Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

Η ειδικότητα έχει τίτλο «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Με Ειδικές Παθήσεις».

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις» των Ι.Ε.Κ. ανήκει στην Oμάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας» .

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» είναι να κατέχουν απολυτηρίους τίτλους, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Μετά δε την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954 (Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Iνστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» των Ι.Ε.Κ. είναι σε θέση να εκτελεί απλές νοσηλευτικές πράξεις, ύστερα από ανάθεση και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης η αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα καιh την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

Τομείς απασχόλησης

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα 
 • Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές για άτομα με Ψυχικές Παθήσεις 
 • Κοινοτικά Κέντρα 
 • Μονάδες Επανένταξης
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Μονάδες Απεξάρτησης
 • Δημόσιες κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
 • Ιδιωτικές κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις 
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.α.)

Επαγγελματικά προσόντα

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» διαθέτει τα εξής προσόντα: 

 • Συμμετέχει ενεργά στους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε όλες τις φάσεις της ψυχικής νόσου 
 • Συναισθάνεται και κατανοεί τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων
 • Οικοδομεί υποστηρικτική σχέση με τον ασθενή 
 • Εφαρμόζει αυτόνομες απλές θεραπευτικές ενέργειες
 • Βοηθά & υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα, προκειμένου να ενταχθεί στο περιβάλλον του τμήματος 
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και - σταδιακά - την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Υπερασπίζεται και υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα και την οικογένειά του
 • Συμβάλλει και ενθαρρύνει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και την αποκατάσταση 
 • Συμμετέχει στην άρση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων πράξεων, στο πλαίσιο των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας ( εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα) 
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές, κατά περίπτωση, που πληρούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας δεδομένων, πάντα υπό την εποπτεία Νοσηλευτή
 • Πραγματοποιεί απλή / βασική νοσηλευτική και σωματική αξιολόγηση των ψυχικά πασχόντων
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Προστατεύει, διατηρεί και προάγει την υγεία του ασθενούς

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Οι Νοσηλευτικές Πράξεις - Καθήκοντα που ασκούνται από τους κατόχους του ως άνω Διπλώματος, μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι:

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή. 
 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών. 
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων ( σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία).
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας –υπερθερμίας. 
 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών. 
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
 12. Απλές επιδέσεις. 
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα. 
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων. 
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων κ.λ.π.
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει την λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 21. Διευθέτηση κλίνης ( στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο. 

Επίσης οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή την εν λόγω πράξη.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Είναι οι πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, μιας αιφνίδιας και απειλητικής για τη ζωή ή την ακεραιότητα του ασθενή κατάστασης, εφαρμόζοντας Πρώτες βοήθειες όπως:

1. Ίσχαιμη περίδεση

2. Ακινητοποίηση κατάγματος

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που θα αποκτηθούν αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα 
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητες 

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις συμμετέχει μετά από ανάθεση και υπό επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή. Οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στα εξής:

 • Συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας. 
 • Εφαρμόζει σωστά τις νοσηλευτικές τεχνικές στους ασθενείς. 
 • Συμβάλλει στην πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και τους ασθενείs.
 • Εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση. 
 • Γνωρίζει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις – τεχνικές. 
 • Υιοθετεί σωστές συμπεριφορές ώστε να αντιμετωπίζει τον ασθενή με τα πρότυπα της ολιστικής φροντίδας 

Αποδέχεται την αξία της πρόληψης.

Συγκεκριμένα ο βοηθός νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις είναι σε θέση να: 

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Γνώσεις –Δεξιότητες

 • Γνωρίζει και λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την είσοδο των νέων περιστατικών για τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ασθενείς αλλά και μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή
 • Γνωρίζει κι επιλέγει τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου 
 • Ελέγχει ιδιαίτερα την πρόσβαση σε φάρμακα, επικίνδυνους χώρους, μπαλκόνια, αιχμηρά αντικείμενα σε ασθενείς με αυτο – ετροκαταστροφικές τάσεις
 • Φροντίζει την καθαριότητα του χώρου 
 • Ελέγχει την καθαριότητα των εργαλείων 
 • Ετοιμάζει και μετράει τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, το επιδεσμικό υλικό και τον ιματισμό για την αποστείρωση 
 • Φροντίζει για την γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου 
 • Διαχειρίζεται και διευθετεί την κλίνη (στρώσιμο κλίνης ασθενούς) απλή ή με κατακεκλιμένα άτομα.

II. ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γνώσεις –Δεξιότητες 

 • Προμηθεύεται και ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμό, ορούς, φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα κλπ.
 • Ελέγχει την ποιότητα των εργαλείων και αναφέρει τυχόν ακαταλληλότητα αυτών στους ανώτερους του
 • Προετοιμάζει όργανα, και θεραπευτικά μέσα που θα χρειαστούν για τους ασθενείς
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία των διαφόρων απλών συσκευών και οργάνων των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία και ειδοποιεί με σχετική αναφορά τους τεχνικούς για τυχόν βλάβες

III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Γνώσεις – Δεξιότητες

Συντάσσει και ενημερώνει τα διάφορα έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς:

 • Λογοδοσία
 • Νοσηλευτικό ιστορικό
 • Στατιστικά φυλλάδια και άλλα έντυπα

IV. ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Ως μέλος της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας και βοηθός νοσηλευτής συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη του ασθενή αλλά και της οικογένειας , κάτι που απαιτεί: 

Γνώσεις-ικανότητες όπως:

 • Γνωρίζει και προασπίζεται τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων 
 • Αναγνωρίζει τις ψυχικές ασθένειες  & τα συμπτώματά τους 
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει βασικούς κανόνες προσέγγισης των ψυχικά ασθενών 
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικούς χειρισμούς αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων 
 • Συνεργάζεται αρμονικά , με όλη τη θεραπευτική ομάδα και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • Υποστηρίζει και υπερασπίζεται τους ψυχικά πάσχοντες και τις οικογένειές τους 
 • Μελετά καλά το ιστορικό και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ώστε να μπορεί να επιλύει προβλήματα που τυχόν προκύψουν
 • Προνοεί και να προλαμβάνει την υποτροπή, την κλιμάκωση τυχόν επιθετικών ή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών μέσω της στοχευμένης παρατήρησης
 • Σχεδιάζει & να εφαρμόζει το πρωτόκολλο βασικών προφυλάξεων σε κίνδυνο αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς
 • Γνωρίζει και να εφαρμόζει μέτρα προστασίας για τον ίδιο και τους λοιπούς ασθενείς σε περίπτωση βίαιης – επιθετικής συμπεριφοράς 

Απαραίτητες ικανότητες που αναμένεται να έχει ο απόφοιτος της ως άνω ειδικότητας είναι: κριτική ικανότητα, η οργανωτικότητα, η Επικοινωνία σε συνδυασμό με την κοινωνική αντίληψη και τη διαχείριση χρόνου.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης :

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr