Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων »της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων »

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων » ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού 

«Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών» και στον Τομέα «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης & αρχαιοτήτων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης & αρχαιοτήτων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

H φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση, προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

O Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων ασχολείται, κατά συνέπεια, με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα διατηρήσει ως πολιτιστικό αγαθό ή να επιβραδύνει τη διαδικασία της φθοράς τους. Οι επεμβάσεις του αποκαθιστούν τις φθορές που επιφέρει ο χρόνος, συμβάλουν στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του θεατή, του μελετητή και του συλλέκτη για τα έργα τέχνης.

Οι εργασίες συντήρησης ενός έργου τέχνης σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς ICOM, IIC, AIC KAI CIC ακολουθούν μια επιστημονική μεθοδολογία αυστηρά προδιαγραμμένη, είναι συμβατές με σύγχρονες τεχνικές από το χώρο των θετικών επιστημών, αποκαθιστούν ενδεχόμενες φθορές και φωτίζουν αθέατες πλευρές που αποκαλύπτουν το πολιτισμικό και κοινωνικό περικείμενο της εποχής δημιουργίας του έργου, τα πνευματικά δάνεια, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Για τους λόγους αυτούς ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα σεβασμού και περιφρούρησης της ακεραιότητας, του κύρους και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων του και του επαγγέλματος γενικότερα, να μην υποτάσσει τις απαιτήσεις της επιστήμης και του επαγγέλματος στο ατομικό του συμφέρον ή στα συμφέροντα τρίτων και να μην καλύπτει δια της υπογραφής του άλλα πρόσωπα αναρμόδια για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ δεν μπορεί να εργάζεται σε εργαστήρια μόνος τους χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν μπορεί να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα. 

Τομείς απασχόλησης 

H μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι επαγγελματικοί χώροι για τους αποφοίτους της ειδικότητας των ΙΕΚ «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» είναι: 

 1. οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,
 2. τα Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,  
 3. τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ( ……..Δεν μπορούν να εργάζονται σε εργαστήρια μόνοι τους χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα……., σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων σελ. 32) 
 4. οι Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),
 5. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
 6. οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης, 
 7. το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων,
 8. Εκκλησιαστικές συλλογές και μουσεία

H ζήτηση για συντηρητές όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων είναι συνάρτηση τόσο των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι ο κύριος εργοδότης αλλά και χρηματοδότης άλλων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εργολαβικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Δεν υπάρχουν πολλά εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, ενώ είναι λίγες οι γκαλερί και τα ιδιωτικά μουσεία που προσλαμβάνουν συντηρητές σε τακτική βάση. Τα περισσότερα συνεργάζονται μαζί τους στο καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Επαγγελματικά προσόντα 

Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργού Επαγγελματικό Προφίλ σύμφωνα με το πλησιέστερο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ:

Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους. 

H αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η συντήρηση αποτελεί ένα συνεταιρισμό ανάμεσα στην τέχνη, τη χημεία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φυσική και τη βιολογία. Όσοι ασχολούνται με τη συντήρηση πρέπει, κατά συνέπεια, να συνδυάζουν μια θεωρητική παιδεία και τεχνοκρατική γνώση που αφορά την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων υλικών και ουσιών.  

Π.Δ. «Επαγγελματικά Δικαιώματα και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης (ΙΕΚ) ΦΕΚ 2262/Β΄/20-08-2014 

Κατάργηση συστήματος αδειοδότησης για τα επαγγέλματα του Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και του Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης.

«……Αποφασίζουμε:

Την κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και β) Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης. Οι προαναφερόμενες ειδικότητες ασκούνται πλέον ελευθέρως.

O Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης των Ι.Ε.Κ. εργάζεται υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. κατόχων της άδειας της περ.α, της παρ. 6, του άρθρου9, του Ν. 2557/1997 για να εκτελούν εργασίες συντήρησης. 

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30083 (ΦΕΚ 552/Β/7-4-2011) 

«Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνικού Συντήρησης

Έργων Τέχνης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» και αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1139/30095 (ΦΕΚ 

554/Β΄/7-4-2011) «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του 

Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης– Αποκατάστασης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» και η παράγραφος 

1 του άρθρου 2 στο Π. .73/ ΦΕΚ/Α55/21.3.2002.

Πολιτισμού και Τουρισμού.» 

Επαγγελματικά καθήκοντα

1. Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

 • Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης ανασκαφικών αντικειμένων ή μνημείων που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία
 • Προσδιορισμός των επεμβάσεων συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης
 • Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών-μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους (υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.). 

2. Διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

 • Εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή μνημείο 
 • Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης 
 • Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης .

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Ελληνική και Ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση Αγγλική)
 • Χρήση Η/Υ
 • Ελεύθερο - Χρώμα και Γραμμικό Σχέδιο
 • Γενικές γνώσεις Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
 • Αποτυπώσεις, Φωτογραφία 
 • Γενικές αρχές Φυσικής και Χημείας
 • Γενικές Αρχές Συντήρησης
 • Τεχνολογία υλικών

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες  

 • Γνώση του κώδικα δεοντολογίας 
 • Πρώτα σωστικά μέτρα στις ανασκαφές
 • Αντίγραφο, αισθητική Αποκατάσταση
 • Περιβαλλοντικές παράμετροι 
 • Ειδικά θέματα χημείας 
 • Ειδικά θέματα φυσικής 
 • Αρχές συντήρησης κεραμικών
 • Αρχές συντήρησης μετάλλων
 • Αρχές συντήρησης οργανικών υλικών
 • Αρχές συντήρησης πέτρας
 • Αρχές συντήρησης ψηφιδωτού
 • Αρχές συντήρησης γυαλιού 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

H ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr