναι να κατέχουν απολυτηρίους τίτλους, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας  

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

Τομείς απασχόλησης 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να απασχοληθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης και πρόληψης όπως :

 1. Ιδιωτικά ή Δημόσια Ογκολογικά Νοσοκομεία
 2. Ιδιωτικά ή Δημόσια Γενικά Νοσοκομεία
 3. Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
 4. Κοινοτικά Κέντρα 
 5. Κέντρα Υγείας
 6. Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας
 7. Δημόσια Κέντρα Αντιμετώπισης Πόνου
 8. Ιδιωτικά Κέντρα Αντιμετώπισης Πόνου
 9. Διαγνωστικά Κέντρα 
 10. Μονάδες ΕΟΠΠΥ
 11. Κέντρα αποκατάστασης
 12. Κατ’ οίκον νοσηλεία
 13. Δομές Κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι κλπ)
 14. Κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας 

Επαγγελματικά προσόντα 

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτή Ογκολογικών Παθήσεων διαθέτει τα εξής προσόντα: 

Συμμετέχει στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με νεοπλασίες βοηθώντας το νοσηλευτή και τον ιατρό στο έργο του και παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου νοσηλευτή. Οι νοσηλευτικές αυτές φροντίδες παρέχονται σε νοσοκομεία , ξενώνες είτε στο σπίτι του ασθενούς. 

Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της υγειονομικής ομάδας και βοηθά στην εκτέλεση των κάτωθι πράξεων:

 • Διαγνωστικές Πράξεις
  1. Βιοψία
  2. Ακτινολογικός Έλεγχος
  3. Υπέρηχοι
  4. Σπινθηρογράφημα
  5. Κυτταρολογική εξέταση κατά PAP
 • Θεραπευτικές Πράξεις
   1. Χειρουργική Θεραπεία
   2. Χημειοθεραπεία –αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών
   3. Ακτινοθεραπεία - αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών
   4. Ανοσοθεραπεία- αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών κ.τ.λ. 
 • Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και επιπλοκών
 1. Νεκρώσεις
 2. Εξελκώσεις
 3. Αιμορραγίες
 4. Λοιμώξεις ( πρόληψη-αντιμετώπιση ) 
 5. Συνέπειες κατακλίσεων ( Κάτω από την καθοδήγηση του υπεύθυνου νοσηλευτή)
 6. Πόνος
 7. Ναυτία-έμετος, διάρροια-δυσκοιλιότητα
 8. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Παρακολούθηση
 1. Παρακολούθηση – Έλεγχος χειρουργικού τραύματος –πρόληψη επιπλοκών, μόλυνσης κ.τ.λ.
 2. 1. Παρακολούθηση γενικής κατάστασης του ασθενούς μετά τη χημειοθεραπεία, πρόληψη τυχόν παρενεργειών – άμεση ενημέρωση ειδικού θεράποντος ιατρού 
 3. Παρακολούθηση γενικής κατάστασης ασθενούς μετά από ακτινοθεραπεία και ενημέρωση του θεράποντος ιατρού για τυχόν παρενέργειες 
 4. Παρακολούθηση γενικής κατάστασης του ασθενούς μετά την ανοσοθεραπεία και ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και τυχόν παρενέργειες . 
 5. Νοσηλευτική βοήθεια σε ενδεχόμενη μετάγγιση αίματος εάν απαιτηθεί .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ι. Επισημαίνεται ότι πέραν των ειδικών νοσηλευτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ο ειδικός νοσηλευτής πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σε βάση γενικής νοσηλευτικής όπου χρειαστεί .

ΙΙ. Ο ειδικός νοσηλευτής συμβάλλει αποφασιστικά στην ψυχολογική προσέγγιση και υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς με απώτερο σκοπό την τόνωση του ηθικού του. Τονίζει στον ασθενή την θεραπευτική δύναμη που ο ίδιος κρύβει μέσα του και προσπαθεί να του ενισχύσει την επιθυμία, τη θέληση για ζωή και αποθεραπεία. 

Του επισημαίνει τις συνεχείς προόδους της επιστήμης στην αντιμετώπιση της νόσου του και στις νέες θεραπευτικές μεθόδους, τον βοηθά να συντηρήσει μέσα του την ελπίδα. 

Του επισημαίνει με πολλή διακριτικότητα και κατανόηση τις τυχόν λανθασμένες και επιβαρυντικές για την υγεία του ενέργειες, συνήθειες ή συνθήκες ζωής του που επέδρασαν αρνητικά επάνω του, και πως θα τις αποφύγει στο μέλλον. 

Συμβάλλει στην φυσική αποκατάσταση του ασθενούς συνεργαζόμενος με ειδικούς φυσιοθεραπευτές ή ιατρούς φυσικής ιατρικής. 

Συμβάλλει στην ψυχική αποκατάσταση του ασθενούς με τον τρόπο που αναφέραμε πιο πάνω. Συμβάλλει στην κοινωνική αποκατάσταση του ασθενούς με τη βοήθεια ειδικών κοινωνικών  λειτουργών, με σκοπό την επανένταξη του στο κοινωνικό σύνολο σαν δημιουργική και παραγωγική μονάδα άμεσα και σε επίπεδο επαγγελματικό.

Εκτός από αυτά βρίσκεται σε επαφή με τον ειδικό επισκέπτη νοσηλευτή που θα παρακολουθεί τον ασθενή στο σπίτι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. 

ΙΙΙ. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος του πόνου στον ογκολογικό ασθενή ο ειδικός νοσηλευτής, γνώστης της ψυχολογίας, φυσιολογίας και ενήμερος με τις τεχνικές εξελίξεις του αντίστοιχου τομέα και της αντιμετώπισης του τελικού σταδίου των κακοήθων νεοπλασιών, συμβάλλει κάτω από την καθοδήγηση του ειδικού ιατρού στην άμεση ανακούφιση του ασθενούς, στην ψυχολογική του στήριξη και ενθάρρυνση του και τόνωση της υπομονής του, δείχνοντας ο ίδιος μεγάλη κατανόηση και υπομονή. 

ΙV. Ο ογκολογικός ασθενής τελικού σταδίου είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη περίπτωση όχι μόνο για τον ειδικό Νοσηλευτή αλλά και για τον ειδικό θεράποντα ιατρό. 

Εκείνο το οποίο κατέχει πρωταρχική σημασία είναι ο ασθενής να αισθάνεται ότι παρά την βαρύτητα της καταστάσεως του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο αμέριστου ενδιαφέροντος και προσοχής.

Ο καρκινοπαθής τελικού σταδίου είναι ένας άνθρωπος ακόμα εν ζωή και έχει αυξημένη ανάγκη να αισθάνεται τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την συμπαράσταση του. Μάλιστα έχει ανάγκη περισσότερο παντός άλλου την υπενθύμιση του αθάνατου στοιχείου που κρύβει σαν ύπαρξη μέσα του. 

Με πολλή διακριτικότητα θα πρέπει ο ειδικός νοσηλευτής να βρίσκεται πλάι του διαδραματίζοντας και αυτόν ακόμη τον ρόλο, περισσότερο κοντά και από τον ειδικό θεράποντα ιατρό, σε συνεργασία με ειδικό ψυχολόγο. Κάτω από το φως των πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι και η άψογη νοσηλευτική φροντίδα του θνήσκοντος ογκολογικού ασθενή θεωρείται αυτονόητη.

Ανάλογη προσφορά και ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει ειδικός νοσηλευτής και στο περιβάλλον του ογκολογικού ασθενούς τελικού σταδίου.

Η συμπαράσταση ή ενθάρρυνση για υπομονή και κάθε δυνατή διευκόλυνση πρέπει να παρέχεται προς ανθρώπους ευρισκόμενους κάτω από το κράτος ψυχικής οδύνης αποτέλεσμα της οποίας είναι πολλές φορές αντιδράσεις σπασμωδικές ή και επιθετικές ακόμη.

Σε όλα αυτά ο ειδικός νοσηλευτής θα πρέπει να δείχνει αμέριστη κατανόηση και να ζητά την βοήθεια ειδικών αν χρειαστεί (ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού κ.τ.λ.).

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Οι Νοσηλευτικές Πράξεις - Καθήκοντα που ασκούνται από τους κατόχους του ως άνω Διπλώματος, μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι : 

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή
 2. Βοήθεια φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 3. Πρόληψη κατακλίσεων
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών. 
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων ( σφίξεις ,πίεση, θερμοκρασία). 
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων. 
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας –υπερθερμίας. 
 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών. 
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία 
 12. Απλές επιδέσεις 
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων 
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα 
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων 
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού αναλωσίμων, κ.λ.π. 
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, την οποία γνωρίζει την λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 21. .Διευθέτηση κλίνης ( στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο. 

Επίσης οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή την εν λόγω πράξη.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr