Ειδικότητα ΙΕΚ: Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) βάσει του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

Η ειδικότητα έχει τίτλο «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ». 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» ανήκει στην Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Το «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)» 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο σύγχρονος δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία Μέσου ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να αντεπεξέλθει στο σύγχρονο μοντέλο εργασίας που θέλει το δημοσιογράφο πολυπράγμονα ("πολυεργαλείο - multi-tasker") και ιδιαίτερα εξοικειωμένο με όλα τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τομείς απασχόλησης

Ο δημοσιογράφος, του οποίου πρωταρχικό έργο είναι η σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω της παραγωγής δημοσιογραφικού περιεχομένου, μπορεί να στελεχώσει όλες τις κατηγορίες των Μέσων, αλλά και ευρύτερους φορείς που ανήκουν στο πεδίο της Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να απασχοληθεί σε: 

 • Όλο το φάσμα του Τύπου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εφημερίδων και περιοδικών, εθνικής ή τοπικής κυκλοφορίας. 
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας. 
 • Διαδικτυακές ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, που βασίζονται στα πολυμέσα (multimedia) ή σε ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες νέων ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων (Web Radio & Web TV). 
 • Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων διαφόρων φορέων και οργανώσεων. 
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν έργο παρακολούθησης του περιεχομένου των Μέσων (media monitoring) καθώς και αποδελτίωσης.
 • Διαφημιστικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας έργο συγγραφής κειμένων στο πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα ενός δημοσιογράφου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 • Ικανότητα δημιουργικής διερεύνησης, αναγνώρισης, εντοπισμού και προβολής σημαντικών για την κοινωνία ζητημάτων (ειδήσεων). 
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης της νέας ελληνικής γλώσσας καθώς και υψηλό επίπεδο αξιοποίησης του δημοσιογραφικού λόγου, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένου δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα του επαγγέλματος. 
 • Δημιουργική διαχείριση τυπωμένου αρχειακού υλικού καθώς και ψηφιακού υλικού, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ορθής και ολοκληρωμένης δημοσιογραφικής έρευνας. 
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης της δημοσιογραφικής έρευνας: Προσοχή και υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και οργάνωση στη διαχείριση πηγών καθώς και πληροφοριών-δεδομένων, τηρώντας τις αρχές του ρεπορτάζ και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας εν γένει. 
 • Δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την εις βάθος διερεύνηση και λήψη πληροφοριών καθώς και την ελκυστική δημοσιοποίηση δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της δημοσιογραφίας. 
 • Καινοτόμες ιδέες απέναντι στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου με γνώμονα το σεβασμό στο κοινό και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 
 • Επίγνωση της συμβολής του δημοσιογραφικού έργου στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας καθώς και της ευρύτερης ευθύνης του δημοσιογράφου απέναντι στο κοινό. 
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας με στόχο την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος. 
 • Επαγγελματισμός που συμβάλλει στην ποιοτική εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου. 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του δημοσιογράφου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Πραγματοποίηση έρευνας και προσέγγιση κατάλληλων πηγών με στόχο την αποκάλυψη γεγονότων που θεωρούνται άξια δημοσιοποίησης.
 • Συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων και ερευνητικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του δημοσιογραφικού περιεχομένου που προσφέρεται στο κοινό. 
 • Εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση γεγονότων σε όλες τις κατηγορίες των Μέσων με στόχο την περαιτέρω διαφώτιση της κοινής γνώμης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία. 
 • Παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου για κάθε κατηγορία Μέσου ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) με γνώμονα τη δημοσιογραφική δεοντολογία και αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία εργασίας του δημοσιογράφου. 
 • Τήρηση των αρχών της ποιοτικής δημοσιογραφίας.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης επιδιώκεται ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με ένα σύνολο επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όμοιων με αυτών που απαιτούνται στους πραγματικούς χώρους άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η απόκτηση επικαιροποιημένων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προερχόμενων από τον αρμονικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικών εφαρμογών. Για αυτό το σκοπό το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε έναν δημιουργικό συγκερασμό θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης του πεδίου των Μέσων ο σύγχρονος δημοσιογράφος οφείλει να είναι πολυπράγμονας (multi-tasker-"πολυεργαλείο"), συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που ξεκινούν από την ανακάλυψη και φθάνουν έως τη δημοσιοποίηση μιας είδησης. Συνεπώς, βασικός σκοπός της μαθησιακής διαδικασίας είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τα πολλαπλά περιβάλλοντα ανάπτυξης δημοσιογραφικού περιεχομένου (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν δημοσιογραφικά εγχειρήματα για όλα τα Μέσα, σύμφωνα με τα πρότυπα και τη δεοντολογία της σύγχρονης δημοσιογραφίας. 

Σε επίπεδο γνώσεων στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και αρχές που προσδιορίζουν την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στον 21ο αιώνα καθώς και να μυηθούν σε όλες τις διεργασίες που περιλαμβάνει το έργο του δημοσιογράφου στα διάφορα Μέσα ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Παράλληλα, στόχος είναι να μυηθούν στη δομή, τις λειτουργίες και πρακτικές της σύγχρονης δημοσιογραφίας και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές έρευνας, διασταύρωσης, τεκμηρίωσης, συγγραφής και δημοσίευσης περιεχομένου για όλα τα Μέσα. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων στόχος της κατάρτισης είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν κριτική και συνθετική σκέψη, διερευνητικό νου και επικοινωνιακή στάση ζωής, να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές χρήσης του λόγου (γραπτού και προφορικού), καθώς επίσης να καταστούν ικανοί να διεξάγουν διεισδυτική δημοσιογραφική έρευνα και να συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες ώστε να παράγουν περιεχόμενο για όλα τα Μέσα ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Επίσης, στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να καταστούν ικανοί να εντοπίζουν και να διερευνούν θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, να προσεγγίζουν ποικιλία πηγών, να εκμαιεύουν εύστοχες πληροφορίες καθώς και να πραγματοποιούν διάφορα είδη ρεπορτάζ, υιοθετώντας ποικιλία αφηγήσεων και τρόπων έκφρασης για δημοσιογραφικούς σκοπούς.

Γενικά, το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει στους καταρτιζόμενους την ικανότητα να "σκέφτονται και να πράττουν δημοσιογραφικά", προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις του κάθε Μέσου ενημέρωσης. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ», μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους επιδιώκεται να είναι σε θέση να:

 • Επιλέξουν με βάση μια σειρά κριτηρίων (προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες, προοπτικές) τον τομέα εκείνο από το ευρύτερο πεδίο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ όπου θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς.
 • Ασκήσουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε οποιαδήποτε κατηγορία Μέσου (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) με γνώμονα τη δημοσιογραφική δεοντολογία και αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία του δημοσιογράφου.
 • Προσφέρουν υπηρεσίες Γραφείου Τύπου ή υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων / φορέων με βάση τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
 • Παράγουν ρεπορτάζ κάθε είδους ανάλογα με το Μέσο για το οποίο προορίζονται.
 • Διενεργούν συνεντεύξεις όλων των ειδών ανάλογα με το Μέσο ενημέρωσης για το οποίο προορίζονται (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).
 • Συμμετέχουν στην προετοιμασία και εκτέλεση μιας ραδιοφωνικής παραγωγής καθώς και στην παραγωγή του αντίστοιχου δημοσιογραφικού περιεχομένου σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες τεχνικές.
 • Συμμετέχουν στην προετοιμασία και εκτέλεση μιας τηλεοπτικής παραγωγής καθώς και στην παραγωγή του αντίστοιχου δημοσιογραφικού περιεχομένου σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες τεχνικές.
 • Συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες τεχνικές.
 • Εκτελέσουν αυτόνομη παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου σύμφωνα με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο χώρο των ΜΜΕ. 
 • Τηρούν τις αρχές της ποιοτικής δημοσιογραφίας. 
 • Εκφέρουν τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί την κοινωνία. 
 • Αξιολογούν τις μεταβολές τις αγοράς των ΜΜΕ καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις της δημοσιογραφίας.
 • Αξιοποιούν το αποτέλεσμα της κατάρτισης (θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο και πρακτικές δεξιότητες) για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ «Δημοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερ» (βάσει ν.2009/92).

5. Κατατάξεις 

Στην ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ - κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Αθλητική Δημοσιογραφία» των ΙΕΚ.

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης

6.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» με παρουσίαση των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων (Θ), εργαστηριακών μαθημάτων (Ε) και του συνόλου (Σ) αυτών ανά μάθημα και ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr