Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Φαρμακείου (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Βοηθός Φαρμακείου»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» των Ι.Ε.Κ.

ανήκει στην Ομάδα προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώρο του φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. 

Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του αρμόδιου φαρμακοποιού.

Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν τόσο στην εκτέλεση του έργου του στο φαρμακείο όσο και στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων που παράγει. 

Τομείς Απασχόλησης 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

 • Σε ιδιωτικά φαρμακεία
 • Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε διαγνωστικά εργαστήρια
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Σε Κέντρα Ερευνών. 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα τα οποία αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Εξυπηρέτηση ανά ομάδα πληθυσμού με αρχές και κανόνες
 • Ενέργεια με εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας
 • Ικανότητα χειρισμού ομάδας 
 • Ικανότητα εκτέλεσης συνταγών διαφόρων τύπων 
 • Διαχείριση κατάλληλων συνοδευτικών εντύπων 
 • Εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση των λειτουργιών ενός φαρμακείου 
 • Εσωτερικός κανονισμός ή όπου υπάρχει job-description (Εγχειρίδιο ISO)
 • Εφαρμογή κανόνων διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης των αγαθών
 • Ικανότητα εκφόρτωσης και λειτουργίας εργαλείων φόρτωσης – εκφόρτωσης 
 • Εφαρμογή κανόνων για τη διασφάλιση ποιότητας 
 • Διαχείριση των απαραίτητων παραστατικών που συνοδεύουν τα αγαθά σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
 • Ικανότητα χειρισμού σχετικών συστημάτων 
 • Γνώσεις σχετικές με τα αγαθά τα οποία παραλαμβάνονται 
 • Ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού φαρμακευτικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Εκτέλεση διαδικασιών για την παραγωγή και αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών 
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών marketing φαρμάκων και καλλυντικών 
 • Ικανότητα διενέργειας απογραφής αποθήκης. 
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, περιφερειακά, fax) 
 • Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών
 • Εφαρμογή τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων 
 • Εφαρμογή τεχνικών και προδιαγραφών συσκευασίας προϊόντων 
 • Χρήση μηχανών, ταμειακών μηχανών και μηχανημάτων πιστωτικών καρτών 
 • Τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων
 • Διαχείριση χρόνου (βέλτιστη διαχείριση προσωπικού χρόνου και χρόνου συναλλασσομένων) 
 • Πρωτοβουλία (κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων) 
 • Κριτική σκέψη 
 • Ιεράρχηση κατά προτεραιότητα και σημαντικότητα εναλλακτικών προσφερόμενων λύσεων 
 • Φιλτράρισμα/ αξιολόγηση πληροφοριών
 • Προγραμματισμός/Οργανωτικότητα 
 • Υπολογιστική δεξιότητα 
 • Αντοχή στην πίεση 
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 • Υπευθυνότητα 
 • Οργανωτικότητα.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. 

Πιο αναλυτικά τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας
 • Επιμελείται την εικόνα και την λειτουργία του χώρου του φαρμακείου 
 • Έρχεται σε επαφή και εξυπηρετεί το κοινό στην διάθεση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις συναλλαγές
 • Εκτελεί τις συνταγές διαφόρων τύπων
 • Επεξηγεί την συνταγογραφία στο κοινό 
 • Διενεργεί την πώληση, εισπράττει το αντίτιμο και εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα όταν απαιτείται 
 • Παρέχει Φαρμακευτικές υπηρεσίες πρόληψης και ενημερώνει το κοινό για την καθημερινή υγιεινή 
 • Εφαρμόζει το κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείριση των λειτουργιών του φαρμακείου
 • Καταγράφει ελλείψεις φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων
 • Διαμορφώνει το πρόγραμμα των παραγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες του φαρμακοποιού 
 • Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα φάρμακα και αγαθά και τα δελτία που τα συνοδεύουν και ασκεί καταμέτρηση και πρωτογενή οπτικό έλεγχο
 • Τακτοποιεί τα εισερχόμενα φάρμακα και αγαθά στον σωστό χώρο αποθήκευσης του φαρμακείου. 
 • Εποπτεύει τις επιστροφές αγαθών
 • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες – συνταγολογία για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων 
 • Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος
 • Συσκευάζει, αποθηκεύει και φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους σύμφωνα με τους κανονισμούς 
 • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις)
 • Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον υπεύθυνο φαρμακοποιό. 
 • Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη υλικών. 
 • Ενημερώνεται για τα νέα προϊόντα και συμμετέχει σε σεμινάρια ενημέρωσης.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση, γραφή)
 • Μαθηματικά επιπέδου Γ’ τάξης Λυκείου 
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ 
 • Στοιχειώδης Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Χημείας 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία 
 • Χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, περιφερειακά, fax) 
 • Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών 
 • Εφαρμογή τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων 
 • Εφαρμογή τεχνικών και προδιαγραφών συσκευασίας προϊόντων 
 • Εφαρμογή στοιχειωδών αρχών λογιστικής (τιμολόγηση, ΦΠΑ) 
 • Χρήση μηχανών, ταμειακών μηχανών και μηχανημάτων πιστωτικών καρτών 
 • Τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων 
 • Κοινωνική αντίληψη (κατανόηση των ενεργειών και των αντιδράσεων των άλλων) 
 • Διαχείριση χρόνου (βέλτιστη διαχείριση προσωπικού χρόνου και χρόνου συναλλασσομένων)
 • Κρίση και λήψη απόφασης (ορθολογική επιλογή μεταξύ πιθανών ενεργειών)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος (ορθολογική και αξιόπιστη ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου ενεργειών) 
 • Πρωτοβουλία (κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων) 
 • Κριτική σκέψη 
 • Ιεράρχηση κατά προτεραιότητα και σημαντικότητα εναλλακτικών προσφερόμενων λύσεων 
 • Φιλτράρισμα/ αξιολόγηση πληροφοριών
 • Προγραμματισμός/Οργανωτικότητα
 • Υπολογιστική δεξιότητα 
 • Ακριβής επιβεβαίωση των υπολογισμών
 • Αντοχή στην πίεση
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα 
 • Άνετη χρήση εργαλείων αρχειοθέτησης προϊόντων
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα 
 • Ομαδική εργασία
 • Ευγένεια 
 • Επικοινωνία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Συμπερασματική σκέψη (εφαρμογή γενικών κανόνων σε συγκεκριμένα προβλήματα για την εύρεση των βέλτιστων απαντήσεων) 
 • Μνήμη 
 • Παρατηρητικότητα
 • Τακτοποίηση Πληροφοριών 
 • Ευελιξία κατηγοριοποίησης 
 • Λεκτική ικανότητα 
 • Αριθμητική ικανότητα 
 • Χωρο-αντιληπτική ικανότητα
 • Τεχνική ικανότητα 
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίδρασης 
 • Δημιουργικότητα

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Αρχές και κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας με πελάτες 
 • Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών
 • Βασικές αρχές πωλήσεων
 • Αρχές οικονομικών συναλλαγών και φορολογικής νομοθεσίας
 • Βασικές αρχές δημόσιων σχέσεων
 • Τεχνικές συσκευασίας και μεταφοράς 
 • Στοιχεία κοστολόγησης προϊόντων 
 • Βασικές αρχές διαχείρισης αποθήκης
 • Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βασικές γνώσεις τεχνικών επικοινωνίας
 • Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Βασικές αρχές οικονομικής & οργανωτικής ψυχολογίας
 • Βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα
 • Βασικές αρχές ΚΒΣ
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Στοιχειώδεις Γνώσεις Marketing
 • Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων
 • Στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού τιμών και προϊόντων
 • Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης προϊσταμένων
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων
 • Μέθοδοι Αναλυτικής Χημείας για τα φάρμακα και τα καλλυντικά
 • Ιδιότητες α’ υλών και δραστικότητα αυτών
 • Αλληλεπιδράσεις χημικών ενώσεων στη σύσταση
 • Επίσημες μέθοδοι Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
 • Μικροβιολογικός έλεγχος – μέθοδοι 
 • Γνώσεις παρασκευής φαρμάκων και καλλυντικών 
 • Γνώσεις ποιοτικού ελέγχου φαρμάκων και καλλυντικών
 • Γνώσεις για Παροχή Πρώτων Βοηθειών και λήψη ζωτικών σημείων 
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών συσκευών και τρόπου λειτουργίας τους.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα « Βοηθός Φαρμακείου» των ΙΕΚ, είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr