Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας».

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.»). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας ,με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να φροντίζει την συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας να κατασκευάζει οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος και τις οποίες του αναθέτει και πραγματοποιεί, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του, ο οδοντοτεχνίτης. 

Η κατασκευή, η επισκευή, η τροποποίηση τεχνητών οδοντικών τμημάτων και οδοντοστοιχιών και η προσθετική δοντιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα αυτά γίνονται υπό την εποπτεία του έμπειρου οδοντοτεχνίτη. Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας παίρνει τα σχέδια και τα αποτυπώματα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου, συμβάλλει στο σχεδιασμό κάθε οδοντοτεχνικής εργασίας παρουσιάζοντας τα πρωτότυπα σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη. Στη συνέχεια, συμμετέχει στην κατασκευή, κατασκευάζει ή επισκευάζει οδοντοστοιχίες, γέφυρες και διάφορα ένθετα ορθοδοντικά μηχανήματα που τοποθετούνται στη στοματική κοιλότητα με σκοπό να βοηθήσουν την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. 

Έργο του Βοηθού Οδοντικής Τεχνολογίας είναι η συμμετοχή στην κατασκευή προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών υπό την επίβλεψη οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με οδηγίες του πελάτη – οδοντίατρου, με υλικά και κράματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.). Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι’ αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση. 

Τομείς απασχόλησης

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές του γνώσεις δύναται να εργαστεί σε:

 • Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια κλινικών, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και ιδρυμάτων
 • Ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια
 • Σε περίπτωση που αποκτήσουν, μετά από εξετάσεις, τη σχετική άδεια, μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικά τους εργαστήρια

Επαγγελματικά προσόντα

1.  Συμμετοχή στην κατασκευή οδοντοτεχνικών εργασιών με την καθοδήγηση του οδοντοτεχνίτη.

 • Εργασίες γύψου, πυροχώματος, σιλικόνης
 • Βοηθητικές και προπαρασκευαστικές εργασίες ακίνητης προσθετικής
 • Βοηθητικές και προπαρασκευαστικές εργασίες κινητής προσθετικής 

2. Μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο

 • Απολύμανση
 • Λειτουργία και διευθέτηση χώρου
 • Άριστη λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 

3. Συμμετοχή στην οργάνωση και διαχείριση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

 • Διαχείριση εισερχομένων εργασιών
 • Διαχείριση έργου
 • Διαχείριση εξερχόμενων προϊόντων –υπηρεσιών

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» είναι τα εξής: 

 • φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
 • μεριμνά για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
 • συμμετέχει στην κατασκευή και κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικών οδοντοστοιχιών, μεταλλικούς σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και όλων των υλικών. 
 • υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
 • συμμετέχει στην αποπεράτωση των οδοντοπροσθετικών εργασιών 
 • συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην επισκευή Ορθοδοντικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων (ενδοστοματικά-εξωστοματικά) 
 • αναλαμβάνει την έγκαιρη παράδοση των εργασιών αλλά και την τήρηση των  χρονοδιαγραμμάτων
 • φροντίζει για την συντήρηση των μηχανημάτων του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται 
 • υποστηρίζει και διαχειρίζεται την επικοινωνία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Ελληνική γλώσσα 
 • Βασικές αρχές μαθηματικών και πληροφορικής
 • Βασικές αρχές χημείας
 • Βασικοί νόμοι φυσικής
 • Ανατομία -Φυσιολογία
 • Βιολογία
 • Αγγλικά ή Γερμανικά

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

Δεξιότητες 

 • Επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα
 • Υπολογιστική δεξιότητα
 • Τεχνική δεξιότητα
 • Δεξιότητα ορολογίας
 • Οργανωτική δεξιότητα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Κριτική σκέψη
 • Ψηφιακή δεξιότητα
 • Κοινωνική δεξιότητα
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ελεγκτικές δεξιότητες( παρατήρηση , αξιολόγηση και ανάληψη πρωτοβουλιών διορθωτικών ενεργειών)
 • Επιδεξιότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών

Ικανότητες 

-Λεκτική ικανότητα 

-Οπτική ικανότητα

-Υπολογιστική ικανότητα

-Τεχνική ικανότητα

-Χειρονακτική ικανότητα 

-Αριθμητική ικανότητα 

-Επικοινωνιακή ικανότητα 

-Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 

-Καλλιτεχνική ικανότητα

-Δημιουργική ικανότητα

-Εξελικτική ικανότητα

-Καλή μνήμη

-Ικανότητα παρατήρησης 

-Διορατικότητα 

-Μεθοδικότητα 

-Ταχύτητα και ακρίβεια αντίδρασης

-Ικανότητα αντίληψης του χώρου

-Ικανότητα παρατήρησης

-Ικανότητα πρόβλεψης γεγονότων-καταστάσεων 

-Ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγή συνθηκών-καταστάσεων

-Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

-Συμπερασματική σκέψη

-Καλαισθησία

-Επιμονή στην επίτευξη στόχων

-Αυτοέλεγχος και αντοχή στην πίεση και στο στρες

-Δημιουργικότητα

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Θεωρία οδοντοτεχνίας 
 • Θεωρία ορθοδοντικής 
 • Οδοντική μορφολογία 
 • Θεωρία οδοντοτεχνικών υλικών και βιουλικών 
 • Προδιαγραφές εγκαταστάσεως και εξοπλισμού οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 • Εργονομία 
 • Βασικές μηχανολογικές γνώσεις 
 • Υγιεινή και ασφάλεια
 • Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Βασικές αρχές οργάνωσης και προγραμματισμού της παραγωγής
 • Γνώση ορολογίας
 • Επαγγελματική ορολογία αγγλικών ή γερμανικών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 • Γνώση του ιξώδους και της επιφανειακής τάσης των υλικών 
 • Βασικές γνώσεις σύγκλεισης 
 • Βασικές γνώσεις αποτυπωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική 
 • Βασικές γνώσεις ανατομίας– φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος 
 • Φυσιολογία στοματογναθικού συστήματος 
 • Αισθητική προσθετικών αποκαταστάσεων 
 • Θεωρία ακίνητης προσθετικής 
 • Μικροβιολογία στοματικής κοιλότητας 
 • Βασικές γνώσεις αποτυπωτικών υλικών σε σχέση με τα απολυμαντικά υγρά 
 • Προδιαγραφές εγκαταστάσεως και εξοπλισμού οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
 • Συντήρηση εξοπλισμού οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
 • Οργάνωση οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 • ∆εοντολογία επαγγέλματος

Ικανότητες και Δεξιότητες 

Ικανότητες

-Κατασκευή οδοντοπροσθετικών εργασιών

-Χειρισμός σύγχρονων τεχνολογικά μηχανημάτων 

-Συμμετοχή στην οργάνωση αλλά και λειτουργία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

-Προμήθεια, αποθήκευση και διαχείριση οδοντοτεχνικών υλικών 

-Ορθή εφαρμογή και τήρηση των όρων υγιεινής 

Δεξιότητες

 • κατασκευή εκμαγείων μελέτης και εκμαγείων εργασίας 
 • κατασκευή κέρινων ομοιωμάτων δοντιών 
 • Επένδυση με πυρόχωμα των κέρινων προπλασμάτων για τη διαδικασία της χύτευσης 
 • Αντιγραφή εκμαγείων 
 • Εγκλείστρωση οδοντοστοιχιών 
 • Κατασκευή κέρινων προπλασμάτων 
 • Επεξεργασία μεταλλικών σκελετών ακίνητης προσθετικής 
 • Επιμέρους εργασίες όπτησης κεραμικής 
 • Επεξεργασία ακρυλικής ρητίνης για την κατασκευή μεταλλοακρυλικών προσθετικών εργασιών 
 • Κατασκευή προσωρινών στεφάνων και γεφυρών 
 • Κατασκευή ατομικών δισκαρίων – βασικών πλακών 
 • Επιδιορθώσεις μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών 
 • Επεξεργασία κεριών 
 • Εργασίες αποκήρωσης 
 • Επεξεργασία όπτησης ρητίνης 
 • Επεξεργασία μεταλλικών σκελετών κινητικής προσθετικής 
 • Απολύμανση εισερχόμενων αποτυπωμάτων και εργασιών 
 • Απολύμανση εξερχόμενων εργασιών 
 • Απολύμανση μικροεργαλείων
 • Καθαρισμός εργαλείων και μικροαντικειμένων
 • Καθαρισμός πάγκων εργασίας 
 • Εργονομική διευθέτηση του χώρου 
 • Τήρηση του πρωτοκόλλου συντήρησης κάθε μηχανήματος
 • Τήρηση των οδηγιών χρήσης κάθε μηχανήματος 
 • Τήρηση των οδηγιών χρήσης συσκευών και μικροεργαλείων 
 • Καταγραφή των εργασιακών εντολών
 • Προμήθεια και οργάνωση των απαιτούμενων υλικών
 • Ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος
 • Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους συντελεστές 
 • Συσκευασία παραδοτέων
 • Καταγραφή παραδοτέων
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος παράδοσης 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr