Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων Και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής  διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. 

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.
 • Την υγιεινή των τροφίμων.
 • Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.
 • Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.
 • Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.
 • Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.
 • Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.
 • Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης.
 • Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Τομείς απασχόλησης 

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του. 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα: 

Μέριμνα για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.

 • Αναζητά τις απαραίτητες και κατάλληλες πρώτες ύλες του εδεσματολογίου (μενού) στις αποθήκες  και τα ψυγεία της επισιτιστικής μονάδας και υπολογίζει τις ανάγκες της κουζίνας.
 • Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων πρώτων υλών.
 • Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των πρώτων υλών. 

Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων.

 • Συντάσσει το εδεσματολόγιο (μενού) της επισιτιστικής μονάδας και επιμελείται τον κατάλογο παρουσίασης (κάρτα) του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο/maitre, τον F.N.B. και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.
 • Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.
 • Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του. 

Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας.

 • Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των εδεσμάτων και παραθέτει τα εδέσματα. 
 • Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων κατά την παράθεση διορθωτικές ενέργειες. o Οργανώνει την κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων. 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:

 • την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,
 • τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,
 • την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.
 • τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,
 • τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων,
 • την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας. 

Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ορολογία στους τομείς: Εμπορεύματα, εδεσματολόγια, σύνταξη εμπορικών επιστολών, βασικοί όροι χημείας). 
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών
 • Βασικές Γνώσεις Χημείας.
 • Γενικές γνώσεις αγγλικών ή γαλλικών

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

Δεξιότητες

 • Υπολογιστική δεξιότητα: Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. 
 • Επικοινωνία: (ακούει και κατανοεί τους άλλους, διαβάζει και κατανοεί γραπτές πληροφορίες, εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο). 
 • Πρωτοβουλία: κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη στόχων.
 • Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη. 
 • Ενεργός μάθηση: Αντιλαμβάνεται την εφαρμογή νέων πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη απόφασης.
 • Δημιουργικότητα: η διανοητική διαδικασία της γένεσης νέων ιδεών και εννοιών ή νέων συσχετίσεων μεταξύ υπαρχουσών ιδεών ή εννοιών.
 • Παρακολούθηση / έλεγχος: Παρακολούθηση /έλεγχος του εργαζόμενου δυναμικού.
 • Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων.

Ικανότητες

 • Καλή μνήμη: Η ικανότητα να θυμάσαι πληροφορίες όπως λέξεις, αριθμούς, εικόνες/ πρόσωπα και διαδικασίες.
 • Κοντινή όραση: Η ικανότητα να βλέπεις λεπτομέρειες σε κοντινή απόσταση. 
 • Ευαίσθητη όσφρηση/ καλή όσφρηση: Η ικανότητα να εντοπίζεις ή να ξεχωρίζεις διαφορές μεταξύ οσμών. 
 • Ευαίσθητη γεύση/ καλή αίσθηση της γεύσης: Η ικανότητα να εντοπίζεις ή να ξεχωρίζεις διαφορές μεταξύ γεύσεων.
 • Αισθητική ικανότητα: Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται το ωραίο.
 • Λεπτή και αδρή κινητική λειτουργία: Η αδρή κινητική λειτουργία αναφέρεται στην ικανότητα να εκτελούνται δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργοποίηση μεγάλων μυών ή μυϊκών ομάδων και η λεπτή κινητικότητα αναφέρεται στην κίνηση των μικρών μυών που λειτουργούν συντονισμένα για να εκτελέσουν δύσκολες και λεπτές εργασίες.
 • Φυσική κατάσταση.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις 

 • Βασικές αρχές, κανόνες και μέθοδοι προμήθειας εμπορευμάτων. 
 • Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς – Νομοθεσία. 
 • Κανόνες και μέθοδοι μαγειρικής τέχνης.
 • Στοιχεία εστιατορικής τέχνης.
 • Στοιχεία Διαιτητικής.
 • Μηχανοργάνωση.
 • Κανόνες σύνθεσης, σύνταξης και παρουσίασης εδεσματολογίου (μενού) και κάρτας εστιατορίου.
 • Αγορανομικοί κανόνες.
 • Ορολογία των εδεσμάτων και διεθνής ονοματολογία.
 • Μαγειρική τέχνη.
 • Τροφογνωσία-Εμπορευματογνωσία.
 • Στοιχεία δικαίου. 
 • Κανόνες και προϋποθέσεις παράθεσης.
 • Τρόποι παρουσίασης εδεσματολογίου.
 • Κανόνες μεριδοποίησης.
 • Στοιχεία γαστρονομίας.
 • Κανόνες σύνταξης προγράμματος εργασίας προσωπικού.
 • Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.
 • Τυπικές διαδικασίες της επιχείρησης για τη θεώρηση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού.
 • Τεχνικές συνέντευξης πρόσληψης προσωπικού. 
 • Μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 • Τεχνικές επίβλεψης του προσωπικού. 
 • Τεχνικές καθοδήγησης προσωπικού. 
 • Βασικοί τρόποι επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Βασικά κριτήρια επίδοσης εργατικού δυναμικού. 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις

 • Ειδικοί Διαιτητικοί Κανόνες. 
 • Κανόνες διαχείρισης χρόνου.
 • Συστήματα καταγραφής και ελέγχου αποθήκης. 

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή τεχνικών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας.
 • Εφαρμογή βασικών κανόνων οργάνωσης και αρχειοθέτησης.
 • Χειρισμός συστημάτων μηχανοργάνωσης.
 • Εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών και βασικών κανόνων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
 • Εφαρμογή κανόνων προμήθειας εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου αποθήκης.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ενημέρωσης γύρω από το επάγγελμά του.
 • Τήρηση διαιτητικών και αγορανομικών κανόνων σύνθεσης εδεσματολογίου.
 • Τήρηση στοιχειών εργατικής νομοθεσίας. 
 • Τήρηση κανόνων τυποποίησης μενού και εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων.
 • Εφαρμογή των κανόνων των συνταγών παρασκευής εδεσμάτων (πρότυπων και δικής του σύνταξης).
 • Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων-Τήρηση HACCP. 
 • Εφαρμογή κανόνων παρουσίασης κάρτας εδεσματολογίου. 
 • Τήρηση κανόνων παράθεσης μενού και εφαρμογή των γαστρονομικών κανόνων.
 • Τήρηση κανόνων παρουσίασης των εδεσμάτων και εφαρμογή των γαστρονομικών κανόνων.
 • Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων αναγγελίας (micros). 
 • Εφαρμογή τυπικών διαδικασιών καθαριότητας, συντήρησης και προληπτικού ελέγχου του εξοπλισμού (μηχανικών μέσων και σκευών).
 • Χρήση μεθόδων και εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων (*).
 • Εφαρμογή των τεχνικών της συνέντευξης πρόσληψης προσωπικού (*).
 • Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (*).
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση των πρώτων υλών σε αυτοτελή παρασκευάσματα ή/και ολοκληρωμένες γευστικές ακολουθίες, που αναδεικνύουν τη γεύση και προάγουν την υγεία των καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει τη γευστική ικανοποίηση των επισκεπτών.

Ικανότητες

Οι κάτοχοι διπλώματος αυτής της ειδικότητας θα είναι ικανοί: 

 • Να εφαρμόζουν τις συνταγές μαγειρικής τέχνης, οικονομικές θεωρίες , αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, σύνθεσης μενού και μάρκετινγκ στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό χώρο. 
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να συνεργάζονται με τα τμήματα ελέγχου και αποθήκης για τις αγορές των τροφίμων και προμήθειά τους.
 • Να είναι σε θέση να παράγουν και να ελέγχουν τα προϊόντα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
 • Να κάνουν χρήση των τεχνικών αξιοποιώντας τα είδη τροφίμων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για προβάλουν και να διαθέσουν τα προϊόντα με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους από άποψη ποιότητας και οικονομίας. 
 • Να αξιολογούν και να ελέγχουν τις συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων με βάση τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και τη συντήρηση όλων των διακινούμενων εμπορευμάτων της κουζίνας. 
 • Να εφαρμόζουν τις τεχνικές μαγειρικής για να βελτιώσουν τα ήδη παραγόμενα προϊόντα. 
 • Να καταρτίζουν και να καθοδηγούν το εκπαιδευόμενο προσωπικό της κουζίνας και να φροντίζουν για τη διάδοση των αρχών και των παραδόσεων της Μαγειρικής Τέχνης. 
 • Να αξιολογούν από οικονομικής πλευράς τα προϊόντα, να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους και να προσδιορίζουν την τιμή πώλησης. 
 • Να εφαρμόζουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και να αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας.
 • Να χρησιμοποιούν νέες τεχνικές και εργαλεία στην μαγειρική τέχνη.
 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της οινοποιίας και να παρουσιάζουν τους διάφορους τύπους κρασιών. 

Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr