Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Εργοθεραπείας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Βοηθός Εργοθεραπείας» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας» των Ι.Ε.Κ. ανήκει στην Ομάδα προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας» είναι η κατοχή απολυτηρίων τίτλων,από δομές της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο(ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο(ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).Οι γενικέςπροϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος, λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας  960 ωρών.

1.6 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΣ, Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5:Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)» 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Εργοθεραπείας» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια της κατάρτισής του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Πρόκειται για άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές ή άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς, όπως άτομα 3ης ηλικίας, φυλακισμένους, εξαρτημένους κ.α. Ο Βοηθός Εργοθεραπείας απασχολείται σε διάφορες μονάδες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει Εργοθεραπευτής πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικουρώντας και υποβοηθώντας το έργο του. 

Τομείς απασχόλησης 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» µπορούν να εργαστούν σε: 

 • Νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά)
 • Δομές για ηλικιωμένους
 • Κέντρα Αποκατάστασης 
 • Κέντρα Αναπτυξιακά 
 • Δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας 
 • Κέντρα Απεξάρτησης 
 • Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Ειδικά σχολεία
 • Βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία
 • Κατασκηνώσεις
 • Σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές
 • Θεραπευτήρια
 • Μ.Κ.Ο. του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας», συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Κατανοεί τις αρχές της Εργοθεραπείας και τις εφαρμόζει στην πράξη.
 • Επικοινωνεί και αντιμετωπίζει σωστά άτομα διαφορετικής κουλτούρας. 
 • Βοηθά τον Εργοθεραπευτή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος. 
 • Εκτελεί τις τεχνικές που θα του υποδείξει ο Εργοθεραπευτής τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ασθενή – πελάτη. 
 • Οργανώνει την καταγραφή αρχείου των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, του ιστορικού του ασθενούς – πελάτη και της πορείας του. 
 • Διαθέτει υπομονή, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς όλους. 
 • Εφαρμόζει τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την ειδικότητα της Εργοθεραπείας και τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας του απορρήτου του κάθε περιστατικού.

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Οι κυριότερες πράξεις που µπορεί να εκτελέσει ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας », υπό την καθοδήγηση και  επίβλεψη του εργοθεραπευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • Επαληθεύει τα ραντεβού και τηρεί το αρχείο των ασθενών – πελατών.
 • Υποδέχεται και μετακινεί τον ασθενή στο χώρο θεραπείας.
 • Διατηρεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και θεραπευτικό περιβάλλον. 
 • Τακτοποιεί και συντηρεί τα εργοθεραπευτικά µέσα που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες. 
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην κατασκευή των θεραπευτικών βοηθημάτων.
 • Χρησιμοποιεί τα βοηθήματα στους ασθενείς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής και στην επίδειξη των τεχνικών που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία.
 • Συνεπικουρείστο θεραπευτικό σχεδιασμό του Εργοθεραπευτή με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εκτίμηση και τροποποίηση του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των ασθενών.
 • Διευκολύνει τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» στο πλαίσιο της εργασίας του: 

 • Αναγνωρίζει την έκταση και τους περιορισμούς των ικανοτήτων και των γνώσεων του και αναλαμβάνει μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχει αξιολογηθεί να είναι αρμόδιος για την εκτέλεση
 • Συνεργάζεται με τον εποπτεύοντα Εργοθεραπευτή και τους άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και της κοινότητας 
 • Αναγνωρίζει τη θέση και την επαγγελματική ευθύνη του επιβλέποντα Εργοθεραπευτή
 • Ενεργεί κατά τρόπο που καταδεικνύει την προσήλωση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εργοθεραπείας 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας είναι οι ακόλουθες: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική γλώσσα
 • Ξένη γλώσσα (αγγλικά - μέτριο επίπεδο)
 • Βιολογία
 • Ψυχολογία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κατανόηση βασικών εννοιών της εργοθεραπείας και της ιατρικής επιστήμης.
 • Χρήση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων.
 • Στοχοθεσία και σχεδιασμός παρέμβασης, σε συνεργασία με το πάσχον άτομο και την οικογένειά του. 
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και εφαρμογή ειδικών βοηθημάτων, βάσει των οδηγιών του Εργοθεραπευτή, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής του ατόμου στα έργα και στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. 
 • Εφαρμογή των βασικών αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Λεκτική ικανότητα 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Μεθοδικότητα και οργανωτική ικανότητα
 • Παρατηρητικότητα

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων της ειδικότητας είναι οι ακόλουθες:

 • Γνώση των ειδικών αρχών και εννοιών, του περιεχομένου και της επιστημονικής ορολογίας της ειδικότητας.
 • Γνώση των βασικών ανατομικών δομών.
 • Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της ψυχολογίας. 
 • Χρήση του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού. 
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών στο πεδίο της ειδικότητας, με σκοπό την υλοποίηση του θεραπευτικού έργου.
 • Επαρκής γνώση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας 
 • Κριτική ικανότητα.
 • Συνεργατικό πνεύμα. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

5. Κατατάξεις 

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης

6.1. ΩρολόγιοΠρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» με παρουσίαση των εβδομαδιαίων ωρών θεωρίας (Θ), εργαστηρίων (Ε) και συνόλου (Σ) αυτών ανά μάθημα και εξάμηνο είναι το εξής:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr