Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» 

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.

Ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 • Υποδοχή των πελατών στο Ξενοδοχείο και εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην Υποδοχή. 
 • Εργασίες στους ορόφους και τα δωμάτια του Ξενοδοχείου. 
 • Προμήθεια και διαχείριση του αποθέματος εμπορευμάτων και του υλικού.
 • Πώληση και σερβίρισμα φαγητών και κρασιών στο Εστιατόριο.
 • Παρασκευή και σερβίρισμα κοκτέιλ και αλκοολούχων ή μη ποτών στο Μπαρ.

Τομείς απασχόλησης 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. Συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, κέντρων διακοπών, εστιατορίων, BAR και επιχειρήσεις catering. 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού 
 • διενεργεί απογραφή αποθήκης –πρώτων υλών
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • δέχεται και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης με προμηθευτές
 • επιλύει προβλήματα πελατών
 • προωθεί το τουριστικό προϊόν 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας βασιζόμενος σε εντολές εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδιαίτερα της φιλοξενίας, της αποδοτικότητας, της υγιεινής και της πρόληψης ατυχημάτων, εκτελεί μόνος του ή και σε συνεργασία με άλλον τις ακόλουθες εργασίες:

1. Στο τμήμα υποδοχής:

 • Υποδέχεται, συμβουλεύει τους πελάτες και φροντίζει για τις διατυπώσεις της αναχώρησής τους.
 • Πραγματοποιεί τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις και προγραμματίζει τις κρατήσεις των δωματίων.
 • Οργανώνει τη μεταφορά των αποσκευών των πελατών.
 • Κρατάει τα κλειδιά.
 • Εκτελεί υπηρεσίες σχετικές με το τηλεφωνικό κέντρο και διαβιβάζει στους πελάτες την αλληλογραφία ή τα μηνύματα.
 • Καταγράφει τις παραγγελίες για ξύπνημα καθώς και τα αντικείμενα που έχουν ξεχάσει οι πελάτες.
 • Φροντίζει για τη φύλαξη τιμαλφών και χρημάτων πελατών.
 • Συμπληρώνει και ελέγχει τα απαιτούμενα έντυπα του ξενοδοχείου.
 • Καταρτίζει τους λογαριασμούς των πελατών
 • Δέχεται και αντιμετωπίζει τα παράπονα των πελατών ή τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνδιαλέγεται με τους εκπροσώπους των ταξιδιωτικών γραφείων και εξυπηρετεί τους πελάτες στην εξαργύρωση συναλλάγματος, επιταγών, πιστωτικών καρτών κλπ.
 • Προετοιμάζει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τμήματος υποδοχής.
 • Συντάσσει στατιστικές και εκθέσεις – αναφορές.
 • Συνεργάζεται στη διαχείριση του ταμείου του ξενοδοχείου.
 • Συνεργάζεται στον υπολογισμό των τιμών δωματίων.
 • Συνεργάζεται στις διαφημιστικές δραστηριότητες.
 • Παρέχει πληροφορίες στους πελάτες για θεάματα, μεταφορικά μέσα, αγορές, τουρισμό, κλπ.

2. Στους ορόφους και τα δωμάτια:

 • Συνεργάζεται στην αγορά και επιλογή λινών, ειδών καθαρισμού και περιποίησης.
 • Συνεργάζεται στον έλεγχο των λινών.
 • Προετοιμάζει την εκτέλεση των εργασιών.
 • Επιβλέπει τον καθαρισμό των δωματίων και συμμετέχει σ’ αυτόν κατά περίπτωση.
 • Επιβλέπει την προετοιμασία των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.
 • Ελέγχει τα δωμάτια, την κατάληψή τους και τους κοινόχρηστους χώρους και αίθουσες.
 • Συντάσσει στατιστικές και εκθέσεις – αναφορές για το τμήμα.
 • Συμμετέχει στην επιλογή των συνεργατών του.

3. Στην αποθήκη υλικού:

 • Συνεργάζεται στον προσδιορισμό των αναγκών σε προμήθειες σύμφωνα με τα αιτήματα των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.
 • Συνεργάζεται στην επιλογή των διαφόρων προμηθευτών.
 • Συνεργάζεται στην ενημέρωση καταλόγου προμηθευτών και αποθέματος.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση των προσφορών στις παραγγελίες και ελέγχει τις ημερομηνίες παραλαβής.
 • Περιλαμβάνει τις προμήθειες που παρήγγειλε και ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης, τις ποσότητες, την ποιότητα και τους λογαριασμούς.
 • Εναποθηκεύει και διανέμει τις προμήθειες.
 • Επιβλέπει και ελέγχει τα αποθέματα εμπορευμάτων και υλικού.

4. Στην αίθουσα εστιατορίου:

 • Δέχεται παραγγελίες.
 • Συνεργάζεται στην προπαρασκευή και διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων, γευμάτων κλπ. 
 • Χειρίζεται και σερβίρει ποτά.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση του καταλόγου φαγητών και ποτών.
 • Εκτελεί ορισμένες εργασίες στο τραπέζι των πελατών (φλαμπέ, τεμαχισμός κλπ).
 • Παρέχει συμβουλές στους πελάτες σχετικά με την επιλογή των ποτών, ανάλογα με το γεύμα.
 • Σερβίρει τα γεύματα και τα ποτά και καθαρίζει τα τραπέζια.
 • Υποδέχεται και αποχαιρετά τους πελάτες, τους οδηγεί στη θέση τους και τους συμβουλεύει σχετικά με τα γεύματα και τα ποτά.
 • Προετοιμάζει και διακοσμεί τις αίθουσες εστιατορίου και τα τραπέζια.
 • Συμμετέχει στις εργασίες της κάβας: παραλαβή, έλεγχος των προμηθειών, έλεγχος της εμφιάλωσης, της επιπωμάτωσης, επικόλλησης των ετικετών των κρασιών, τακτοποίηση και ταξινόμηση των φιαλών, επίβλεψη των κρασιών. 
 • Προετοιμάζει την κάβα της ημέρας.
 • Φροντίζει για την καλή κατάσταση των σκευών (ποτήρια, πιατικά, μαχαιροπίρουνα κλπ). 
 • Εναποθηκεύει και ελέγχει τα προϊόντα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών στην αίθουσα του εστιατορίου.
 • Δέχεται και αντιμετωπίζει τις διαμαρτυρίες των πελατών ή τις διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Στο χώρο του Μπαρ:

 • Συνεργάζεται στην τακτοποίηση του μπαρ και φροντίζει για τη συντήρησή του.
 • Χρησιμοποιεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο τις συσκευές του μπαρ.
 • Παρασκευάζει ζεστά και κρύα ποτά, αλκοολούχα και μη.
 • Υποδέχεται και αποχαιρετά τους πελάτες, τους οδηγεί στη θέση τους και τους συμβουλεύει.
 • Παρασκευάζει διάφορους τύπους κοκτέιλ και αναμειγνύει διάφορα ποτά.
 • Δέχεται παραγγελίες για ποτά, τα διανέμει και τα σερβίρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Προετοιμάζει και σερβίρει μια σειρά από ελαφριά εδέσματα.
 • Κάνει εισπράξεις, εκτελεί λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, επιταγές, πιστωτικές κάρτες και συνεργάζεται στη διαχείριση του ταμείου.
 • Συνεργάζεται στην αγορά, παραλαβή και εναποθήκευση των προμηθειών.
 • Επιβλέπει και ελέγχει τα αποθέματα.
 • Συνεργάζεται στην κατάρτιση του καταλόγου ποτών.
 • Δέχεται και αντιμετωπίζει τις διαμαρτυρίες των πελατών ή τις διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Εξοικείωση και ανάλυση τουριστικού φαινόμενου
 • Απόκτηση τουριστικών και γεωγραφικών γνώσεων των πέντε ηπείρων 
 • Εκμάθηση τεχνικών σε θέματα οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των λειτουργιών των σημαντικότερων τμημάτων τους 
 • Γνώση Σύνθεσης εδεσματολογίου
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής και της Γερμανικής 
 • Στοιχεία υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Οργάνωση και λειτουργία του μπαρ 
 • Βασικά στοιχεία τροφογνωσίας

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργάνωση και εκτέλεση όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης 
 • Πωλήσεις των υπνοδωματίων και των λοιπών υπηρεσιών του ξενοδοχείου 
 • Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, προώθηση του τουριστικού προϊόντος
 • Βελτίωση της παροχής των τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωση διαφήμισης τουριστικού προϊόντος
 • Ενέργειες της υποδοχής κατά την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών 
 • Στοιχεία διοίκησης προσωπικού (διαδικασίες της στελέχωσης πριν και μετά την πρόσληψη προσωπικού)
 • Δυνατότητες παραγωγής συνεδριακού προϊόντος
 • Εστιατορική τέχνη 
 • Τεχνική παρουσίασης του κρασιού

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Δημιουργικότητα
 • Καλή μνήμη
 • Προσαρμοστικότητα
 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • μελετά τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου 
 • ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών
 • διεκπεραιώνει και επιλύει προβλήματα
 • εξυπηρετεί αποτελεσματικά και υπεύθυνα τους πελάτες
 • αξιοποιεί τις γνώσεις του σε συνάρτηση με την ποιότητα και το οικονομικό πλαίσιο 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)» είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr