Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Στόχος των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, είναι η παραγωγή άρτιων απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, όπως καθορίζονται από τις συστάσεις και τις επιστημονικές προϋποθέσεις της κλινικής διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» βοηθάει τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο στο έργο του και συνεργάζεται στενά μαζί του για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και την αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και συσκευών.

Το περιεχόμενο σπουδών ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της πυρηνικής ιατρικής. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να χειρίζονται συσκευές και μηχανήματα απεικονιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως: 

 • κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα -φορητό ακτινολογικό μηχάνημα 
 • μαστογράφος 
 • μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • αξονικός τομογράφος
 • μαγνητικός τομογράφος
 • ψηφιακός αγγειογράφος 
 • μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής 

εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία 
 • Ακτινολογικά Εργαστήρια 
 • Ιδιωτικές Κλινικές 
 • Κέντρα Υγείας
 • Ακτινοδιαγνωστικά κέντρα 
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Επαγγελματικά προσόντα 

Ειδικά επαγγελματικά προσόντα 

Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας οφείλουν, όπως όλοι, να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες της  δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, όπως το ιατρικό απόρρητο, την αποφυγή κρίσεων για τις συστάσεις των συναδέλφων τους και την πιστή τήρηση των γραπτών και προφορικών οδηγιών του θεράποντα ιατρού των επιστημονικών υπευθύνων και του Τ.Α. (Τεχνολόγου - Ακτινολόγου). Τέλος χρειάζεται να είναι άρτια καταρτισμένοι και γνώστες των τελευταίων ακτινοδιαγνωστικών τεχνικών καθώς επίσης και του συνόλου των ορολογιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας προορίζονται να εργαστούν σε ακτινοδιαγνωστικέ μονάδες του δημοσίου  ή ιδιωτικού τομέα υγείας. Ο ρόλος τους είναι να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις συσκευές των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων υπό την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και μέσα στις επιστημονικές και ιατρικές προϋποθέσεις που καθορίζει η ιατρική ομάδα και τηρώντας τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης από τον κλινικό ιατρό ακτινολογικής εξέτασης, γνωρίζοντας τις τεχνικές των μεθόδων απεικόνισης, τοποθετώντας τον εξεταζόμενο στην ακτινολογική τράπεζα στην κατάλληλη θέση, ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά και πραγματοποιεί την εξέταση. 

Αξιολογούν τις παραγόμενες εικόνες ως προς την επαρκή ανάδειξη της υπό εξέταση περιοχής και να μπορούν να κάνουν εκτίμηση ποιοτικών παραμέτρων. 

Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικόνισης και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών. 

Λαμβάνουν όλα τα αντιπροστατευτικά μέτρα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον εξεταζόμενο κατά την εξέταση. 

Γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας και τηρούν το ιατρικό απόρρητο. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας πρέπει να μπορούν να βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης, από τον κλινικό ιατρό Ακτινολογικής εξέτασης, μαζί με τον υπεύθυνο Τεχνολόγο ακτινολόγο και σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων και των ειδικευμένων ιατρών.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας πρέπει: 

 • να γνωρίζουν την ορολογία και τις θεωρητικές έννοιες της ακτινοτεχνολογίας, ώστε να κατανοούν τις αρχές λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου που θα χρησιμοποιούν στην κλασσική ακτινολογία, καθώς επίσης και τις βασικές αρχές λειτουργίας και προδιαγραφών χρήσης και διατήρησης των υλικών και εφοδίων που θα χρησιμοποιούνται
 • να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικόνισης και του γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου καθώς και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών
 • να μπορούν να χειρίζονται επαρκώς τις συσκευές απεικόνισης της ακτινολογικής εικόνας 
 • να γνωρίσουν τις βασικές μεθόδους απεικόνισης των διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και τα κριτήρια σωστής αξιολόγησης της απεικονιζόμενης ακτινολογικής εικόνας
 • να πραγματοποιούν τις ακτινολογικές προβολές και γενικότερα τις διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις, τοποθετώντας τον εξεταζόμενο στην ακτινολογική τράπεζα στην κατάλληλη θέση 
 • να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τεχνικές και μεθοδολογίες τις διάφορες ακτινολογικές εξετάσεις
 • να γνωρίζουν τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και των νεότερων απεικονιστικών μεθόδων με καλύτερα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής 
 • να γνωρίζουν την ανατομική περιοχή των εξεταζόμενων περιοχών και την ακτινοανατομία τους στην ακτινολογική εικόνα
 • να αξιολογούν τις παραγόμενες εικόνες ως προς την επαρκή ανάδειξη της υπό εξέταση περιοχής και να μπορούν να κάνουν εκτίμηση ποιοτικών παραμέτρων
 • να γνωρίσουν τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας
 • να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας καθώς επίσης και τα μέτρα ακτινοπροστασίας εξεταζόμενων, συνοδών και προσωπικού που χειρίζεται τις διάφορες συσκευές παραγωγής ακτινοβολίας και να τηρούν τους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα ΙΕΚ «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr