Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής »

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών» και στον Τομέα «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο(ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο(ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5:Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

Ο/H κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα ζωγραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την τεχνογνωσία για την επιλογή και τη χρήση υλικών και ουσιών συντήρησης. Οι γνώσεις χημείας και φυσικής αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων, κάθε φορά, διαδικασιών συντήρησης.

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ, μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια υπό την επίβλεψη υπεύθυνου συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής είναι: 

 • οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,
 • τα Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,
 • τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
 • οι Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),
 • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης, 
 • το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων,
 • οι Εκκλησιαστικές συλλογές και τα μουσεία 

Επαγγελματικά προσόντα

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ:

 • Διαβάζει και εκτελεί προμελέτες.
 • Φωτογραφίζει τα προς αποκατάσταση αντικείμενα.
 • Γνωρίζει την τεχνολογία των υλικών συντήρησης και αποκατάστασης έργων ζωγραφικής.
 • Χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους / τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης
 • Χρησιμοποιεί εργαλεία και συσκευές του εργαστηρίου συντήρησης. 
 • Εφαρμόζει προληπτική συντήρηση στα έργα ζωγραφικής και καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο
 • Εκτελεί εξειδικευμένη συντήρηση σε διάφορους τύπους έργων ζωγραφικής (χαρτιού, υφάσματος, ξύλου - ξυλόγλυπτου, φορητής εικόνας, τοιχογραφίας, ελαιογραφίας)
 • Γνωρίζει τα προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται για την έκθεση και αποθήκευση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής
 • Χειρίζεται υπολογιστή
 • Εφαρμόζει τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
 • Κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια και γνωρίζει την ορολογία 

Επαγγελματικά καθήκοντα

1. Τα καθήκοντα του κατόχου διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ είναι τα εξής:

 • Η συντήρηση και αποκατάσταση των έργων ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα,
 • Καταγράφει την κατάσταση διατήρησης κάθε είδους έργου τέχνης που έχει ιστορική και καλλιτεχνική αξία -Προσδιορίζει τις επεμβάσεις συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε έργα ζωγραφικής.
 • Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους

2. Η διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας των έργων ζωγραφικής.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Εκτιμά τους κινδύνους που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή έργο ζωγραφικής.
 • Επιλέγει τις βέλτιστες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται τα έργα ζωγραφικής. -Επιλέγει τις βέλτιστες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται τα έργα ζωγραφικής.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γνώσεις:

 • Χρήση Η/Υ 
 • Ελεύθερο σχέδιο και γραμμικό σχέδιο
 • Αποτυπώσεις και Αρμονικές χαράξεις
 • Ιστορίας της Τέχνης
 • Γενικές αρχές οργανικής και ανόργανης χημείας
 • Τεχνολογία υλικών
 • Καθηκοντολόγιο
 • Φωτογραφία

Δεξιότητες:

 • Χειρισμός και Χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Χειρισμός εργαλείων και μηχανημάτων.
 • Άμεση δράση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Διασφάλιση της εκάστοτε εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής, ατομικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών που εφαρμόζονται.
 • Διαχείριση εγγράφων και αρχείων τεκμηρίωσης.
 • Συνεργασία με άλλους συντηρητές.

Ικανότητες:

 • Γραπτή και προφορική ικανότητα
 • Ομαδικότητα.
 • Επικοινωνία.
 • Λεπτή δεξιότητα.
 • Παρατηρητικότητα. 
 • Λήψη αποφάσεων. 
 • Πρωτοβουλία. 
 • Αντίληψη 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

ΓΝΩΣΕΙΣ

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ:

 1. Περιγράφει τα είδη των ζωγραφικών έργων με βάση τις τεχνικές και τα υλικά τους, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατασκευής τους.
 2. Κατονομάζει τα υλικά και τις ιδιότητές τους, τα εργαλεία και τις συσκευές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των έργων ζωγραφικής.
 3. Αναγνωρίζει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Συντήρησης.
 4. Περιγράφει τις γενικές αρχές συντήρησης α) υφάσματος, β) ξύλου - ξυλόγλυπτου, γ) φορητής εικόνας, δ) τοιχογραφίας (fresco, secco) ε) ελαιογραφίας και στ)χαρτιού.
 5. Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο έννοιες της Προληπτικής Συντήρησης.
 6. Ερμηνεύει και διακρίνει την παθολογία των αντικειμένων.
 7. Αναγνωρίζει τα στάδια συντήρησης των εκάστοτε αντικειμένων.
 8. Αναγνωρίζει τους βασικούς κανόνες αισθητικής και αρμονίας.
 9. Διακρίνει την εξέλιξη των καλών τεχνών (ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες διάφορων πολιτισμών και καλλιτεχνικών κινημάτων.
 10. Απαριθμεί τα εξαρτήματα φωτογραφικής μηχανής και περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της.
 11. Αναγνωρίζει τους κανόνες του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου και κατατάσσει ιεραρχικά τα στάδια σχεδιασμού.
 12. Κατονομάζει τη χημική ονοματολογία και τη βασική θεωρία της που σχετίζεται με τις διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ζωγραφικών έργων και την ταξινομεί σε οργανική και ανόργανη.
 13. Απαριθμεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επιδρούν σε έργα τέχνης σε εσωτερικό μικροκλίμα (μουσεία, εκθέσεις, αποθήκες κ.ά.).
 14. Περιγράφει τη διαδικασία αποτύπωσης των έργων ζωγραφικής & πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση σχεδιαστικών μέσων και κατονομάζει τα διεθνώς παραδεκτά σύμβολα που χρησιμοποιούνται (χάρτης Βενετίας).
 15. Γνωρίζει την ορολογία συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ είναι σε θέση: 

 1. Να εφαρμόζει προληπτική συντήρηση των έργων ζωγραφικής & πολιτιστικής κληρονομιάς είτε αφορά σε ολόκληρα τα έργα είτε σε μεμονωμένες περιοχές τους.
 2. Να οργανώνει τις διαδικασίες που αφορούν τις τεχνικές ανάλυσης ζωγραφικών έργων και να τις εφαρμόζει. 
 3. Να αναγνωρίζει και να προτείνει τις ενέργειες ή τις επεμβάσεις που χρειάζονται για τη βελτίωση των μεθόδων συντήρησης που εφαρμόζονται στα ζωγραφικά έργα. 
 4. Να παρατηρεί, να αναλύει και να αναγνωρίζει τις φθορές στα έργα ζωγραφικής και στη συνέχεια να τεκμηριώνει την εφαρμογή σταδίων συντήρησης σε αυτά. 
 5. Να προβαίνει σε μετρικές αναλύσεις, αρμονικές χαράξεις και αποτυπώσεις των υπό συντήρηση έργων.
 6. Να χειρίζεται με ευχέρεια τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία του εργαστηρίου.
 7. Να επιμελείται και να εποπτεύει τις εργασίες συντήρησης κάθε έργου ζωγραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπληρώνοντας το ειδικό δελτίο σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας. 
 8. Να χρησιμοποιεί τη φωτογραφία με σκοπό την άμεση αντίληψη του αντικειμένου και των φθορών που έχει υποστεί.
 9. Να φωτογραφίζει τα αντικείμενα καθ' όλη τη διάρκεια της συντήρησης, εστιάζοντας στις φθορές.
 10. Να οργανώνει και να εφαρμόζει τεχνικές μεταφοράς, έκθεσης και αποθήκευσης ζωγραφικών έργων.
 11. Να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των χώρων έκθεσης ή φύλαξης έργων ζωγραφικής σε σχέση με τις εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.ά.).
 12. Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής στο εργαστήριο και στο χώρο που εκτελείται το έργο συντήρησης.
 13. Να παρατηρεί χρώματα και χρωματικές διαφορές στα ζωγραφικά έργα.
 14. Να διαθέτει υπομονή και να συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό.
 15. Να διαθέτει τον απαιτούμενο σεβασμό προς την ελληνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά
 16. Να αντιλαμβάνεται τα τυχόν προβλήματα και να προβαίνει σε ανεύρεση λύσεων. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ είναι ικανός να: 
 2. Αναλαμβάνει τη συντήρηση έργων ζωγραφικής & πολιτιστικής κληρονομιάς και να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και το αποτέλεσμα της εργασίας του.
 3. Ακολουθεί τις οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου εργαστηρίου και να κατανοεί τον τρόπο εφαρμογής τους, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
 4. Ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές και την κουλτούρα του φορέα στον οποίο εργάζεται.
 5. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως ζωγράφους, σχεδιαστές, προμηθευτές κ.ά. και με εργαστήρια χημείας, φυσικής κ.ά. για την επίλυση σύνθετων και εξειδικευμένων προβλημάτων συντήρησης των έργων ζωγραφικής.
 6. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ, είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr