Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

 Η ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» των Ι.Ε.Κ. ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού:

«Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» είναι 

Η κατοχή απολυτηρίου τίτλου δομής της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954/14 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954 (Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του σε επιστήμες όπως η μικροβιολογία, η βιοχημεία, η αιματολογία και η ανοσολογία-ιολογία, είναι ικανός να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο εργαστηριακής ομάδας, όπου εκτελεί τις αντίστοιχες εργαστηριακές τεχνικές και μετρήσεις ρουτίνας. 

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία,
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές Κλινικές,
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια Εταιρειών Παραγωγής Φαρμάκων, Τροφίμων κ.λπ.
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια,
 • Βιοχημικά Εργαστήρια,
 • Αιματολογικά Εργαστήρια,
 • Ορμονολογικά Εργαστήρια,
 • Ανοσολογικά Εργαστήρια, κ.λπ. 

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» είναι: 

 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του βιοχημικού εργαστηρίου. 
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του αιματολογικού εργαστηρίου. 
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών ανοσολογίας. 
 • Εκτέλεση με ακρίβεια των τεχνικών παραλαβής, συντήρησης και προετοιμασίας των βιολογικών δειγμάτων ή λήψης κατά περίπτωση.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης των αναγκών παρασκευής αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, θρεπτικών υλικών, κ.λπ. 
 • Εκτέλεση των τεχνικών καταστροφής και απόρριψης των άχρηστων ή και μολυσματικών υλικών. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα των διπλωματούχων της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», μπορούν να εργάζονται στα Ιατρικά Εργαστήρια όπως: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Ορμονολογικό, κ.λπ., επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ)

Ειδικότερα: 

 • Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο προετοιμασίας τους πριν τη συλλογή των δειγμάτων.
 • Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων.
 • Προβαίνουν στη λήψη βιολογικών υγρών π.χ. αίματος
 • Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα βιολογικά δείγματα.
 • Προετοιμάζουν και αριθμούν τα προς εξέταση δείγματα.
 • Φροντίζουν για τη συντήρηση των δειγμάτων στις κατάλληλες συνθήκες.
 • Διαχωρίζουν και κατανέμουν τα δείγματα στα αρμόδια τμήματα του εργαστηρίου.
 • Προετοιμάζουν τα απαραίτητα υλικά και αντιδραστήρια.
 • Προετοιμάζουν τα προς χρήση όργανα και συσκευές.
 • Χειρίζονται τα όργανα και τα σκεύη του εργαστηρίου.
 • Επιμελούνται της συντήρησης και του καθαρισμού των οργάνων και συσκευών.
 • Φροντίζουν για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σκευών και των πάγκων εργασίας.
 • Μετά το τέλος των μετρήσεων καταστρέφουν και απομακρύνουν τα άχρηστα και μολυσματικά υλικά.
 • Φροντίζουν για την προμήθεια και τη συντήρηση των υλικών.
 • Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα υλικά και τα αντιδραστήρια.
 • Εκτελούν αιματολογικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και άλλες τεχνικές και μετρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.
 • Τηρούν το πρωτόκολλο και ενημερώνουν το αρχείο του εργαστηρίου.
 • Ταξινομούν και κατανέμουν τα απαντητικά δελτία κατά τμήμα.
 • Δίνουν τα φύλλα των απαντήσεων στους «εξωτερικούς» ασθενείς. 
 • Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο, τηρώντας τα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική γλώσσα 
 • Φυσική 
 • Χημεία 
 • Βιολογία 
 • Να κατέχει σε μέτριο επίπεδο μια ξένη γλώσσα (ώστε να διαβάζει τεχνικά φυλλάδια) 
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet κ.λπ.), απαραίτητες στην αρχειοθέτηση, καταχώρηση, λήψη πληροφοριών, για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών του. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κατανόηση βασικών ιατρικών πράξεων 
 • Επιδεξιότητα στα χέρια (σταθερό χέρι, άριστος χειρισμός σκευών και οργάνων) 
 • Επιμέλεια και σχολαστικότητα
 • Εκτέλεση τεχνικών με ακρίβεια 
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.
 • Να κατανοεί οδηγίες , κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά φυλλάδια 
 • Να έχει καλή μνήμη 
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Διάθεση πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας. 
 • Καλή εξυπηρέτηση ασθενών-πολιτών
 • Κοινωνική αντίληψη 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Λεκτική ικανότητα 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών (αξιολογεί, αποφασίζει, καθοδηγεί)
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου 
 • Μεθοδικότητα και οργανωτική ικανότητα 
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη 
 • Να είναι επιδεκτικός στην εκπαίδευση
 • Να έχει επίγνωση της ευθύνης του έργου του 
 • Να έχει παρατηρητικότητα 
 • Να είναι προσεκτικός 
 • Να διαθέτει ταχύτητα και ακρίβεια εκτέλεσης των τεχνικών.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Βασικές γνώσεις Υγιεινής 
 • Βασικές γνώσεις Ανατομίας-Φυσιολογίας 
 • Βασικές γνώσεις Μικροβιολογίας 
 • Βασικές γνώσεις Αιματολογίας 
 • Βασικές γνώσεις Κλινικής Χημείας
 • Βασικές γνώσεις Ανοσολογίας 
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας και τους στόχους των εργαστηρίων 
 • Γνωρίζει τη διαδικασία παραλαβής, συντήρησης και προετοιμασίας των βιολογικών δειγμάτων 
 • Γνωρίζει τις αρχές σωστής λειτουργίας αλλά και συντήρησης συσκευών και οργάνων του εργαστηρίου
 • Γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαστηρίου
 • Γνωρίζει τα βασικά προγράμματα καταγραφής και αρχειοθέτησης στοιχείων
 • Τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του εργαστηρίου 
 • Εκτέλεση με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια των βασικών τεχνικών των εργαστηρίων 
 • Εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας και συντήρησης συσκευών και οργάνων του εργαστηρίου 
 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαστηρίου
 • Διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Γνωρίζει τις ιατρικές ορολογίες και συντμήσεις
 • Έχει την ικανότητα παροχής των βασικών Πρώτων Βοηθειών.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr