Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας » της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

H ειδικότητα έχει τίτλο «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας » 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας » των ΙΕΚ, είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας » μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες, μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε πάσχοντες, η οποία ορίζεται από το καθηκοντολόγιο του, ύστερα από ανάθεση και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τομείς απασχόλησης 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργαστεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων (ενηλίκων και παίδων).
 • Μονάδες εμφραγμάτων των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων .
 • Μονάδες Καρδιοχειρουργικές
 • Μονάδες Θωρακοχειρουργικές
 • Μονάδες Εγκαυμάτων
 • Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδες Πρόωρων Νεογνών

Επαγγελματικά προσόντα 

Η Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας προϋποθέτει τη διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο/η Βοηθός Νοσηλευτή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί ,φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων πράξεων ,στα πλαίσια των στόχων  και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα)
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς.
 • Αποτελεί μέλος της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.
 • Πραγματοποιεί αυτόνομα απλούς θεραπευτικούς χειρισμούς, όπως ατομική υγιεινή, λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων του ασθενούς.
 • Αξιολογεί τις νοσηλευτικές ανάγκες των πασχόντων στο πλαίσιο της νοσηλευτικής διεργασίας υπό την επίβλεψη του Νοσηλευτή.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι Νοσηλευτικές Πράξεις - Καθήκοντα που ασκούνται από τους κατόχους του ως άνω Διπλώματος, μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι :

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή
 2. Βοήθεια φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί. 
 3. Πρόληψη επιπλοκών κατακλίσεων
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών. 
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων ( σφίξεις ,πίεση, θερμοκρασία).
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας –υπερθερμίας. 
 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών. 
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία 
 12. Απλές επιδέσεις
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων 
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα 
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.. 
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού αναλωσίμων, κ.λ.π. 
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, την οποία γνωρίζει την λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 21. Διευθέτηση κλίνης ( στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο.

Επίσης οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή την εν λόγω πράξη. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που θα αποκτηθούν αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας συμμετέχει μετά από ανάθεση και υπό επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή. Οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στα εξής: 

I. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Γνωρίζει και λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την εισαγωγή και περίθαλψη των νέων περιστατικών τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους υπόλοιπους ασθενείς,
 • Μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή: 
 • Ασχολείται με τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου. 
 • Ελέγχει την καθαριότητα του χώρου 
 • Φροντίζει την καθαριότητα των εργαλείων
 • Ετοιμάζει τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, επιδεσμικό υλικό και ιματισμό για την αποστείρωση 
 • Φροντίζει για την γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου 
 • Διευθετεί το στρώσιμο της κλίνης του ασθενούς. 

II. ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 • Προμηθεύεται και ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμό, ορούς, φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα κλπ.
 • Ελέγχει την ποιότητα των εργαλείων και αναφέρει τυχόν ακαταλληλότητα αυτών στους ανώτερους του 
 • Προετοιμάζει όργανα, και θεραπευτικά μέσα που θα χρειαστούν για τους ασθενείς 
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία των διαφόρων απλών συσκευών και οργάνων των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία και ειδοποιεί με σχετική αναφορά τους τεχνικούς για τυχόν βλάβες

III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Συντάσσει και ενημερώνει τα διάφορα έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς: 

 • Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη νοσηλευτικού ιστορικού σε συνεργασία με τον υπεύθυνο νοσηλευτή. 
 • Στατιστικά φυλλάδια και άλλα έντυπα.

IV. ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Ως μέλος της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας και βοηθός νοσηλευτής συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη του ασθενή αλλά και της οικογένειας , κάτι που απαιτεί:

 • Ενσυναίσθηση, γνώση και προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών. 
 • Γνώση ειδικών χειρισμών και αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. 
 • Δυνατότητα συνεργασίας, με όλη τη θεραπευτική ομάδα και επικοινωνιακές δεξιότητες .
 • Ικανότητα συμπαράστασης και υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους . 
 • Να γνωρίζει καλά το ιστορικό και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ώστε να μπορεί να λύνει προβλήματα που τυχόν προκύψουν. 

Απαραίτητες ικανότητες που αναμένεται να έχει ο απόφοιτος της ως άνω ειδικότητας είναι: η κριτική ικανότητα, η εγρήγορση, η οργανωτικότητα , η επικοινωνία σε συνδυασμό με την κοινωνική αντίληψη και τη διαχείριση χρόνου 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας είναι αντίστοιχή με τις κάτωθι ειδικότητες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr