Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Φυσικοθεραπείας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Βοηθός Φυσικοθεραπείας» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων. 

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :

 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως

Στους ανωτέρω τομείς απασχόλησης απαιτείται η νόμιμη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και η παρουσία – επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 • Ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας
 • Εξοικείωση με τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Γραμματειακή υποστήριξη και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 • Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη θεωρητική του/της κατάρτιση.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Α. Για την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών: 

 • Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο θεραπείας. 
 • Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, για παράδειγμα πίεση, σφύξεις, πριν την έναρξη της φυσικοθεραπείας.
 • Τοποθετεί ή / και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση. 
 • Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς.
 • Μεριμνά για τη σωστή, λειτουργική και αναπαυτική θέση του ασθενή στο χώρο θεραπείας. 
 • Μεριμνά για την ασφάλεια του ασθενή κατά την παραμονή του στο χώρο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 

Β. Για την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων:

 • Ενημερώνει τον φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό-κάρτα ασθενούς 
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στα  φυσικά μέσα και την ηλεκτροθεραπεία 
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών κακώσεων
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή σε προγράμματα αποκατάστασης αναπνευστικών, ρευματικών και νευρολογικών παθήσεων. 
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή σε προγράμματα ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων ατόμων τρίτης ηλικίας.
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην επίτευξη των φυσικοθεραπευτικών του στόχων σε Α.μ.Ε.Α. 
 • Βοηθά στην μετακίνηση και μεταφορά βαρέως πασχόντων (πολυκαταγματιών, ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών) και μετεγχειρητικών ασθενών. 

Γ. Για την προετοιμασία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας:

 • Εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου. 
 • Προετοιμάζει τα υλικά και ελέγχει τη λειτουργία των φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων 
 • Εξασφαλίζει τους όρους ατομικής προστασίας των προσώπων που κινούνται στο χώρο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • Ελέγχει τη διακίνηση αναλώσιμων υλικών.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα και απολύμανση των χώρων θεραπείας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.

Δ. Για την γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίου φυσικοθεραπείας:

 • Υποστηρίζει την λειτουργία της γραμματείας και τηρεί αρχείο ασθενών (παρουσιολόγιο).
 • Τηρεί τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος και τον αριθμό των επισκέψεων φυσικοθεραπείας.
 • Διεκπεραιώνει την τηλεφωνική επικοινωνία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
 • Τηρεί την αλληλογραφία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • Ταξινομεί τα παραπεμπτικά των ασφαλιστικών ταμείων και φροντίζει για τη διεκπεραίωσή τους.
 • Χειρίζεται τα προγράμματα του υπολογιστή. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που αναφέρονται στο κεφάλαιο τομείς απασχόλησης, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • προσδιορίζει το αντικείμενο της φυσικοθεραπείας και τους τομείς εφαρμογής της.
 • διακρίνει τις βασικές αρχές που διέπουν το επάγγελμα του / της βοηθού φυσικοθεραπείας.
 • ενημερώνεται γύρω από τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας 
 • γνωρίζει το ημερήσιο πρόγραμμα του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και τις τρέχουσες ανάγκες που προκύπτουν. 
 • γνωρίζει την επιστημονική ορολογία που πρέπει να κατέχει ο βοηθός φυσικοθεραπείας.
 • γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της γραμματείας ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
 • γνωρίζει τον τρόπο συντήρησης του επιστημονικού εξοπλισμού ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που διέπουν ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας
 • γνωρίζει και εφαρμόζει τη δεοντολογία του επαγγέλματος του/της βοηθού φυσικοθεραπείας.
 • γνωρίζει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων / ικανοτήτων:

 • εξηγεί το ρόλο και τα καθήκοντα της ειδικότητας του/της βοηθού φυσικοθεραπείας.
 • είναι εξοικειωμένος με τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • φροντίζει για την ευταξία, την υγιεινή του χώρου, του εξοπλισµού και των υλικών.
 • διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας, μετακίνησης των ασθενών και προσφέρει βασικές πρώτες βοήθειες 
 • οργανώνει το εργαστήριο φυσικοθεραπείας με βάση καθημερινές ανάγκες του προγράμματος.
 • γνωρίζει τον ασφαλή χειρισμό του μηχανολογικού φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού.
 • γνωρίζει τις διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 
 • προετοιμάζει τον ασθενή για έναρξη συνεδρίας φυσικοθεραπείας.
 • εφαρμόζει διαδικασίες ποιοτικής γραμματειακής υποστήριξης του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
 • υποδέχεται με ευπρέπεια και σεβασμό τους ασθενείς. 
 • ενεργεί με βάση τις βασικές αρχές της δεοντολογίας του επαγγέλματος.
 • ενισχύει με γνώσεις και δεξιότητες το προσωπικό του προφίλ με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • διαχειρίζεται επαρκώς το αρχείο ασθενών του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας με ηλεκτρονικά μέσα.
 • συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. 
 • σέβεται τη διαφορετικότητα και την διαπολιτισμικότητα. 
 • λειτουργεί με υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια, υπομονή, εχεμύθεια και ενσυναίσθηση. 
 • συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον υπεύθυνο φυσικοθεραπευτή, τη διοίκηση, το προσωπικό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και τους συγγενείς των ασθενών. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr