Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» ανήκει

στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό. 

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
 • Νηπιαγωγεία 
 • Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών
 • Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • Παιδότοπους
 • Κατασκηνώσεις
 • Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του/της κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων» συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους. 
 • Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής.
 • Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 • Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις. 
 • Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες. 
 • Παρέχει πληροφορίες στους γονείς για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η. 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Βοηθάει τον/την Βρεφονηπιοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των βρεφών.
 • Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών
 • Αναπληρώνει τον/την Βρεφονηπιοκόμο.

Ανάλυση επαγγέλματος

 • Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες
 • 1. Υποδοχή των παιδιών (βρεφών και νηπίων)
 • 2. Καθαριότητα των παιδιών. 
 • 3. Διατροφή
 • 4. Πρόγραμμα αγωγής.
 • 5. Ανάπαυση των παιδιών
 • 6. Αναχώρηση των παιδιών
 • Ανάλυση επαγγελματικών καθηκόντων (μιας ημέρας)
 • 1. Υποδοχή των βρεφών και των νηπίων
 • 1.1 Παραλαβή των βρεφών και των νηπίων (από τα σχολικά λεωφορεία ή από τους γονείς)
 • 1.2 Τακτοποίηση ατομικών ειδών. 
 • 1.3 Ατομική απασχόληση σε γωνιές δραστηριοτήτων.
 • 1.4 Έλεγχος προσέλευσης βρεφών και νηπίων (παρουσίες-απουσίες)
 • 2. Ατομική καθαριότητα των παιδιών 
 • 2.1 Καθαριότητα των βρεφών: άλλαγμα - ευκαιριακά εκπαίδευση στο δοχείο και στην
 • ατομική καθαριότητα
 • 2.2 Καθαριότητα των νηπίων: χρήση τουαλέτας - πλύσιμο χεριών (σαπούνι-πετσέτα) και
 • προσώπου (χρήση οδοντόκρεμας)
 • 3. Διατροφή (πρόγευμα, μεσημβρινό γεύμα, απογευματινό)
 • 3.1 Τάισμα των βρεφών 
 • 3.2 Προετοιμασία γευμάτων με συμμετοχή των παιδιών (στρώσιμο τραπεζιού, διανομή,
 • συγκέντρωση σκευών, τακτοποίηση χώρου) 
 • 3.3 Ενίσχυση της ανάπτυξης των νηπίων - μέσα από τη διαδικασία των γευμάτων - σε διάφορους τομείς:
 • - αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, κ.ά.
 • - γνώση των διαφόρων τροφών (χρήση και θρεπτική αξία)
 • - απόκτηση σωστών τρόπων και συνηθειών.
 • 4. Πρόγραμμα αγωγής
 • 4.1 Θέμα εργασίας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
 • 4.2 Δραστηριότητες πάνω στο θέμα εργασίας, που καλύπτουν όλους τους τομείς αγωγής των νηπίων
 • 4.2.1 Γλωσσική εξέλιξη
 • - ελεύθερες ανακοινώσεις από τα παιδιά
 • - γλωσσικές ασκήσεις
 • - ενίσχυση από παιδαγωγό
 • 4.2.2 Ζωγραφική
 • - υλικά ζωγραφικής (χαρτιά-μπογιές)
 • - ενίσχυση παιδικού ιχνογραφήματος
 • - διάφορες τεχνικές 
 • - κατασκευές με άχρηστο υλικό.
 • 4.2.3 Κολάζ
 • - Κατασκευές με διάφορα υλικά
 • - Εμψύχωση παιδικής κατασκευής
 • 4.2.4 Πλαστική
 • - Κατασκευές με διάφορα υλικά
 • - Εμψύχωση παιδικής κατασκευής
 • 4.2.5 Θεατρικό παιχνίδι - δραματοποίηση
 • - από τη διήγηση παίζουμε θέατρο
 • 4.2.6 Λογοτεχνία (παραμύθι, ιστορία, ποίημα) 
 • - χρήση βιβλίων
 • - κατασκευή βιβλίων
 • 4.2.7 Χειροτεχνία
 • - υφαντική
 • - κέντημα
 • - κατασκευές από άχρηστο υλικό
 • 4.2.8 Μουσική - Ρυθμική
 • - μύηση στη μουσική 
 • - μουσικά όργανα
 • - ρυθμική έκφραση
 • 4.2.9 Μουσεία - Χώροι τέχνης κτλ
 • 4.2.10 Γωνιές
 • - πώς φτιάχνονται 
 • - πώς χρησιμοποιούνται
 • 4.2.11 Περιβαλλοντική αγωγή
 • - μύηση στη φυσική ζωή
 • - μελέτη του περιβάλλοντος 
 • - προστασία του περιβάλλοντος
 • 4.2.12 Αισθητηριακή αγωγή
 • - αισθητηριακές ασκήσεις
 • - παιχνίδια
 • 4.2.13 Κουκλοθέατρο-Θέατρο Σκιών 
 • - είδη κούκλας
 • - σκηνικό
 • - τρόπος παιξίματος
 • 4.2.14 Δεξιότητες
 • - προανάγνωση
 • - προγραφή
 • - προμαθηματικές έννοιες
 • 4.2.15 Παιχνίδι
 • - ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο
 • 5. Ανάπαυση βρεφών και νηπίων
 • 5.1 Προετοιμασία χώρου και παιδιών
 • 5.2 Οργάνωση κατάλληλου περιβάλλοντος 
 • 5.3 Απασχόληση των παιδιών που για οποιονδήποτε λόγο δεν αναπαύονται, με επιτραπέζια παιδαγωγικά παιχνίδια ή στις διάφορες παιδαγωγικές γωνιές.
 • 6. Αναχώρηση
 • 6.1 Τυχόν ανακοινώσεις για τους γονείς
 • 6.2 Τυχόν καθαριότητα παιδιών
 • 6.3 Τυχόν προβλήματα υγείας 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Παιδαγωγική
 • Ψυχολογία
 • Βρεφοκομία
 • Πρώτες Βοήθειες 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Υπευθυνότητα 
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνία 
 • Διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων 
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικότητα 
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Κριτική ικανότητα 
 • Επίλυση προβλημάτων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Αντίληψη 
 • Καλή μνήμη 
 • Φαντασία
 • Δημιουργικότητα 
 • Υπομονή 
 • Ενσυναίσθηση
 • Ευελιξία 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ αποκτούν βασικές και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν τα ακόλουθα πεδία: 

Βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις 

 • Παιδαγωγικής- Νηπιαγωγικής, Ψυχολογίας (Γενικής, Εξελικτικής, Κοινωνικής)
 • Βρεφοκομίας, Παιδιατρικής, Υγιεινής, Διαιτητικής, Πρώτων Βοηθειών
 • Μουσικής - Ρυθμικής
 • Παιδικής Λογοτεχνίας
 • Τεχνικών (Κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, παιχνίδι)
 • Περιβαλλοντικής Αγωγής
 • Οργάνωσης Βρεφονηπιακού σταθμού
 • Διαπροσωπικών σχέσεων-Επικοινωνίας

Δεξιότητες και ικανότητες 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ: 

 • Είναι επιδέξιοι στη χρήση υλικών, τεχνικών και μουσικών οργάνων με στόχο την αξιοποίησή τους κατά την απασχόλησή τους με τα βρέφη και τα νήπια. 
 • Είναι ικανοί να οργανώσουν ένα βρεφονηπιακό σταθμό με βάση τις παιδαγωγικές αρχές.
 • Είναι ικανοί να βοηθήσουν τον ειδικό στην εφαρμογή της κατάλληλης παιδαγωγικής παρέμβασης σε περιπτώσεις διάγνωσης αναπηρίας, μαθησιακών δυσκολιών ή άλλων δυσκολιών προσαρμογής στα βρέφη και τα νήπια με εποπτεία.
 • Οργανώνουν και διαχειρίζονται κατάλληλα το χώρο και το χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των βρεφών και των νηπίων. 
 • Οργανώνουν και υλοποιούν δραστηριοτήτων που αφορούν την οµαλή ένταξη όλων των νηπίων στην ομάδα.
 • Κατασκευάζουν κούκλες και σκηνικά κουκλοθεάτρου – θεάτρου σκιών και προετοιμάζουν θεατρικές παραστάσεις για τα νήπια. 
 • Ενημερώνουν καθημερινά τους γονείς γύρω από τη φιλοξενία των παιδιών στο κέντρο και την οποιαδήποτε επισήμανση (σε επίπεδο σωµατικό, οργανικό, συναισθηματικό) που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της ηµέρας.
 • Παρέχουν πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr