Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

Η ειδικότητα έχει τίτλο «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής». 

1.2 . Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» των Ι.Ε.Κ. ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3.Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου Σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα –Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής » μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Μετά δε την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6.Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής » των ΙΕΚ, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της Νοσηλευτικής επιστήμης και στοχεύει στην υποστήριξη των Νοσηλευτικών Πράξεων που αποσκοπούν: 

 • Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας των ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου. 
 • Στην ένταξη του αρρώστου στο περιβάλλον του νοσοκομείου και κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες συνθήκες του χειρουργείου. 
 • Στην εφαρμογή των Ιατρικών Οδηγιών.
 • Στην υποστήριξη των νοσηλευτικών πράξεων που αποσκοπούν στη φροντίδα:

- της γυναίκας, της εφήβου, της εγκύου, της επιτόκου,της λεχωίδας και του νεογνού είτε σε συνεργασία του καταρτιζόμενου με τη μαία είτε ατομικά, κατόπιν έγκρισης του ιατρού μαιευτήρα γυναικολόγου. 

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Σε ιδιωτικά ή δημόσια μαιευτήρια και νοσοκομεία,
 • Γυναικολογικές κλινικές,
 • Κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
 • Ιδιωτικά ιατρεία, 
 • Χειρουργικές κλινικές 
 • Εταιρείες μητρικού θηλασμού ή ανώδυνου τοκετού, 
 • Μονάδες νεογνών
 • Κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας
 • Γηροκομεία
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • Κέντρα Υγείας
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
 • Ψυχιατρικές δομές

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα  επαγγελματικά  προσόντα του  αποφοίτου  της  ειδικότητας  «Βοηθός  Νοσηλευτικής

Μαιευτικής» των ΙΕΚ,είναι τα  ακόλουθα:

 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής και αποστείρωσης που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία της αίθουσας τοκετών και των χειρουργείων. 
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα κλπ.) και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων επεμβάσεων, στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας.
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς (βιβλίο τοκετών, χειρουργικό νοσηλευτικό φυλλάδιο, στατιστικά έντυπα κλπ). 
 • Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της μαιευτικής ομάδας στην εκτέλεση του τοκετού ή των χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του εργαλειοδότη ή του νοσηλευτή κίνησης.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της αντιμετώπισης γυναικολογικών και μαιευτικών περιστατικών.

Επαγγελματικά Καθήκοντα 

Οι Νοσηλευτικές Πράξεις - Καθήκοντα που ασκούνται από τους κατόχους του ως άνω Διπλώματος, μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή μαιευτή, είναι:

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή.
 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών. 
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων ( σφύξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία). 
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων. 
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας –υπερθερμίας. 
 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών.
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία. 
 12. Απλές επιδέσεις. 
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα. 
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων. 
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων κ.λ.π. 
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει την λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 21. Διευθέτηση κλίνης ( στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο.

Επίσης οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή ή μαιευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ή μαιευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή την εν λόγω πράξη. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Είναι οι πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, μιας αιφνίδιας και απειλητικής για τη ζωή ή την ακεραιότητα του ασθενή κατάστασης, εφαρμόζοντας Πρώτες βοήθειες όπως: 

1. Ίσχαιμη περίδεση 

2. Ακινητοποίηση κατάγματος 

3. Αναλυτική Περιγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις,Δεξιότητες και Ικανότητες) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr