Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1 Ονομασία Ειδικότητας 

Η ειδικότητα έχει τίτλο: «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου». 

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.2 Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» ανήκει στην Ομάδα προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας» . 

1.3 Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου Σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4 Διπλώματα – Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5 Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7 Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8 Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2.Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει, εφαρμόζει τις αρχές της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης και στοχεύει στην υποστήριξη των Νοσηλευτικών Πράξεων που αποσκοπούν: 

 1. Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας των ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου.
 2. Στην ένταξη του αρρώστου στο περιβάλλον του νοσοκομείου και κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες συνθήκες του χειρουργείου.
 3. Στην εφαρμογή των Ιατρικών Οδηγιών. 

Τομείς Απασχόλησης 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Νοσηλευτικές Μονάδες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα: 
 1. Σε χειρουργικές κλινικές και ειδικότητες αυτών. 
 2. Χειρουργείο, ως Βοηθός Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή ως Βοηθός Νοσηλευτή Κίνησης. 
 • Κέντρα Υγείας.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής και αποστείρωσης που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων.
 • Επιλεγεί, προμηθεύεται, υποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων επεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.). 
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς (Χειρουργικό Νοσηλευτικό Φυλλάδιο, στατιστικά έντυπα, κ.λπ.). 
 • Συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του Βοηθού Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή Βοηθού του Νοσηλευτή Κίνησης. 
 • Προετοιμάζει και διευθετεί την χειρουργική αίθουσα.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μετά από ανάθεση από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως: 

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.
 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη. 
 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 
 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 
 6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς. 
 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).
 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας. 
 10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία. 
 12. Απλές επιδέσεις.
 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 
 14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων. 
 17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση. 
 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π. 
 19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο). 

Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες: 

 • ΄Ισχαιμη περίδεση.
 • Ακινητοποίηση κατάγματος. 

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» εκτελεί οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατεθεί από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια, για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1 Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

3.2 Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου συμμετέχει μετά από ανάθεση, επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή. Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Επαγγελματισμός (ενσυναίσθηση, εχεμύθεια, ευγένεια, υπευθυνότητα).
 • Δεξιότητες επικοινωνίας – ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. 
 • Γνώση και επικαιροποίηση των τρεχουσών κατευθυντηρίων οδηγιών της εκτέλεσης χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Την τεχνολογία των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο. 

O Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου είναι σε θέση να: 

 • Ατομική προστασία – Υγιεινή – Αποστείρωση - Απολύμανση 
  • Λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα κατά την είσοδο του στο χειρουργείο (αλλαγή ενδυμασίας , μάσκα χειρουργείου ,καπελάκι χειρουργείου, ποδονάρια). 
  • Ασχολείται με τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου. 
  • Φροντίζει την καθαριότητα του χώρου. 
  • Φροντίζει την καθαριότητα των ασθενών και τη διατήρηση της ασηψίας. 
  • Φροντίζει την καθαρότητα των εργαλείων. 
  • Ετοιμάζει τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, επιδεσμικό υλικό και ιματισμό για την αποστείρωση.
  • Φροντίζει για την γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου. 
 • Επιλογή, προμήθεια, αποθήκευση - ταξινόμηση, χρησιμοποίηση, φροντίδα, έλεγχος των απαραίτητων υλικών εργασίας. 
  • Προμηθεύεται & ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμό, ορούς, φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα, κλπ. 
  • Ελέγχει την ποιότητα των εργαλείων και αναφέρει την ακαταλληλότητα αυτών στους ανωτέρους του. 
  • Προετοιμάζει όργανα, συσκευές και θεραπευτικά μέσα που θα χρειασθούν για τις επεμβάσεις. 
  • Παρακολουθεί τη λειτουργία των διαφόρων συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία τους καθώς και τις πιθανές βλάβες τους και ειδοποιεί τους τεχνικούς. 
  • Καταγράφει  και  καταμετρά  το  υλικό  (εργαλείων,  βελόνες,  γάζες,  κλπ.)  που

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr