Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας» .

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες, μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε πάσχοντες, η οποία ορίζεται από το καθηκοντολόγιο του, υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή. 

Τομείς απασχόλησης

 • Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής φοντίδας.
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας. 
 • Δημόσιοι και Ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι χρήζουν Κέντρο Παροχής Α΄ Βοηθειών ( χιονοδρομικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, πλοία κλπ). 
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» συνίστανται στα ακόλουθα:

 • να παρέχει Α΄ Βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος.
 • να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά του πάσχοντος στο Τμήμα Επειγόντων 
 • να παρέχει φροντίδα στον πάσχοντα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς σε ανοικτές και κλειστές Νοσηλευτικές Μονάδες.
 • να συμμετέχει στην ομάδα αποκατάστασης των ασθενών.

Η συνεργασία των Βοηθών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας με τις άλλες ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους), έχει ως αποτέλεσμα τη σφαιρική φροντίδα των ασθενών. 

Επαγγελματικά καθήκοντα ( Π.Δ.   210/2001)

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μετά από ανάθεση από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως:

 • Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς. 
 • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί. 
 • Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
 • Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 
 • Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 
 • Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς. 
 • Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).
 • Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων. 
 • Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας. 
 • Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών. 
 • Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία. 
 • Απλές επιδέσεις. 
 • Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 
 • Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα. 
 • Εκκενωτικό υποκλυσμό. 
 • Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
 • Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
 • Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π. 
 • Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 • Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο). 
 • Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:
 • Ισχαιμη περίδεση.
 • Ακινητοποίηση κατάγματος. 

Επίσης, οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο πτυχιούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • ∆εκτικότητα στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες
 • ∆ιαπροσωπική ευαισθησία

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους
 • Να εντάσσεται σε ομάδα εργασίας
 • Να προσαρμόζεται στους χώρους παροχής υγείας

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Γνώση των χώρων παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας
 • Γνώση των ομάδων εργασίας, των ειδικοτήτων και των καθηκοντολογιών τους (επαγγελματίες υγείας, βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, υποστηρικτικό προσωπικό)
 • Νοσηλευτική Δεοντολογία
 • Διαχείριση Υλικών
 • Τρόποι ενημέρωσης βιβλίων και εντύπων (λογοδοσίας, καταγραφής νοσηλευτικών πράξεων και στατιστικών στοιχείων κλπ), με δυνατότητα ανάγνωσης κωδικοποιημένων όρων και στοιχείων
 • Τρόποι συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης, προκειμένου να εφαρμόζουν καινούργια υλικά και τεχνικές στους χώρους εργασίας.

Ο σπουδαστής μέσα από την διαδικασία της κατάρτισης, είναι σε θέση να:

 • συνεργάζεται με την ομάδα εργασίας 
 • εφαρμόζει τις νοσηλευτικές πράξεις που ορίζονται στο καθηκοντολόγιό του (έγινε αναφορά στην ενότητα: επαγγελματικά καθήκοντα του Βοηθού Νοσηλευτή) 

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας είναι σε θέση να: 

I. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Εφαρμόζει τις τεχνικές ασηψίας – αντισηψίας στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και των λοιμώξεων
 • Γνωρίζει τον τρόπο ετοιμασίας και χρήσης αποστειρωμένου υλικού 
 • Λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την είσοδο των νέων περιστατικών για τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ασθενείς αλλά και μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή 
 • Επιλέγει τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου
 • Φροντίζει για την γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου 
 1. Διαχειρίζεται και διευθετεί την κλίνη (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένα άτομα

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γνώσεις –Δεξιότητες

 • Προμηθεύει και ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμό, ορούς, φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα κλπ. 
 • Ελέγχει την ποιότητα των εργαλείων και αναφέρει τυχόν ακαταλληλότητα αυτών στους ανωτέρους του. 
 • Προετοιμάζει ιατρικά εργαλεία και θεραπευτικά μέσα που θα χρειαστούν για τους ασθενείς.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία των διαφόρων απλών συσκευών και οργάνων των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία και ειδοποιεί με σχετική αναφορά τούς τεχνικούς για τυχόν βλάβες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Γνώσεις –Δεξιότητες

Συντάσσει και ενημερώνεται - ενημερώνει τα διάφορα έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς:

 • Λογοδοσία
 • Νοσηλευτικό ιστορικό 
 • Στατιστικά φυλλάδια και άλλα έντυπα

IV. ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • Γνωρίζει και προασπίζεται τα δικαιώματα των ασθενών
 • Αναγνωρίζει τις ασθένειες και τα συμπτώματά τους
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές στους ασθενείς
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικούς χειρισμούς αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων
 • Συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους συναδέλφους και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες στο χώρο του νοσοκομείου και με άλλους φορείς - υπηρεσίες
 • Στηρίζει ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
 • Μελετά το ιστορικό και ενημερώνεται για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ώστε να μπορεί να επιλύει προβλήματα που τυχόν προκύπτουν
 • Συμμετέχει στη διδασκαλία ασθενή και της οικογένειας κατά την έξοδο από το νοσοκομείο
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα 

Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας » των ΙΕΚ, είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr