Ειδικότητα ΙΕΚ: Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1 Ονομασία Ειδικότητας 

«Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

1.2 Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3 Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας. 

1.4 Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5 Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7 Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8 Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. 

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης .

Ειδικότερα:

 • Αντιμετωπίζει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στον τόπο του συμβάντος
 • Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα
 • Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών
 • Εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες. 

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο. 

Τομείς απασχόλησης

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών. 

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε: 

α) Συντονιστικά Κέντρα β) Ασθενοφόρα οχήματα γ) Κινητές Ιατρικές Μονάδες 

δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης

ε) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες

στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς

ζ) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς η) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας θ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα: 

 • Χειρίζεται σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονική διαχείριση κλήσης) και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους επικοινωνίας (ενσύρματης και ασύρματης) για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται την τηλεφωνική κλήση για επείγουσα βοήθεια. 
 • Εφαρμόζει τις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ασθενή, τους οικείους του, τους συνεργάτες του, εξασφαλίζοντας ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιεί τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 • Εφαρμόζει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή, τις διενεργηθείσες ενέργειες και την έκβαση του περιστατικού.
 • Λειτουργεί σωστά τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και να απογράφει τον εξοπλισμό του.
 • Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών. 
 • Συλλέγει στοιχεία για τη διενέργεια έρευνας με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται στον προνοσοκομειακό χώρο.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Διασώστης − Πλήρωμα Ασθενοφόρου» των ΙΕΚ, σύμφωνα με το ΠΔ 62/2007 (ΦΕΚ 70/Α/2007) και τα διεθνή πρωτόκολλα, είναι οι ακόλουθες επείγουσες πράξεις:

 • Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα: των αναπνοών, των σφύξεων, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας σώματος
 • Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας: 
 1. τεχνικές με τα χέρια
 2. βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός – ρινοφαρυγγικός αεραγωγός).
 • Υποστήριξη της αναπνοής με:
  1. χορήγηση οξυγόνου
  2. αυτοδιατεινόμενο ασκό (ambu).
 • Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία−αντισηψία, φροντίδα.
 • Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας:
  1. με άμεση πίεση
  2. με ίσχαιμη περίδεση
 • Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με:
 1. χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου)
 2. χρήση σανίδας πολυτραυματία
 3. χρήση στρώματος πολυτραυματία
 4. χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου
 5. χρήση φορείου τροχήλατου
 6. χρήση καρέκλας τροχήλατης
 7. χρήση σκελετικής έλξης
 8. χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού,
 9. διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει αναλόγου πρωτοκόλλου,
 10. χρήση αερονάρθηκων 
 • Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται.
 • Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς.
 • Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοπνεμονική Αναζωογόνηση).
 • Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων.
 • Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη.
 • Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής. 
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών. 
 • Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής.
 • Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
 • Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και παροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες.
 • Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.
 • Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ιατρού.
 • Βοήθεια στο γιατρό:
  1. σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.)
 1. σε χορήγηση φαρμάκων
  1. σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής
 • Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών απωλειών υγείας:
  1. μαζικού συμβάντος (ατύχημα)
 1. μαζικής καταστροφής (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ)
  1. Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών απειλών
 • Ενημέρωση εγγράφως του υγειονομικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) κατά την παράδοση του ασθενούς. 
 • Οδήγηση ασθενοφόρου οχήματος, προαιρετικά οδήγηση μοτοσυκλέτας άμεσης επέμβασης. 
 • Βοήθεια επιτόκου σε φυσιολογικό τοκετό. 

Επείγουσες πράξεις, οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω, δύνανται να ασκούνται από τους αποφοίτους της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μόνο όταν ανατίθενται με απευθείας εντολή ιατρού και πάντοτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου αυτών. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις για τον απόφοιτο της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» συνίστανται στις εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες 
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του χώρου της επείγουσας προ-νοσοκομειακής φροντίδας
 • Διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και ευγενική συμπεριφορά

3.2 Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο/η Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, συμμετέχει στην αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων στον τόπο του συμβάντος και στη σταθεροποίηση και διακομιδή του οξέως πάσχοντος στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα. Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας
 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και τους ασθενείs
 • Εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση
 • Γνωρίζει τις παρεμβάσεις - τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και τις εφαρμόζει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες η τις οδηγίες του ιατρού της ομάδας
 • Επιδεικνύει επαγγελματισμό και ευπρέπεια στη συμπεριφορά του προς τον ασθενή

Ο/η Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου είναι σε θέση να:

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Γνώσεις –Δεξιότητες - Ικανότητες 

 • Λαμβάνει και διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις για επείγουσα βοήθεια
 • Παρέχει τηλεφωνικές οδηγίες για πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλων
 • Χρησιμοποίει τα μέσα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας που έχει στη διάθεση του
 • Ελέγχει και διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους
 • Λαμβάνει αποφάσεις υπό πίεση 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Γνώσεις –Δεξιότητες - Ικανότητες 

 • Εφαρμόζει τεχνικές και μέσα ατομικής προστασίας, ασηψίας – αντισηψίας
 • Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και των λοιμώξεων 
 • Λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την αντιμετώπιση των περιστατικών για τον εαυτό του, αλλά και μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή
 • Επιλέγει τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου 

ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Γνώσεις –Δεξιότητες - Ικανότητες

Γνωρίζει και προασπίζεται τα δικαιώματα των ασθενών 

 • Αναγνωρίζει τα βασικά συμπτώματα των οξέων καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα φροντίδα
 • Εφαρμόζει τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την προ-νοσοκομειακή αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων και του τραύματος σε ενήλικες, παιδιά, νεογνά 
 • Συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους συναδέλφους και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Παρέχει βοήθεια στο γιατρό σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες, σε χορήγηση φαρμάκων και σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 
 • Συμμετέχει σε ομάδες με φορείς άλλων υπηρεσιών και εφαρμόζει τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την αντιμετώπιση απωλειών υγείας λόγω μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών
 • Εφαρμόζει τους χειρισμούς για τη βασική υποστήριξη της ζωής - Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση - και χρησιμοποιεί τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή
 • Στηρίζει ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα

ΧΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Γνώσεις –Δεξιότητες - Ικανότητες

 • Εφαρμόζει τεχνικές ασφαλούς οδήγησης κατά την οδήγηση ασθενοφόρου, μοτοσυκλέτας ή άλλου οχήματος άμεσης επέμβασης
 • Ελέγχει και ταξινομεί τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου ή άλλου μέσου άμεσης επέμβασης
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό του ασθενοφόρου ή άλλου μέσου άμεσης επέμβασης και του εξοπλισμού του
 • Γνωρίζει τη λειτουργία των συσκευών και οργάνων που έχει στη διάθεση του
 • Χρησιμοποιεί τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον έλεγχο των ζωτικών σημείων και την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων 
 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και ειδοποιεί με σχετική αναφορά σε περίπτωση βλάβης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Γνώσεις –Δεξιότητες - Ικανότητες

 • Ενημερώνει τα έντυπα που προβλέπονται από τους κανονισμούς
 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά η χειρόγραφα την κάρτα περιστατικού
 • Συμπληρώνει και παραδίδει το δελτίο παραλαβής – παράδοσης ασθενούς
 • Συντάσσει αναφορές σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού
 • Καταγράφει και τηρεί στοιχεία σε τράπεζες δεδομένων

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου»(Ν.2009/92).

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr